vrijdag 29 januari 2016

DE 2 ZUILEN: JEZUS EN MARIADE 2 ZUILEN: JEZUS EN MARIA

 

ENKELE KERNELEMENTEN UIT DE SPIRITUALITEIT
VAN DE “JEZUS EN MARIA-KRING”:

(31 januari: feestdag van de H.DON BOSCO)


JEZUS EN MARIA zijn de 2 ZUILEN waaraan we ons stevig dienen vast te ankeren om stand te houden!

De H.Don Bosco kreeg in 1862 het Visioen van de 2 zuilen (= Jezus en Maria) waaraan we ons geloof stevig dienen te verankeren:

2 pilaren van ons geloof.


JEZUS:

Johannes 3,16-18:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven: opdat allen die in HEM geloven, niet verloren zouden gaan, maar het EEUWIGE leven zouden hebben. 

JOH 14: 6-7:” JEZUS ZEI: ‘IK BEN DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVENNIEMAND KAN BIJ DE VADER KOMEN DAN DOOR MIJ.

 

 Want alleen het brood dat uit de hemel komt en leven geeft aan de mensen, is het echte brood van God. ‘Toen zeiden ze tegen Hem: Heer, wilt u ons dan altijd van dat brood geven?’ Jezus antwoordde: "IK BEN... dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.”  (Johannes 6:33-35) 


” Maar als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, hebben jullie het eeuwige leven. En dan zal Ik jullie op de laatste dag uit de dood terugroepen en weer levend maken. Want mijn lichaam is het enige echte eten en mijn bloed is het enige echte drinken. Als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, zijn jullie één met Mij en ben Ik één met jullie.”  (Johannes 6:54-56)

 

“WIE DE ZOON VAN GOD (= JEZUS) HEEFT, HEEFT HET LEVEN; MAAR WIE DE ZOON VAN GOD NIET HEEFT, HEEFT HET LEVEN NIET.”

 (1 JOHANNES 5:12) 

 

“Want zoals de Vader zelf de bron van leven is, zo is ook de Zoon bron van leven dankzij zijn Vader.” (Johannes 5:26)

Jezus zegt ons over de WEG die we dienen te volgen het volgende:

"U moet naar binnen gaan door de nauwe poort, want de poort en de weg die naar de ondergang leiden zijn ruim en breed en VELEN gaan die weg. Maar de poort en de WEG die naar het LEVEN leiden zijn NAUW EN SMAL en maar weinigen vinden die weg!" (matteus 7:13-14)

 

Jezus is de weg naar leven

 

DURF te kiezen voor de SMALLE WEG die Jezus jou aanbied, dan ga je de weg naar het eeuwige leven tegemoet! Wees VURIG in het bewandelen van die smalle weg… Jezus zelf zegt ons:
 OPENBARING 3:15-20:” De geloofwaardige en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping zegt: Ik ken uw werken; Ik weet dat u koud noch warm bent. Was u maar het een of het ander! Maar u bent lauw, en daarom zal ik u uitbraken.”

 Wees dus VURIG en begin een nieuw leven. Ik sta voor de deur en klop.
De juiste weg bewandelen maakt God blij:

 Niets maakt mij blijer dan wanneer ik hoor dat mijn kinderen... vanuit de waarheid leven.”
(3 Johannes1: 4)
weg van de waarheid


JEZUS is DE ENIGE en WARE REDDER DER MENSEN


ALLEEN JEZUS!
Er zijn veel religies en veel stemmen die van alles over God beweren. Maar er is slechts één iemand die letterlijk zijn leven gaf, als een losprijs voor ons: JEZUS CHRISTUS. Hij gaf zichzelf als een offer, zodat de prijs voor onze zonden kon worden betaald.

Ik ben het licht voor de wereld.
Wie mij volgt, zal niet meer
in het donker lopen,
maar hij zal het licht bezitten
dat leven geeft.’ (Johannes 8:12)
 

 

 

 

MARIA:

Enkele kerngedachten over Maria uit “de Ware Godsvrucht” van de H.Grignion de Montfort:

        “MOGE HET RIJK VAN JEZUS CHRISTUS KOMEN DOOR HET RIJK VAN MARIA

 (uitspraak van de H.Grignion de montfort!) 

  MARIA  IS DE KORTSTE, ZEKERSTE en VEILIGSTE WEG om tot Christus te komen. In die spiritualiteit gelooft men dat Maria nog altijd de functie heeft om Jezus aan de mensheid te schenken, om Jezus in ons te vormen, zoals Hij gestalte aannam in haar schoot onder de werking van de heilige Geest Hierop gaf de engel haar ten antwoord: "De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God.”(Lucas1:35)

 De Godsvrucht tot de Allerheiligste Maagd Maria is noodzakelijk:
Door de allerheiligste Maagd Maria is Jezus Christus in de wereld gekomen; Door Haar moet Hij ook in de wereld regeren.
Maria is de grote vorm van God, vervaardigd door de H. Geest. Geen enkele wezenstrek ontbreekt aan deze vorm: al wie erin geworpen wordt en zich bovendien bewerken laat, ontvangt er alle eigenschappen van Jezus Christus, waarlijk God.
 En dit geschiedt op een heel soepele manier, geheel aangepast aan de menselijke zwakheid, zonder veel strijd of inspanning. Ook is men bij deze werkwijze zeker van zijn taak en behoeft men niet bang te zijn voor zinsbegoocheling, want nooit heeft de duivel vat gehad op Maria en dat zal hij ook nooit hebben, want Zij is heilig en onbevlekt, zonder ook maar een zweem van de minste zondesmet! Wanneer Maria eenmaal in een ziel heeft wortel geschoten, dan doet Zij er wonderen van genade zoals Zij alleen dat kan. Zij alleen immers is de vruchtbare maagd die haar gelijke nooit  heeft gehad noch ooit zal hebben in zuiverheid en in vruchtbaarheid.
Maria heeft met de Heilige Geest het Allerverhevenste aller tijden voortgebracht: een Godmens. Vanzelfsprekend zal Zij ook de meest verheven wonderen van de laatste tijden tot stand brengen!

Wanneer de Heilige geest, haar Bruidegom, haar in een ziel aantreft dan vliegt hij er heen, treedt er zonder de minste terughoudendheid binnen en schenkt zich aan die ziel met overvloedige genaden. En wel in dezelfde mate waarin zo iemand in zijn hart plaats gemaakt heeft voor zijn bruid. DAT is één van de voornaamste redenen waarom de  heilige geest tegenwoordig niet meer zulke opvallende wonderen uitwerkt in de zielen: men leeft niet innig genoeg verenigd met Zijn trouwe en onafscheidelijke bruid: MARIA.

Omdat Zij het meesterwerk is van Gods handen, zowel hier op aarde door de genade als in de Hemel door de glorie, en Hij daarvoor door de levenden op aarde verheerlijkt en geprezen wil worden.
Omdat Zij de dageraad is, die de Zon der gerechtigheid, dit is Jezus Christus, voorafgaat en aankondigt, en Zij dus gekend en opgemerkt moet worden, opdat ook Jezus Christus het zij.
Omdat Zij DE WEG is waarlangs Jezus Christus de eerste maal tot ons kwam, en Zij het dus ook zal zijn bij Zijn tweede komst, hoewel niet op dezelfde wijze.
De H.Grignion de Monfort belicht in “de ware Godsvrucht, vooral de GROTE ROL die MARIA zal vervullen bij de TWEEDE KOMST VAN Haar ZOON.Zijn grote principe:”Door Maria is Jezus tot ons gekomen, door Haar moeten wij tot Christus gaan.”Wie Maria vindt, vindt het leven: Jezus Christus, MAAR…om Maria te vinden zal men Haar eerst moeten zoeken, en dit veronderstelt dat men Haar KENT! Het is dus ABSOLUUT NODIG dat Maria meer dan ooit BEKENDHEID zal verwerven onder de mensen

Wat een hoge eer bewijzen we dus aan God, als we ons, om Hem te behagen, afhankelijk maken van Maria, naar het voorbeeld van Jezus Christus, ons enig model.
Wanneer we er van uitgaan dat de zaken zoals ze zijn en zie dat God Zijn grootste werken heeft willen beginnen en voltooien door bemiddeling van de allerheiligste Maagd Maria, vanaf het ogenblik dat Hij haar geschapen had, dan mogen wij aannemen dat Hij in alle eeuwigheid niet van gedragslijn zal veranderen. Hij is immers God. Hij verandert niet van idee of van handelswijze (Psalm102: 26-28)


GEVEN WE ONSZELF AAN MARIA!

Indien wij ijveren voor een degelijke godsvrucht tot de allerheiligste Maagd, is dit enkel en alleen … om Jezus Christus volmaakt te vinden, teder te beminnen en getrouw te dienen. Immers, wij behoren helemaal aan Jezus toe, die ons met zijn kostbaar bloed heeft gekocht. Zoals we slaaf waren van het kwaad, willen we nu helemaal aan Jezus toebehoren. Welnu, “datzelfde doet men door deze devotie tot Maria; wij verzaken aan de kwade, aan de wereld, aan de zonde en aan onszelf en wij geven ons geheel aan Jezus Christus door de handen van Maria” (uit de Ware Godsvrucht-De Montfort)


O, zalig zijn zij die zich binden met liefde en vertrouwen op deze twee ankers van de zaligheid: Jezus en Maria. Zeker, zij zullen niet verloren gaan.” (H.Alfonsus Linguori)


MARIA  IS DE KORTSTE, ZEKERSTE en VEILIGSTE WEG om tot Christus te komen.” (H.Grignion de Montfort)

 

 “Wie Maria vurig vereert, Haar aanroept, Haar verheerlijkt, Haar grote eigenschappen verkondigt en deze met de grootste eerbied in gebeden uitspreekt, zet onvoorstelbaar grote krachten in beweging om de wereld van alle kwaad en onheil te zuiveren. Wie door verering en gebeden meehelpt om het kwaad in de wereld te bestrijden, brengt daardoor Liefde en waar geluk onder de mensen, en bekomt Goddelijke Genaden voor zijn eigen ziel en deze van zijn medemensen.

 

 

Dagelijks Toewijdinggebed aan MARIA door de H.Grignion de Monfort:

O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen, kies ik U heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan U toe en geef U, vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied U de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef U het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar Uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.

 

Aan de slag dus, wees als nieuwe mensen” die vurig zijn in geloof, woord en daad!

“Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën, en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest.”( Hebreeën12: 12-13)


 

 zondag 10 januari 2016

MUZIEK DIE DOET BIDDEN

MUZIEK DIE JE ZIEL DOET BIDDEN;


Soms kunnen hemelse religieuze melodieën  die in een sfeer van rust en diepe stilte beluisterd worden, jou ziel doen bidden. Het geheel schept een sfeer van rust om uzelf en je ziel dichter bij God te brengen, om er Zijn heerlijkheid te aanbidden! Het effect is bijna gelijk als je in de stilte van de natuur God tracht te ervaren.

Gedicht: STILTE:

Stilte…
om rust temidden van onrust te ervaren
om alert en toch ontspannen te zijn
om zicht te krijgen op je (voor)oordelen
om niet meegesleept te worden door emoties
om je niet te verliezen in alles wat er op je afkomt
om in balans, in evenwicht te zijn
om eenheid in verscheidenheid te ervaren
om onuitgesproken verbondenheid te voelen
om te leven vanuit vertrouwen in plaats vanuit angst
om open en helder in het leven te staan
om met meer intensiteit en vreugde te leven
om te leven vanuit inspiratie en creativiteit
om te luisteren naar anderen
om te luisteren naar jezelf
om te weten wat je werkelijk wilt
om te ontdekken wie je bent
om het onvanzelfsprekende in je leven toe te laten
om ruimte te maken voor wat je toekomt.

(Auteur: onbekend)

video:koorgezangen uit de RUSSIAN ORTHODOX CHURCH MUSIC: "Hallelujah"

woensdag 6 januari 2016

VUURWERK IN DE ZIELEN

 VUURWERK IN DE ZIELEN!
"Steek het vuurwerk aan in jou ziel!"
 God wil geen vuurwerk in de lucht, Hij wil vuurwerk in de zielen. Ik (Maria) ben gezonden om het aan te steken. De vreugde zal groot zijn voor hen die Mij hun terrein ter beschikking stellen. Zij zullen zichzelf in een volkomen nieuw licht zien. Ik heb het Goddelijk Vuurwerk gebaard in een donkere grot. Ik zal het vuurwerk van de zelfontdekking baren in elke zielengrot die Mijn voetstappen verwelkomt”.
Elke ziel is een rijk gevarieerd landschap. Zeer vele zielen concentreren hun leven op de ontginning van een klein lapje grond in dat grote geheel, terwijl vrijwel alle schatten onontgonnen en onbekend blijven. Deze zielen vallen vroeg of laat ten prooi aan ontevredenheid omdat zij zichzelf niet kennen en zeer vele vermogens nooit ontdekken. Zij zijn vergelijkbaar met de bewoner van een klein huisje in een onmetelijk grote, paradijselijke siertuin. Het huisje heeft slechts een heel klein raampje, zodat de bewoner jaar in jaar uit niets méér ziet dan het bekende beeld van zijn kamer en enkele vierkante meter van de uitgestrekte tuin. Vaak betreft het dan nog een stukje tuin met weinig begroeiing. Vele bloemen en bomen, vogels en vlinders en andere verrukkingen die God op zijn terrein heeft geplaatst, ziet hij niet. Zij blijven voor hem onvruchtbaar, want hij mist de verrukkingen van hun levenschenkende aanblik. De ziel moet zichzelf ontginnen.
Zie, de reis van het leven is vergelijkbaar met een safari, een ontdekkingsreis doorheen onbekende en rijk gevarieerde landschappen vol verrassingen. Veelvuldig ontmoet de reiziger wilde en gevaarlijke roofdieren. Zelfs onder een mooi ogende boom kan hij verrast worden door een slang, en water dat hem verkwikking belooft, kan de woonplaats blijken van krokodillen.
Zielen, het Sacrament van de Biecht moet zijn als een geconcentreerde etappe binnen de safari van het leven op aarde. In voorbereiding op, en tijdens, een goede Biecht trekt de ziel doorheen de savanne, doorheen de steppe, doorheen het oerwoud, over bergen, doorheen gevaarlijke wateren en moerassen in het landschap van haar innerlijk leven. Het traject van de etappe is niet steeds bekend, maar het heilzame ligt in de grondige verkenning van de wegen en paden, en in de moed om onontgonnen gebied te doorkruisen. De ziel van goede wil wordt voor deze etappe uitgerust met het Licht van de Heilige Geest en de beschermende kleding van de engelen.
Elke Biecht moet zijn als een stukje invulling van de blinde kaart van de ziel. De ziel brengt er haar eigen grondgebied in kaart, leert de locatie van bergen en moerassen kennen, leert de schuilplaatsen van slangen, krokodillen en leeuwen kennen, en ontdekt ook de Hemelse bondgenoten die haar zullen helpen om de roofdieren te temmen. Begrijp het beeld: het Sacrament van de Biecht moet zijn als een verbond met de Heilige Geest, met Jezus, met Mij, om de eigen zwakke plekken, de plaatsen van gevaar binnen de eigen ziel, te ontdekken en te veranderen. Het moet zijn als een inspanning om het moerasland terug te dringen door het te veranderen in vruchtbare grond waar niet langer de slang en de krokodil leven, doch de gazelle. De Schepper van het landschap heeft de ziel uitgerust met een geweer dat schiet met kogels van Liefdesvuur: “Maria, die jullie is gegeven als wapen tegen de gevaren van jullie wildernis.”
“Elke relatie van een ziel met een medeschepsel kan worden vergeleken met bezoekers in een huis. De bewoner van het huis kan zijn bezoekers slechts waarlijk leren zien zoals zij werkelijk zijn, naarmate het huis beter is verlicht. Begrijp dit beeld: om andere zielen te kunnen zien zoals zij werkelijk zijn, moet de ziel eerst zichzelf zien zoals zij werkelijk is. Zij moet dus eerst en vooral een grote zelfkennis en een bewustzijn van eigen fouten en zwakheden bezitten. Voor de ziel die de zon van de Heilige Geest buiten sluit, zijn alle medeschepselen als vreemden, die slecht worden herkend en daardoor ook vaak worden bekeken met wantrouwen, of met vrees, of als schimmen die de vorm krijgen van het beeld dat de ziel zich van hen vormt op grond van de eigen gesteldheden. Zeg aan de zielen dat Ik  stromen van Licht wil brengen. Afgesloten ramen en deuren moeten worden geopend, want wanneer de lente komt, moeten zijn licht, zijn warmte en zijn verrukkelijke geuren elke kamer van het huis kunnen betreden”.
Het Licht moet overvloedig schijnen in elk zielenhuis. Bedenk dat de spin de duisternis zoekt. De ziel die onvoldoende gebruik maakt van het Licht dat op haar afstraalt, raakt vroeg of laat verstrikt in de spinnenwebben en wordt tot gevangene van haar eigen lichtschuwheid”.

BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:
(Zie openbaringen: 1 januari 2008)


Sluit het vuur van de H.Geest in jou ziel!”maandag 4 januari 2016

WAAROM JEZUS?

WAAROM JEZUS?
LATEN WE JEZUS AANNEMEN als ONZE REDDER en HEM VOLGEN:"JEZUS de GOEDE HERDER"

 Jezus zei: "Luister goed! Ik zeg jullie: iemand die niet door de deur van de stal binnenkomt, maar op een andere manier naar binnen klimt, is een dief en een rover.  Maar de man die door de deur binnenkomt, is de herder van de schapen. De man die bij de deur de wacht houdt, doet voor hem open en de schapen luisteren naar hem. Hij roept zijn schapen bij hun naam en neemt ze mee naar buiten.  Wanneer hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, gaat hij voor ze uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen.  Maar een vreemde zullen ze niet volgen. Ze zullen bij hem weglopen, omdat ze zijn stem niet kennen."

 Jezus vertelde hun dit verhaal, maar ze begrepen niet wat Hij ermee bedoelde.  Jezus vertelde verder: "Luister goed! Ik zeg jullie: IK BEN... de deur van de schapen.  Alle mensen die vóór Mij binnen zijn gekomen, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.  IK BEN de deur. Als iemand door Mij binnenkomt, zal hij worden gered. Hij zal naar binnen gaan en naar buiten gaan en hij zal het goed hebben.  Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. (Johannes 10:1-10)
 “IK BEN de goede herder. ... Een goede herder heeft zijn leven over voor de schapen. Maar een gehuurde knecht slaat op de vlucht als hij een wolf ziet aankomen. Hij laat de schapen in de steek en de wolf jaagt de schapen uit elkaar en doodt ze. De knecht vlucht, omdat hij niet zelf de eigenaar van de schapen is.  Daarom geeft hij niet echt om de schapen.  IK BEN de goede Herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij. Net zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik heb mijn leven over voor de schapen.” (Johannes 10:11-15)

 


JEZUS, DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN:

 

JOH 14: 6-7:” Jezus zei: ‘Ik ben DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVENNiemand kan bij de Vader komen dan DOOR MIJ. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.

 

In de Bijbel staat:”Allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij de macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven.”

(Johannes  1:12)

 

Wat betekent dat: aanvaarden van Christus?


1.  Erken dat u Jezus nodig hebt.

2.  Wees bereid om uw oude manier van leven de rug toe te keren. (= u omkeren, u naar God toe keren!)

3.Geloof dat Jezus Christus ook van u houdt en voor u wilde   sterven aan dat kruis.

4. Vraag Jezus Christus om in uw leven te komen en vanaf vandaag uw leven te leiden en te regeren.

Luister maar: Wie de Zoon van God (Jezus) heeft, heeft het leven; Maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet (1 Johannes 5:12) 

Ik heb dit geschreven (zegt Johannes) aan jullie die in de Zoon van God geloven, om je de zekerheid te geven dat je eeuwig leven hebt. 

( 1 Johannes 5:13)

"Iedereen die de Zoon NIET erkent, heeft ook de Vader niet, maar wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader." (1Joh 2:23)"Wie in HEM gelooft verkrijgt het eeuwige leven":

"Jezus, het Lam Gods, de Leeuw van Juda, schenkt ons het eeuwige leven!"

"Wie in Hem gelooft,... verkrijgt het eeuwige leven JEZUS: "DE WEG DE WAARHEID  EN HET LEVEN

JEZUS sprak:”Ik ben DE WEG, DE WAARHEID en het LEVEN, ALLEEN  DOOR MIJ heeft men toegang tot de Vader.” (Joh.14: 6)

Zoeken wij mensen in ons leven niet teveel onze eigen weg en onze eigen waarheid terwijl GOD ons ZIJN ZOON JEZUS schonk die de echte en de ENIGE WEG en Waarheid  is die naar HEM leid, enkel Zijn Zoon Jezus en niet die andere Goden!
“Want zoals de Vader zelf de bron van leven is, zo is ook de Zoon bron van leven dankzij zijn Vader.” (Johannes 5:26)

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes 3:16-18:
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven: opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan, maar het EEUWIGE leven zouden hebben. (= DIT is Gods LIEFDE! )

Joh.3:16


Want God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden, niet om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld; MAAR WIE NIET GELOOFT, is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van Gods eniggeboren Zoon.” 

GOD AANBIDDEN IN GEEST EN WAARHEID: “Wij dachten dat Hem dat allemaal overkwam omdat Hij door God werd gestraft! Maar Hij heeft ónze ziekten op zich genomen en ónze pijn weggedragen. Híj werd mishandeld vanwege ónze ongehoorzaamheid aan God. Híj werd geslagen omdat wíj zoveel slechte dingen deden. Híj kreeg de straf, zodat wíj vrede met God zouden kunnen hebben. Zíjn lichaam werd stukgeslagen met de zweep, zodat wíj genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekten.”  (Jesaja 53:4-5)

GOD AANBIDDEN IN GEEST EN WAARHEID:

Joh.4: 23-25:”Maar er komt een tijd, en wij beleven die al dat wie echt aanbidden, de Vader aanbidden in Geest en Waarheid. Want de Vader wenst mensen die Hem zo aanbidden. God is geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en Waarheid.

BETEKENIS:

GOD WENST:

 *dat we Zijn ZOON JEZUS AANBIDDEN en HEM VOLGEN (Joh3: 16:” Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in HEM gelooft niet verloren gaat, maar EEUWIG leven bezit".) JEZUS : HIJ IS DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN
 (joh 14: 6)

*en ook Het WOORD GODS dat JEZUS gesproken heeft voor WAARHEID aannemen en omzetten in DADEN.
MARIA zegt bij haar éénmalige verschijning in La Salette (in het geheim van La Salette):
JEZUS is DE ENIGE en WARE REDDER DER MENSEN
ALLEEN JEZUS!
Er zijn veel religies en veel stemmen die van alles over God beweren. Maar er is slechts één iemand die letterlijk zijn leven gaf, als een losprijs voor ons: JEZUS CHRISTUS. Hij gaf zichzelf als een offer, zodat de prijs voor onze zonden kon worden betaald.
ENKEL JEZUS niet, Boeddha,  Krishna, Brahma  of andere VALSE GODEN!

ENKEL JEZUS is de REDDER DER MENSEN
JEZUS is de ENIGE WEG DIE NAAR GOD LEID!
Joh.14: 6-7:Jezus sprak:" Niemand kan bij de Vader komen dan DOOR MIJ Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien." Want het Lam op de troon zal hen als schapen leiden. Hij zal hen meenemen naar de waterbronnen van het leven. En God zal alle tranen van hun ogen afvegen."
(Openbaring 7:17)

Ik ben in de wereld gekomen als een LICHT,
om iedereen die in mij gelooft,
niet in het duister te laten.'
(Johannes 12:46)

Ik ben het licht voor de wereld.
Wie mij volgt, zal niet meer
in het donker lopen,
maar hij zal het licht bezitten
dat leven geeft.’ (Johannes 8:12)

video: De Heer is mijn herder:
DE SMALLE WEG EN DE NAUWE POORT:  
DE SMALLE WEG EN DE NAUWE POORT:

Iemand vroeg aan Jezus:"Zijn het er velen die zullen gered worden?" JEZUS antwoordde hem: "Doe uw best binnen te komen door de nauwe deur want neem van mij aan: velen zullen proberen binnen te komen maar het zal hun niet lukken!
 (lucas 13:23-24)
"U moet naar binnen gaan door de nauwe poort, want de poort en de weg die naar de ondergang leiden zijn ruim en breed en VELEN gaan die weg. Maar de poort en de WEG die naar het LEVEN leiden zijn NAUW EN SMAL en maar weinigen vinden die weg!" (matteus 7:13-14)


Dit zijn opnieuw "zeer duidelijke woorden" die JEZUS hier spreekt een NIET MIS TE VERSTANE TAAL maar zoals zovele andere woorden aanvaardt men die Woorden niet! Dit ligt in dezelfde lijn als de boodschap die Maria ons gaf in La Salette: ALS MIJN VOLK ZICH NIET WIL ONDERWERPEN BEN IK GEDWONGEN DE ARM VAN MIJN ZOON TE LATEN GAAN. HIJ IS ZO ZWAAR EN ZO DRUKKEND DAT IK HEM NIET LANGER KAN TEGENHOUDEN!” Ook die wordt niet altijd aanvaardt! Aan u de KEUZE ofwel kiest u voor de brede weg die naar de ONDERGANG voert of kiest u voor de smalle weg en volgt u Jezus en Zijn moeder Maria die naar het eeuwige leven voert!!

Spreuken 10:17 'Het pad ten leven betreedt wie op vermaning let, maar wie terechtwijzing niet telt, raakt op de doolweg'.

Spreuken 12:28 'Op het pad der rechtschapenheid is leven, maar de weg der overtreding voert ten dode'.

Psalmen 119:128 'daarom keur ik al uw bevelen goed, haat ik ieder leugenpad'.

Spreuken 2:9 'Mijn zoon, luister naar mij, dan zal je begrijpen wat het betekent: eerlijk te zijn, oprecht, rechtvaardig; altijd zul je weten welk pad het juiste is'.

Jesaja 26:7 'Het pad des rechtvaardigen is geheel effen, de gang des rechtvaardigen weegt Gij recht'.