zaterdag 26 mei 2018

MARIA’S HEERLIJKHEID


MARIA’S HEERLIJKHEID:Maria is in ontelbare opzichten Gods antwoord op de werken en plannen van de satan geweest. Haar Heerlijkheid is met geen pen te beschrijven, en gaat alle menselijk bevattingsvermogen te boven. Maria dienen, is de grootste verheerlijking die een mens God kan geven. Indien de mens Maria kon aanschouwen in Haar volle Glorie, zou hij van verrukking vanzelf voor Haar door de knieën gaan. Het is slechts te betreuren dat de meeste mensen dit tijdens hun leven niet zien.

Maria is het groot symbool van de zachtmoedigheid. Alles aan Haar is zachtheid: Haar voorkomen, Haar uitstraling, de richtlijnen die Zij in het hart van Haar begenadigden legt, zelfs Haar bevelen aan de engelen, die onder Haar heerschappij zijn gesteld. Zachtheid is een onoverwinnelijk wapen tegen het kwaad. Hoe meer de wereld wegzinkt in het moeras van kwaad en zonde, des te luidruchtiger wordt hij. Ware Liefde gaat echter gepaard met zachtheid, tederheid, stilte. Een mens bekeren, gebeurt duizend maal eerder door zachte Liefde dan door ruzie. Wie zijn hart waarlijk, oprecht en totaal aan Maria weggeeft, begrijpt heel spoedig dat Zij niets dan zachtheid is en verlangt, en Zij dwingt bij Haar instrumenten oneindige Liefde, eerbied en gehoorzaamheid af in volmaakte, Hemelse zachtheid.
Wie Maria in zijn hart heeft toegelaten, ervaart reeds spoedig hoe relatief alle wereldse genietingen zijn. De aarde kent geen genot dat groter is dan het genot dat Maria Haar nederigste dienaren schenkt. Vergeleken bij Maria’s schoonheid verbleekt alles wat Haar dienaren voordien als mooi beschouwden. Alles verliest zijn aantrekkingskracht wanneer de dienaar/dienares er Maria niet in terugvindt. Maria is als een onvergelijkbare Bloem, en alles wat Zij geeft, zijn Hemelse bloemen: oneindig mooi en geurig, zelfs indien zij vaak met groot lijden gepaard gaan. Als Moeder van het Ware Leven, is Maria niets dan Leven, Zij wil in Haar dienaren slechts één ding vernietigen: de dood, de dood van de ziel, de dood die als slijk aan alle wereldse genoegens en gehechtheden kleeft. Wie bereid is om haar/zijn aardse gehechtheden te begraven, wordt uit Maria opnieuw geboren.
Het eerste wat Maria in het hart van de aan Haar toegewijde ziel legt, is een onvergelijkbare vrede, een zachte, berustende overgave die de wereld niet in het hart kan opwekken, en die vele inwendige stormen bedaart.
De zuiverheid is naast de liefde de deugd die Maria het meest behaagt. Alles wat afwijkt van de zuiverheid, staat Gods Aanwezigheid in de weg. Zuiverheid is vrijheid van smet in gedrag, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen, door bewust verzet tegen alle bekoring, en een bewust nastreven van gelijkenis met God (of met Maria.)
Hierin schuilt het groot verschil tussen oppervlakkige devotie voor Maria, en ware toewijding: Van toewijding is pas sprake wanneer men Maria echt bij zijn leven betrekt, in alle mogelijke omstandigheden, en zichzelf en alles wat men doet werkelijk aan Haar geeft. Dit betekent dat u uw vreugden met Haar deelt, maar vooral ook dat u bij elke tegenslag, beproeving, last of pijn automatisch tot Maria zegt dat u deze onaangename toestand draagt en aanvaardt uit Liefde tot Haar. Wanneer u iemand oprecht en heel diep bemint, dan bent u bereid om alles voor hem of haar te doen. Zo ook moet u uzelf regelmatig de vraag stellen of u een onaangename toestand zou aanvaarden indien Maria Zelf u deze toestand mocht opleggen (als het ware zoals een bevel.) Indien u dan protest voelt opkomen, gaat uw Liefde niet diep genoeg. Indien u dan nog in staat bent om voor Haar te buigen en 'ja' te zeggen, is uw Liefde vurig. In dat geval zal Zij aan u onvervalste wonderen voltrekken.


BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie gebeden: tussenteksten gebeden 422-442)
Maria is als een onvergelijkbare Bloemzondag 20 mei 2018

HET LICHT VAN CHRISTUS STERKER MAKEN


HET LICHT VAN CHRISTUS STERKER MAKEN: (Mariatoewijding)


Maria onderricht:
“God heeft Zijn Zoon Jezus Christus naar de zielen gestuurd om met hen het Nieuw Verbond te sluiten. Op kracht van dit Verbond zou elke ziel die een leven leidt in navolging van Gods Zoon, in zich de effecten van de Verlossing kunnen ontsluiten en zo de ware heiligheid van de kinderen Gods kunnen bereiken. God heeft Mij uitverkoren om de Ark van het Nieuw Verbond te zijn, het volkomen heilig Tabernakel waarin Gods Zoon, het Licht, in de wereld gedragen zou worden. Daarom ben Ik de Meesteres van alle zielen: Ik ben de Draagster van het Goddelijk Licht, die het vermogen bezit om Licht te brengen waar duisternis heerst. Lieve zielen, totale toewijding van jullie leven en jullie hele wezen aan Mij, is de absolute bezegeling en bekrachtiging van de aanvaarding van jullie prachtige erfenis als kinderen Gods.
Ik kan in de totaal aan Mij toegewijde ziel het vermogen ontsluiten om Jezus volkomen na te volgen, door haar zo diep te voeden met Goddelijk Licht dat al haar handelingen en woorden, en zelfs haar diepste gedachten en verlangens, Licht verspreiden en Licht aansteken. In de ziel die zich totaal aan Mij weggeeft, verlicht Ik stap voor stap alle innerlijke processen, alles wat in haar omgaat, en al haar voornemens, opdat haar handelingen en woorden de juiste wegen zouden volgen. Zodra in een ziel een intentie geboren wordt, zoekt zij een weg om deze tot uitwerking te brengen. Niet elke goede intentie is automatisch vruchtbaar. De ziel kan een daad stellen die op zichzelf goed is, en niettemin een andere ziel hierdoor geen dienst bewijzen, wat de spirituele ontwikkeling van deze laatste betreft. Zij geeft dan honing, die in de ziel van haar medemens bitter smaakt, zelfs al aanvaardt deze laatste de honing met gretigheid, of verlangt zij er vurig naar.
Ik bezit de Wijsheid om het hart te verlichten, zodat de ziel tijdig herkent of zij een bepaalde handeling beter stelt of niet, of een bepaald woord beter spreekt of niet, dit alles met het oog op het Heil van haar medemens. Naarmate de overgave van de ziel aan Mij groeit, leef Ik sterker in en door haar, en worden al haar handelingen en woorden dragers van grotere hoeveelheden Licht. Het is Mijn roeping, het Licht van Christus in alle zielen sterker te maken. Daartoe heb Ik de totale overgave van elke ziel aan Mij nodig. Mogen de zielen Mij voortdurend aanroepen met de woorden: Maria, wees de Meesteres van mijn hele wezen. Leef en heers in en door mij, opdat ik doorstraald moge worden van het Goddelijk Licht”. Elke lichtstraal die Ik in een ziel kan sturen, verdrijft uit haar een element van duisternis. Naarmate in de ziel het Licht sterker wordt, zal zij zich vrijer, gelukkiger en vredevoller voelen. Zo leg Ik rond de wereld een ketting van Licht.
Lieve zielen, de duisternis hoort niet thuis in een ziel, want elke ziel is een diamant uit de schatkist van God. Geef Mij jullie diamant, opdat Ik haar kan bevrijden van het stof van wereldse invloeden en haar kan bijslijpen in heilzame beproevingen, zodat de zon van de Goddelijke Wijsheid zich in haar kan weerspiegelen, en de wereld moge worden tot het Rijk van de Liefde, een Rijk van Licht, een Rijk zonder valse schaduwen van dwaling en menselijk redeneren. Een ziel in wie Ik totaal kan leven en heersen, werpt geen schaduwen meer: zij verspreidt het Licht dat ooit door Jezus Christus is aangestoken tot getuigenis tegen alle duisternis. De ziel kan Jezus Christus in geen grotere waardigheid dragen dan wanneer zij zich totaal aan Mij heeft gegeven, en daar in alle bijzonderheden van haar dagelijkse doen en denken naar leeft, want dan ben Ik in haar waarlijk het Tabernakel, de Ark, die het Nieuw Verbond draagt. Ik ben de Mantel van Jezus in de ziel. Welke ziel kan zeggen dat zij Jezus waarlijk liefheeft wanneer zij Hem in zich wil opnemen, doch niet toestaat dat Hij Zich in haar met Zijn Mantel zou omhullen?”
BRON: MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT (zie openbaringen  17 januari 2009)
“God heeft Mij uitverkoren om de Ark van het Nieuw Verbond te zijn, het volkomen heilig Tabernakel waarin Gods Zoon, het Licht, in de wereld gedragen zou worden.”

woensdag 16 mei 2018

WEES VOL VERTROUWEN


WEES VOL VERTROUWEN!

 “Vergeet niet wat Ik tegen je heb gezegd: 'Wees vastberaden en vol vertrouwen!' Wees dus nooit bang. Want Ik, je Heer God, ben met je, waar je ook gaat."
(Jozua 1:9)
Goede vrienden, in onze huidige tijden beleven vele mensen moeilijke tijden. Er zijn mensen die ernstig beproefd worden, hetzij door ziekte, tegenslagen of andere moeilijkheden. Ook  de huidige toestand die onze wereld doormaakt maakt de mensen onrustig, onzeker of zelfs angstig. Graag wil ik u op het hart drukken, blijft uw VERTROUWEN op God stellen, uiteindelijk zal hij alles ten goede keren! In het geheim van LA SALETTE voorspeld Maria ons:
Dan zal er vrede zijn, de verzoening van God met de mensen Jezus Christus zal gediend, geëerd en verheerlijkt worden. De liefde zal overal bloeien.
God zal zorg dragen voor Zijn getrouwe dienaren en voor de mensen die van goede wil zijn.”
Zie het geheim van La Salette:

God zelf zegt ons:

 “Vergeet niet wat Ik tegen je heb gezegd: 'Wees vastberaden en vol vertrouwen!' Wees dus nooit bang. Want Ik, je Heer God, ben met je, waar je ook gaat." (Jozua 1:9)
“Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.”
(Hebreeën 10:24-25)
“Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.” (Johannes 16:33)
Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.
(Romeinen 15:2)

Help elkaar, ondersteun en bemoedig elkaar, wees een bron van vreugde en hulp voor je naaste. Eén van de grote kenmerken die de eerste christenen in zich hadden! Zij hadden het ook moeilijk, ze werden letterlijk vervolgd, moesten vrezen voor hun leven omwille van hun geloof. Maar ze waren één van geest en één van hart en dat was hun sterke punt waardoor ze stand hielden. Nemen we aan hen een voorbeeld om onze naasten en geloofsgenoten te ondersteunen en te helpen waar nodig is… Bid voor elkaar!

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
(Romeinen 8:31)

 Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
(Romeinen 8:31)


Overweging:

Zoek de ware vrede niet op aarde maar in de hemel, niet bij de mensen of andere geschapen dingen maar bij God alleen.
Ter liefde Gods moet, gij alles willen doorstaan, inspanning met name, maar ook leed, bekoring, gesar, angst, nood, ziekte, onrecht, tegenspraak, verwijten, vernedering, beschaming, terechtwijzing en verachting.
Dit alles brengt u tot deugdzaamheid; het is de proef van Christus' beginnende volgeling: dit alles werkt mee aan de kroon voor de hemel.
Ik zal u een eeuwige beloning geven voor een korte arbeidstijd en een nooit eindigende eer voor een vluchtige beschaming.
Meent gij dat gij altijd blijdschap naar de geest kunt hebben volgens uw wens?
Die hebben ook mijn heiligen niet gehad; zij leden onder veel drukkende lasten, allerlei bekoringen en grote verlatenheid.
Maar zij hielden stand ondanks alles: zij stelden meer vertrouwen op God dan op zichzelf, wel wetend dat het lijden van deze tijd niet vergeleken kan worden met de toekomstige glorie die wij willen verkrijgen.
(Romeinen 8: 18)
Wilt gij terstond bezitten wat meerderen pas na vele tranen en zwaar lijden nauwelijks hebben veroverd?
Wacht op de Heer, handel met dapperheid (Ps. 26: 14) en wees sterk; verlies uw vertrouwen niet, geef het nooit op, maar geef ziel en lichaam standvastig als inzet voor de eer van God.
Ik zal u alles in overvloed vergoeden: in alle beproeving zal Ik met u zijn.
(Uit De Navolging van Christus, Thomas a Kempis.)
“Stel meer vertrouwen op God dan op uzelf!”
De weg die naar het paradijs loopt is geen pad die enkel maar met rozen bezaaid ligt, er liggen vele hindernissen op, obstakels die we moeten overwinnen…
Jezus zei ons trouwens:
"U moet naar binnen gaan door de nauwe poort, want de poort en de weg die naar de ondergang leiden zijn ruim en breed en VELEN gaan die weg. Maar de poort en de WEG die naar het LEVEN leiden zijn NAUW EN SMAL en maar weinigen vinden die weg!" 
(matteus 7:13-14)


Eén in Jezus en Maria groet ik u allen, ik bid voor u allen! Frank.dinsdag 8 mei 2018

HET VOORRECHT VAN MARIA TE DIENENHET VOORRECHT OM MARIA TE DIENEN…


 


Maria onderricht:

"De naastenliefde is een engel. Deze engel moet in een bed van bloemen worden gelegd, niet op een steen. Het bed van bloemen is de gehoorzaamheid, de steen is de wereld. Naastenliefde komt pas volkomen tot haar recht indien zij wordt bedreven in totale gehoorzaamheid aan God of aan Mij. Naastenliefde om de naastenliefde, zonder rekening te houden met de beperkingen die opgelegd kunnen worden door de gehoorzaamheid aan Mijn Plannen, is een deugd die verontreinigd wordt door de wereld.
  Mijn verheerlijking na de voltooiing van Mijn eigen aardse reis was voor de satan een even grote vernedering als deze van de Dood en Verrijzenis van Jezus. Zijn derde zware vernedering zal deze van Mijn meesterschap bij de grondvesting van Gods Rijk op aarde zijn. Mijn liefdesslaven genieten, méér dan welke ziel ook, het voorrecht, dit grote uur te mogen voorbereiden met de inzet van hun hele wezen. Zij kunnen dit niet zonder te proeven van de bittere inhoud van de Kelk der Goddelijke Gerechtigheid. Het gif uit deze Kelk moet verteerd worden. Jezus en Ikzelf drinken er nog dagelijks van, om het te verteren in de vuurzee van Ons Hart. Onze geroepenen zullen het ook in hun lichaam moeten verteren. Dit offer kan niet volkomen zijn indien het niet tegelijkertijd wordt gedragen in het lichaam en in het hart. Mede om deze reden gaat zeer veel lichamelijk lijden verloren, omdat het niet of onvoldoende wordt aanvaard, en niet gepaard gaat met de Ware Liefde: Liefde voor het offer, en Liefde voor God en voor Mij, en voor de Plannen en Werken die wij tot voltooiing zoeken te brengen in de zielen en lichamen die nog op aarde leven.”
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie openbaringen 1 augustus 2006)


PINKSTERNOVEENGEBED


 PINKSTERNOVEEN:

(2018: van 11 mei tot en met 19 mei.)


1e dag Liefde:
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, maak mij sterk in de Ware Liefde. Wil mij genezen van elke onvolmaaktheid in mijn relaties tot mijn medemens en tot God. Breek in mij elke onverschilligheid. Wek in mijn hart het Vuur van de heiligen dat in mij alles zal verteren dat in duisternis verkeert, en mijn ziel zal ontvlammen met het Licht dat Gods Heil over de wereld zal brengen.
Weesgegroet Maria bruid van de H.Geest, vol van genade...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
2e dag Innerlijke Rust:
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, breng mij tot de ware rust. Wil mij genezen van alle onrust, van elke innerlijke strijd, van alle onvrede in mijn hart. Wek in mij het vertrouwen en de stille zekerheid dat God in mij woont en dat mijn hart tot Zijn Rijk kan worden zodra ik al mijn zorgen, alle invloeden uit mijn verleden en alle wereldse invloeden weet los te laten.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
3e dag Boetvaardigheid en Offerbereidheid
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, schenk mij een geest van ware boetvaardigheid en offerbereidheid. Wil mij genezen van alle zelfzucht, van alle genotzucht, van elke opstandigheid tegen het lijden en de lasten van mijn levensweg. Leer mij de waarde kennen van het wegcijferen van mijn eigen welbevinden tot Heil van mijn medemens.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
4e dag – Inzicht in de ware Behoeften van de Ziel
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, open de ogen van mijn geest opdat ik de ware behoeften van mijn ziel moge leren kennen. Open de oren van mijn hart voor de noden van mijn ziel die mijzelf verborgen zijn gebleven. Wil mij genezen van alle verkeerde of zondige neigingen en van alle gewoonten die de groei van mijn ziel belemmeren.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
5e dag – Vergevingsgezindheid:
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, schenk mij het vermogen om alles te vergeven wat mensen mij hebben misdaan. Wil mij genezen van alle wrok en van alle bitterheid over onrecht of beledigingen waarvan ik het slachtoffer ben geweest. Leer mij begrijpen dat God mij zal vergeven in de mate waarin ikzelf mijn medemens kan vergeven, en dat ik pas het Ware Geluk zal kennen wanneer ik mij in mijn hart met mijn vijanden kan verzoenen.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
6e dag – Overgave en Toewijding
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, leg in mij het vermogen tot een volkomen overgave aan Gods Wil, een stille berusting in datgene wat de Voorzienigheid voor mij beschikt, en een volkomen toewijding aan Maria, opdat ik moge bijdragen tot de verwezenlijking van Gods Heilsplan. Genees mij van de neiging om alles zelf te regelen, mijn zorgen vast te houden en bovenmatige aandacht te schenken aan mijn lasten.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
7e dag – Zuiverheid van Mond:
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, schenk mij de zuiverheid van mond, want Jezus zegt "wat uit de mond van de mens komt, verontreinigt hem". Genees mij van alle bekoring tot laster, roddel, kwaadsprekerij, achterklap, leugen, onoprechtheid en valse vleierij. Leer mij liever te zwijgen dan God in mijn medemens te beledigen.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
8e dag – Geloof en Godsvrucht
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, schenk mij de gave van een vurig geloof en een diepe godsvrucht. Genees mij van alle oneerbiedigheid tegenover God en alles wat heilig is, en van elk gebrek aan vertrouwen op Gods Voorzienigheid. Wek in mij het Vuur dat alle lauwheid in het gebed, in de Heilige Mis en tegenover de Sacramenten uit mij zal verdrijven, en mij zal behoeden voor elke heiligschennis.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
9e dag – Inzicht in eigen Fouten en Zwakheden:
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, open mijn ogen voor mijn eigen fouten en tekortkomingen. Genees mij van al mijn slechte gewoonten, die ergernis kunnen verwekken of mijzelf tot zonde brengen. Maak mij meer bewust van mijn eigen gedrag, opdat ik elke zwakheid in de Liefde en de zuiverheid in mijzelf kan ontdekken en met Gods Genade aan mijzelf kan werken.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
BRON: MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT (zie gebeden; gebed nr.668)

20 mei 2018: hoogfeest van Pinksteren:

KOM H.GEEST MET UW STORM VAN VUUR!
zaterdag 5 mei 2018

HET WARE GELUKHET  WARE GELUK:

 (Mariatoewijding)De volksmond zegt dat het geluk niet van deze wereld is. Dat geldt zonder meer voor de ziel die vast in het wereldse is geworteld. Niettemin kunt u reeds tijdens uw leven op aarde een voorsmaak van het ware geluk ervaren. De sleutel tot de schatkist van het Geluk ligt in de totale toewijding aan Maria. Wie zich totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig aan Maria toewijdt en die toewijding daadwerkelijk beleeft tot in alle bijzonderheden van zijn dagelijks leven, zal in de kern van zijn ziel voelen dat hij zijn ware levensdoel, zijn ware bestemming, zijn ware roeping, heeft gevonden. Deze vaststelling alleen reeds schept een steeds groeiende rust en vrede in het hart. Ontelbaar zijn de zielen die eindeloos veel tijd besteden aan de zoektocht naar de zin van het leven. Voor hem die zichzelf volkomen aan Maria heeft weggegeven, is de zoektocht ten eindeTotale en onverdeelde toewijding aan Maria is de ware levenskunst. Zij schenkt u het Ware Geluk, omdat uw ziel in deze levenshouding precies datgene vindt waarnaar zij altijd onbewust heeft verlangd, want God heeft reeds bij de schepping van de ziel in haar de behoefte gelegd om een leven te leiden dat haar klaar maakt om op elk ogenblik in Gods Hart te worden opgenomen.
De levenswijze die aan deze doelstelling het meest beantwoordt, is deze van de totale toewijding aan Maria. Maria is door de Allerhoogste voorbestemd om de Koningin van Hemel en aarde en de Meesteres van alle zielen te zijn. Op grond van Haar meesterschap, en omdat Zij de volmaakte Brug tussen God en de mensheid is, is er geen natuurlijker weg om naar God te gaan dan deze van de totale overgave van uzelf en uw hele aardse levensweg aan Maria. Zij is door God aangesteld als de Meesteres over de uitvoering van Gods Plan van Heil voor de mensenzielen. Dit Plan bestaat uit de Verlossing en heiliging van alle zielen en de grondvesting van Gods Rijk op aarde. Om deze reden is Maria door God bekleed met Zijn eigen macht, zodat ook alles wat leeft, in Haar macht is. Daarom heeft Zij ook alle macht over uw ziel en lichaam. Niettemin verwacht God van u dat u uzelf uit vrije wil aan Maria weggeeft, want pas dan kan Zij de volheid van Haar macht aanwenden om u zodanig te bewerken en te veranderen dat u nuttig kunt worden als bouwsteen in de fundering van Gods Rijk.
Maria wordt vaak afgebeeld met de wereldbol onder Haar voeten. Dit is precies het grote symbool voor Haar absolute macht over alles wat op aarde leeft. Zij zal die macht gebruiken om de wereld te bevrijden van de satan, die sedert de erfzonde de mensheid beheerst. Zo zal Zij op aarde Haar Rijk vestigen, dat tevens het Rijk van God is. U kunt de eerste vruchten van de heerschappij van Maria reeds tijdens uw leven op aarde ervaren door u voor Haar neer te werpen en jegens Haar uitdrukkelijk de gelofte af te leggen dat u Haar totaal wil toebehoren met uw hele wezen, uw hele leven en al uw doen en laten. U wordt dan als het ware tot 'gebruiksvoorwerp' in Maria’s handen, doch uw loon hiervoor in het Eeuwig Leven is niet te schatten. Als totale toegewijde van Maria werkt u rechtstreeks mee aan de verwezenlijking van Gods Werken. Alleen de mate waarin uw leven nuttig is geweest voor God, bepaalt de verdienste die u verwerft en die u toegang geeft tot de eeuwigdurende gelukzaligheid in de Hemel.
Een leven van uiterste dienstbaarheid aan Maria, de Meesteres van alle zielen, is de bestemming die God Zelf voor alle zielen heeft voorzien, omdat dit de weg is naar de verwezenlijking van Zijn Heilsplan voor de zielen. Het is uw heilige plicht om de zielen klaar te maken om ook zelf dienaren van Maria te worden, en het is de heilige plicht van alle dienaren van Maria om elkaar tot het uiterste toe te ondersteunen in de vervulling van deze vaak zo moeilijke maar zo onvergelijkbaar mooie en heilzame opdracht. De ware, totale toegewijden van Maria zijn ertoe geroepen om te dienen als fundament voor terugkeer naar de toestand van DE JONGE KERK, onmiddellijk na de Hemelvaart van Jezus: een zeer hechte groep van zielen, bruisend van geestdrift, onwankelbaar geloof, vurige Liefde en een vertederende saamhorigheid, solidariteit en onderling hulpbetoon. Deze kenmerken zullen het teken van Maria zijn, dat in de harten wordt gebrand.
Teneinde de grondvesting van het Rijk Gods op aarde te bespoedigen, is het nu de hoogste tijd dat de zielen zich als een ketting van Licht aan elkaar sluiten in totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding aan de Allerheiligste Maagd Maria. Het getal van de totaal toegewijden moet vergroten, en de praktische beleving van deze toewijding aan Maria moet waarlijk diep worden. Ziedaar de enige weg naar de bevrijding van de mensheid uit de verwoestende greep van de satan. Zij die zich beklagen over de slechtheid van de wereld, kunnen daartoe de eerste bijdrage leveren, door hun houding van ontmoediging voor zichzelf ten aanzien van hun medemens te laten varen, en zich totaal aan Maria weg te geven in vurig gebed, offerbereidheid en boetvaardigheid. Leg zielen en levenswegen aan Maria’s voeten neer, opdat Zij de gelegenheid krijgt om de volheid van de macht te ontplooien die Haar door God is gegeven. Maria verlangt vurige toewijdingen, tot bevestiging van Haar macht in de harten. Maria’s Werk in deze laatste tijden is de bekroning van het Verlossingswerk van Jezus Christus. Werpt u in deemoed voor Maria neer, en geef Haar uzelf als een totale offerande. Het zijn Maria’s voeten die de mensheid voorgoed zullen bevrijden, want zo is het door God voor alle tijden beschikt.
Totale toewijding aan Maria is om nog een andere reden de grote sleutel tot de schatkist van het ware Geluk: Mariatoewijding is een ontdekkingsreis naar het diepste van uw ziel. Geen enkele andere levenswijze leidt u in die mate naar de kennis van uw ware wezen, uw zwakheden, en daardoor de punten waaraan u moet werken om het maximum uit uw menszijn te halen. Zo werkt Maria: Zij zuivert eerste de tempels waarin Zij wil leven en heersen. Deze zuivering is slechts mogelijk door bewustwording van tekortkomingen, zwakheden en vatbaarheid voor bekoringen. Daarom is een leven van totale toewijding aan Maria de ultieme weg naar een zijnstoestand die werkelijk diepe bevrediging schenkt, en een blijvende gelijkmoedigheid en vrede van hart mogelijk maakt.
God wil de mensheid terugvoeren naar de staat van heiligheid die zij bezat in Adam en Eva vόόr de erfzonde. Precies om deze reden is totale toewijding aan de Allerheiligste Maagd Maria de koninklijke weg naar God. Maria is de Onbevlekte Ontvangenis, Zij is de enige mensenziel sedert Adam en Eva die ooit zonder de erfzonde is geboren, en Zij is de enige die Haar hele leven lang de volmaakte staat van heiligheid heeft bewaard. Door totale toewijding aan Haar geeft u te kennen dat u door Haar gevormd wil worden naar Haar model, voorbeeld en gelijkenis, wat in feite een terugkeer betekent naar de oorspronkelijke staat van heiligheid die God voor de mensenzielen had voorzien.
In dit opzicht moeten wij de totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding aan Maria die strikt wordt nageleefd in het leven van elke dag, beschouwen als het laatste redmiddel voor de zielen en voor de wereld als geheel. De totale, intens beleefde toewijding aan Maria is de laatste bron van het Ware Geluk. Dat is ook het wezen van de boodschap die Maria dezer dagen in Haar hoedanigheid als 'de machtige Meesteres van alle zielen' aan de mensheid komt leren in Haar openbaringen. Het verheugende bestaat vooral hierin, dat de zielen door hun Meesteres worden gemotiveerd om zelf mee te werken aan hun bevrijding.
Leven in totale toewijding aan Maria, indien deze toewijding strikt en vurig wordt beleefd, is tevens leven in volmaakte overeenstemming met Gods Wil en Gods Plannen, want Maria is de enige ziel die ooit volmaakt in Gods welbehagen heeft geleefd. Maria stelt Zich tot doel, Haar ware toegewijden te heiligen. Het is uw heilige plicht, Haar daartoe de kans te geven, door een leven in nauwgezette betrachting van alle deugden en in totale zelfverloochening voor de verwezenlijking van Gods grote Plan: de grondvesting van Zijn Rijk op aarde.
Alles wat met geloof en Ware Liefde aan Maria wordt toegewijd, wordt onttrokken aan de invloedssfeer van de satan. Om deze reden is niets beter geschikt om Licht over de wereld te brengen dan de totale toewijding aan Maria van alle zielen, elke levensweg, elke gebeurtenis, situatie en beproeving. Het krachtigst is de toewijding die door de betrokken ziel zelf met Vuur wordt beleefd. De eerste akte van toewijding kan met evenveel vrucht door een andere ziel worden uitgesproken in tegenwoordigheid van de betrokken ziel, maar de verantwoordelijkheid voor de beleving en dus ook voor de vrucht van de toewijding, berust bij de toegewijde zelf. Uzelf aan Maria toewijden, betekent de sleutels van uw wagen aan Haar geven, zodat Zij er Meesteres over wordt en zelf aan het stuur gaat zitten om uw levensreis te helpen bepalen. U geeft Haar dan alle macht over uw levensreis. Een ziel toewijden die niet bij de toewijding tegenwoordig is, betekent Maria inschakelen als verkeersregelaar of politieagente: Zij rijdt niet Zelf, Zij helpt slechts bepaalde wegen voor deze ziel vrij te maken. Vergeet nooit dat totale toewijding aan Maria een heilig verbond tussen de toegewijde en Maria is. Sluit dit verbond niet lichtvaardig, het heeft verregaande gevolgen voor uw Eeuwige Gelukzaligheid en deze van andere zielen.
Men laat geen kind geboren worden om het daarna te laten verhongeren. Welnu, totale toewijding aan Maria is een wedergeboorte voor uw ziel, en elke dag wordt van u verwacht dat u dit grote gebeuren in u opnieuw laat bekrachtigen door intens te verlangen om totaal en onverdeeld alleen aan Maria toe te behoren. Sta niet toe dat uw wedergeboorte uit Maria een doodgeboren vrucht zou blijken, of laat deze vrucht niet geboren worden om ze daarna door gebrek aan voedsel (praktische beleving van de toewijding!) te laten wegkwijnen.
Ooit werd totale toewijding aan Maria op symbolische wijze getoond in het beeld van een alleenstaande paaslelie in een dichte nevel. De bloem is de ziel, de Hemelse nevel is Maria die de bloem totaal omsluit (in Haar Hart bergt) omdat de ziel Haar wil toebehoren (zij opent zich op zoek naar het Licht.) Zodra de ziel zich totaal door Maria laat 'inpalmen' (zich tot Haar bezit verklaart), zorgt Maria dat de ziel steeds minder naar de wereld kijkt. Het is alsof Maria Haar eigendom voor de invloed van de wereld afschermt en 'een Hemels gordijn' om de ziel heen legt. De nevel brengt water van leven in de bloem en voedt haar met de niet-stoffelijke kracht van de ochtenddauw, zodat zij volkomen wordt voorbereid op het Licht van de Zon (Christus.) Opmerkelijk is, dat de bloem mij werd getoond als een paaslelie, symbool voor Verrijzenis, dus Eeuwig Leven. De ziel die zich totaal aan Maria geeft, wordt door Haar uit de wereld weggetrokken, voorbereid om de volle invloed van Jezus, het Licht der wereld, in zich op te nemen, en wordt zo tot het Eeuwig Leven gebracht.
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie onderrichtingen: boeken: De tempel van Maria: slotbeschouwing)

"Indien de zielen de macht van toewijding aan Mij zouden begrijpen, zouden zij alles aan Mijn voeten leggen, ook zichzelf. Dan zou Ik werkelijk over alles kunnen heersen, en zou Mijn Rijk zich spoedig uitbreiden.” 

donderdag 3 mei 2018

INNERLIJKE STRIJD OP DE WEG NAAR HEILIGHEID:


INNERLIJKE STRIJD OP DE WEG NAAR HEILIGHEID:

 


Maria onderricht:

"Ik herinner je eraan dat Jezus in deze tijd van het jaar Zijn Missie voorbereidde in de woestijn, ten prooi aan uitputting, leegheid en aanvallen van de satan. Wanneer de levensopdracht van de ziel een cruciaal punt bereikt, kan zij tijdelijk ten prooi vallen aan ervaringen van leegte, relatieve krachteloosheid of matheid, oververmoeidheid en intense innerlijke strijd. De satan wacht op dergelijke fasen om de innerlijke verwarring naar een toppunt te voeren dat een breekpunt kan worden: Ofwel komt de ziel hieruit te voorschijn als herboren, ofwel geeft zij alles op waarvoor zij zo hard gestreden heeft.
Vele zielen nemen deze laatste beslissing in een poging om opnieuw klaarheid in hun leven te krijgen. Zij zien niet het belang van de strijd noch het Heil dat ermee verbonden is voor vele andere zielen. De satan weet dit. Vele grote roepingen zijn door de eeuwen heen op deze wijze verloren gegaan. Gaat deze tocht doorheen de woestijn samen met Jezus. Besef dat de satan machteloos is zolang de ziel op God en op haar door God voorziene roeping gericht blijft. Weet dat Jezus Zijn grote Werken is begonnen na Zijn verblijf in de woestijn.
"Laat Mij de zielen bemoedigen, want velen ervaren op zekere ogenblikken een dorheid in hun dagelijks leven. Kijk toch eens naar de cactus. Ondanks de dorheid waarin hij groeit, tooit hij zich op bepaalde ogenblikken met een prachtige bloem. God stelt hierin een teken: Het schepsel dat het water van leven in zich bewaart, kan op een bepaald ogenblik de wereld verbazen door een teken dat aantoont hoezeer Gods Werken in hem voortgang hebben gevonden, in het verborgene en ondanks alle vijandige invloeden van buitenaf".
"Boetedoening terwijl alle begeleidende omstandigheden zich verenigen tot een grote uitputtingsslag voor lichaam en ziel, is vergelijkbaar met een reiziger doorheen de woestijn, die niet de cactus opensnijdt om het water uit de plant te nuttigen, doch zich op de cactus werpt om door zijn stekels opengereten te worden, doch dit pas doet zodra hij God aan zijn zijde weet. Zo wordt de versterving aan al het wereldse, aan al het stoffelijke, voltooid. Ik herhaal, dit alles heeft nut.
Zeg aan de zielen dat elke ziel geroepen is om te leven en te sterven in heiligheid, en dat de grote toets van de heiliging bestaat in de wijze waarop de ziel omgaat met de innerlijke strijd. De heilige ziel leeft ondanks haar innerlijke strijd nog steeds om aan haar omgeving te geven. Zie opnieuw het beeld van de cactus: hij is omgeven door dorheid, doch geeft water van leven aan hen die hem aanboren, en toont hen op Gods Tijd de bloemen van leven en bemoediging, de schoonheid van Gods Hart. Wanneer het voor de ziel noodzakelijk is dat zij een tocht doorheen de woestijn maakt, laat zij zich dan bij die harde levensfase aanpassen, niet door zich te laten veranderen in een slang, doch in een cactus. Begrijp dit wel: De ziel in de woestijn is voorwerp van een verscheurende strijd, want zij zoekt alle elementen van haar innerlijke ontwikkelingen in zich te organiseren, en daarbij wordt aan haar getrokken in twee tegengestelde richtingen: De duisternis wil haar veranderen in een slang, die slechts bijt, wurgt of gif afgeeft, terwijl het Licht haar wil omvormen tot een cactus, drager van water van Leven en van bloemen van hoop en vreugde.”
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie openbaringen, 12 januari 2007)

 
“Het Licht wil u omvormen tot een cactus, drager van water van Leven en van bloemen van hoop en vreugde.”


Bid tot Jezus om het “levend gevende water” dat u zal sterken in uw geloof.

maandag 30 april 2018

MARIA HET WATER VAN HET GODDELIJKE LEVENMARIA  HET WATER VAN HET GODDELIJKE LEVEN:


In de Meesteres van alle zielen verkondigt God aan de zielen: De Koningin van Hemel en aarde bezit de volheid van het Licht (Zij is 'vol van genade') Zij beschikt over het Water van Goddelijk Leven (dat groei in de heiligheid, instorting van genaden en volkomen zuivering kan brengen), en heeft alle macht over alle duisternis, over elke kracht die God vijandig is, in de mate waarin zielen zich aan Haar overleveren en actief, vrijwillig en spontaan met Haar Werken in zich meewerken. Door de combinatie van deze beide eigenschappen is Zij volmaakt uitgerust voor de vervulling van Haar roeping in deze Laatste Tijden als Gids, Leidster en Omvormster van alle zielen op hun weg naar de voltooiing van hun individuele Verlossing en heiliging, en als Overwinnares van alle duisternis, alle kwaad en zonde, in de Schepping als geheel en in elke individuele ziel. Zo is de Meesteres van alle zielen ten volle 'De Vrouw' die de laatste fase van de grondvesting van Gods Rijk op aarde moet en zal voltooien, door de ontsluiting van de Werken van Jezus Christus in elke individuele ziel die zich in totale toewijding volkomen aan Haar weggeeft.
De Meesteres van alle zielen zei reeds bij herhaling, dat de totale toewijding aan Haar niet de enige weg is, die de ziel naar God kan brengen, maar dat zij wel de Gouden Weg van Gods voorkeur is. De geldigheid van deze stelling licht Zij uitvoerig toe doorheen de Wetenschap van het Goddelijk Leven.

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie Openbaringen: inleiding.)

“MARIA is De Vrouw' die de laatste fase van de grondvesting van Gods Rijk op aarde moet en zal voltooien, door de ontsluiting van de Werken van Jezus Christus in elke individuele ziel die zich in totale toewijding volkomen aan Haar weggeeft.”


zondag 29 april 2018

HET ZAL SLECHT AFLOPEN


HET ZAL SLECHT AFLOPEN:
De profeet Jesaja, WAARSCHUWT dat het met mensen die zich niks van God aantrekken en enkel maar doen waar ze zin in hebben, slecht zal aflopen:


 "Het zal slecht aflopen met de mensen die
 's morgens al vroeg beginnen met drinken en daar tot laat in de nacht mee doorgaan tot ze helemaal dronken zijn.  Ze doen niets anders dan feestvieren met muziek en veel wijn. Maar ze trekken zich niets aan van de Heer. Ze letten niet op wat Hij doet. Daarom zal mijn volk gevangen meegenomen worden naar een ander land. Dat is omdat mijn volk zijn God niet kent. De rijke mensen zullen honger lijden. Het volk zal sterven van de dorst.  Het dodenrijk zal zijn mond wagenwijd opendoen. Alles en iedereen wordt opgeslokt: alle rijkdommen, de mensenmassa, de feestvierders.  Alle mensen, van hoog tot laag, zullen vernederd worden. Ze zullen hun trotse ogen moeten neerslaan. Maar de Heer van de hemelse legers zal worden geëerd. Hij zal laten zien hoe machtig en heilig en rechtvaardig Hij is.  Tussen de puinhopen van de stad zal zoveel gras groeien dat de schapen er grazen. Vreemdelingen zullen tussen de puinhopen van de huizen van de rijke mensen naar waardevolle dingen zoeken.
 Het zal slecht aflopen met de mensen die zo graag oneerlijk zijn, die het kwaad met sterke touwen en dikke kabels naar zich toe trekken.  Het zal slecht aflopen met de mensen die de Heilige God van Israël uitdagen en zeggen: 'Laat Hij toch opschieten! We willen wel eens zien wat Hij kan! Laat Hij maar doen wat Hij van plan is. We willen het wel eens zien!'
 Het zal slecht aflopen met de mensen die van het kwaad zeggen dat het goed is en van het goede zeggen dat het kwaad is. Die van het donker zeggen dat het licht is en van het licht zeggen dat het donker is. Die van bitter zeggen dat het zoet is en van zoet zeggen dat het bitter is.
 Het zal slecht aflopen met de mensen die zichzelf zo wijs en verstandig vinden en die alleen hun eigen mening belangrijk vinden.
 Het zal slecht aflopen met de mensen die zulke geweldige drinkers zijn, echte helden in het drinken van wijn.  Ze laten zich omkopen om schuldige mensen vrij te spreken en onschuldige mensen te veroordelen." 
(Jesaja 5:11-23)

Hier wordt in feite uitgebreid verhaalt wat Maria in Haar grote boodschap van LA SALETTE komt zeggen:
“ALS MIJN VOLK ZICH NIET WIL ONDERWERPEN BEN IK GEDWONGEN DE HAND VAN MIJN ZOON TE LATEN GAAN, HIJ IS ZO ZWAAR EN ZO DRUKKEND DAT IK HEM NIET LANGER KAN TEGENHOUDEN!”
Deze bijbelse taal is ook het werk van de H.Geest, en heeft tot doel dat de mens die verkeerde wegen gaat, tot inzicht komt en zich terug tot God keert
( = zich Onderwerpt aan God!) Alle werken van God zijn er op gericht om de  mens het eeuwig heil te bezorgen, ervoor te zorgen dat hij terug rechte paden bewandeld om zo zijn eeuwig leven  veilig te stellen.
Als jullie weer naar Mij willen luisterenzal Ik jullie vergeven en zal het weer goed met jullie gaan.” (Jesaja 1:19)

Als jullie weer naar Mij willen luisterenzal Ik jullie vergeven en zal het weer goed met jullie gaan.” (Jesaja 1:19)


Maria in de boodschap van LA SALETTE:
 “ALS ZE ZICH ZULLEN BEKEREN DAN ZULLEN DE STENEN EN ROTSEN VERANDEREN IN GRAANHOPEN EN DE AARDAPELEN ZULLEN GEZAAID LIGGEN OP DE AKKERS.
Zie de boodschap van La Salette: