maandag 11 december 2017

TOTALE ONDERWERPING AAN MARIA

PASSEND EERBETOON AAN MARIA:

TOTALE ONDERWERPING AAN MARIA


Onderrichting van Maria:
"Onder de schepselen is niemand ooit een grotere aanstoot geweest voor de wereld en de satan dan Ik. De satan heeft Mij van in den beginne gehaat vanwege Mijn macht over hem. Ik, een vrouw met mensenbloed, werd hem door God voorgesteld als zijn Meesteres. De Allerhoogste eiste van meet af aan totale onderwerping van ieder wezen aan Mij. Hij verwacht dit nog méér in deze tijden, nu Zijn Heilsplan zich in alle bijzonderheden uitwerkt. Ik ben de Uitvoerster van dat Plan. Daarom verwacht God nu méér dan ooit dat de strijdende Kerk Mij erkent en belijdt als de Meesteres van alle zielen. Mij zo te noemen, is een kaakslag aan de satan. Totale onderwerping van een ziel aan Maria maakt hem waanzinnig van machteloosheid. Zeg aan de zielen dat, telkens zij Mij met Liefde en de diepste verering aanroepen als 'machtige Meesteres van alle zielen', Ik de duivel gebied om aan Mijn voeten neer te knielen. Zo dwing Ik de prins van de hoogmoed om zich totaal te vernederen voor Haar die hij zozeer haat.  Wat de afkeer voor de liefdesslavernij jegens Mij betreft, tracht de satan in de ziel van de man afschuw te storten voor het absolute meesterschap van een vrouw, en in de ziel van de vrouw tracht hij afgunst te storten jegens de Vrouw die een dergelijke onbegrensde macht tentoon kan spreiden."
"Mijn Hart is Gods Schatkamer. Alle rijkdommen van de Hemel zijn in Mijn Hart gelegd. Mijn wil, die de Wil van God Zelf is, bedient de deur van Mijn Hart om Genaden over zielen te storten."


"Mijn macht openbaart zich langs de volgende kanalen:
1.                     Ik oefen macht uit via Mijn geest, op grond van Mijn volmaakte kennis van Gods Waarheid, die Mij het vermogen schenkt om Gods Heilsplan op volkomen wijze te leiden en te besturen.
2.                     Ik oefen macht uit via Mijn mond, door de onbegrensde kracht van Mijn Voorspraak bij God voor de zondige mens, de dwalende, de misleide, de mens die lijdt in de ziel.
3.                     Ik oefen macht uit via Mijn Hart, dat een vuurhaard is van de volmaakte Goddelijke Liefde, de ware levenskracht van de hele Schepping. De herscheppende macht waarover Ik beschik, ontspringt uit Mijn Hart, want daar is ook de zetel van Mijn wil, die de volheid van Gods Wil behelst.
4.                     Ik oefen macht uit via Mijn handen, waaruit alle Genaden uit de Goddelijke Schatkamers stromen. Door Mijn soevereine beschikking over alle Genaden heb Ik macht over de levensweg van zielen.
5.                     Ik oefen macht uit via Mijn voeten, waarmee Ik heers over de satan, de zonde, de bekoringen, alle beproevingen die Mij toegewijd worden, en alle invloeden en sporen van de wereld in hen die zich volkomen aan Mij geven. Uit Mijn voeten stroomt de macht van bevrijding van de zielen uit de greep van het kwaad, en de macht van de grondvesting van Gods Rijk op aarde. Omdat God Mij de leiding over de vestiging van Zijn Rijk heeft gegeven, verlangt Hij dat alle zielen zich aan Mijn voeten vernederen als het enige passend eerbetoon aan de Koningin van Hemel en aarde en de Meesteres van alle zielen.
                      
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie openbaringen: 11+14 december 2005)


"Maria, machtige Meesteres van alle zielen, ik vertrouw op U."

zaterdag 9 december 2017

DE VOLMAAKTE TOEWIJDING AAN MARIA


DE VOLMAAKTE TOEWIJDING AAN MARIA: EEN HEILIG VERBOND:
"O MARIA, IK BEN GEHEEL DE UWE."

Hoe kan men zich aan Maria toewijden zonder daarbij overbelast te worden?
De volmaakte toewijding aan Maria is een heilig verbond dat de ziel met Maria, en door Haar met God, aangaat. De ziel geeft zichzelf slechts uit onbeperkte Liefde en in blind vertrouwen aan de Koningin des Hemels en aan God. Om deze reden kan dit verbond de ziel geen verdiensten opleveren wanneer zij bang is, overbelast te worden. Het overbelast-zijn krijgt volledig nieuwe dimensies voor de ziel die zich werkelijk volledig en onvoorwaardelijk aan Maria heeft overgegeven. Dit betekent: Aangezien de aan Maria toegewijde ziel volledig voor de verwezenlijking van Gods Heilsplan en voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde wordt ingezet, zal zij onvermijdelijk zwaar worden beproefd. Echter, hoe groter haar Liefde tot God, tot Maria en tot haar medeschepselen wordt, des te meer zal zij renderen, en des te meer zal zij zich over elke beproeving verheugen. Er bestaat geen grotere verrukking dan deze: Zichzelf omwille van Maria volledig te verloochenen, terwijl men weet dat de Koningin des Hemels Zich daarover verheugt, want Haar glimlach wordt in het hart vertaald in een voordien onvermoede Vrede en een diepe inwendige rust.
Waarom worden wij voortdurend vervolgd en vernederd?
Omdat wij in onze armzaligheid Maria trachten te dienen. Maria (de 'Vrouw') is de tegenpool van de grote vijand van het Goddelijk Licht (de helse slang.) De ziel die tracht, Maria te dienen en bekend te maken in Haar werkelijke hoedanigheid, wordt onvermijdelijk vervolgd, want deze ziel wekt de woede op van diegene die op zekere dag volledig door de Koningin des Hemels vernederd en onwerkzaam zal worden gemaakt (de slang onder de voet van Maria.) Wie Maria volgt en dient, is een aanstoot voor de duisternis.

Aan het evangelisatiewerk deelnemen, kunt u het beste door in alle situaties van het dagelijks leven en in elke relatie tot mensen een lichtend voorbeeld van christelijke deugd en van ware toewijding aan Maria te zijn. Smeekt u Maria vurig dat Zij u van binnen uit zou leiden en versterken, want zonder Haar kan geen enkele ziel het Licht van Christus verspreiden.

Overzicht van het heilig contract van toewijding aan MARIA:

Toewijding aan Maria = de meest volledige offerande van uzelf aan de Allerheiligste Maagd Maria, die de leiding heeft over de grondvesting van het Rijk Gods op aarde, en die deze grondvesting voorbereidt met gebruikmaking van alle offeranden die door mensenzielen door totale toewijding in Haar handen worden gelegd.
Door Maria wil God de satan uit de wereld verdrijven en er het Rijk vestigen waarvoor Jezus Christus het eerste zaad heeft uitgestrooid. Maria wil dit verwezenlijken door de gezamenlijke vrucht van Haar onoverwinnelijke macht en de inbreng van mensenzielen. Daarom verlangt Zij de totale toewijding van zielen die bereid zijn tot een leven als Haar dienaren.
Door een bewust leven als toegewijde van Maria geeft u Haar:
·                                               Uw hele leven, verleden, heden en toekomst, alle ervaringen uit uw dagelijks leven (zelfs de meest banale.)
·                                               Al uw handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, bestrevingen, verlangens, pijnen, verdriet, lasten, angsten, beproevingen, ziekten, vermoeidheden, kwetsuren, onzekerheden, twijfels, en uw vrije wil (Maria’s Wil wordt de uwe.)
·                                               Uw hele wezen: ziel, geest, hart en lichaam.
·                                               Al uw relaties en omgang met mensen, en uw hele leefwereld (ook uw bezittingen en gebruiksvoorwerpen.)
·                                               Al uw gebeden, offers, boetedoeningen, verstervingen.
Maria kan al het bovenstaande gebruiken voor de voltooiing van Haar opdracht voor het Heil van de zielen. God heeft Haar de absolute herscheppende macht gegeven: de macht om alles wat negatief is of als negatief ervaren wordt, te veranderen in genaden en heilzame, genezende krachten.  Zo bereikt Zij heiliging, zuivering, loutering, bekering, en werkt Zij aan het fundament voor een nieuwe wereld: het Rijk Gods van Liefde, Vrede en geluk op aarde door verandering van alle duisternis in Licht, van alle haat in Liefde, van alle ziekte en dood van de zielen in wedergeboorte. Om een beeld te gebruiken: Bij uw eerste akte van toewijding ontvangt Maria u in Haar schoot, Zij draagt en voedt u, en baart u dan als vrucht van Haar Werk voor een leven in Haar dienst. U bent dan in spiritueel opzicht Haar bezit en eigendom, en moet bereid zijn om Haar uw leven te laten gebruiken volgens Haar welbehagen.
·        Absolute voorwaarde voor de voltooiing van Maria’s Werken is de onophoudelijke toewijding van uzelf, al uw ervaringen en al uw gesteldheden in lichaam, gedachten en gevoelens aan Haar, elk ogenblik van elke dag. Indien u dit verzuimt, leidt u een onvruchtbaar leven.
  * De toegewijde van Maria leeft uitsluitend en alleen door, voor, met en in Maria:
·                        DOOR Maria: Hij wordt bij zijn toewijding wedergeboren uit Maria.
·                          VOOR Maria: Zijn hele leven staat volledig in Haar dienst.
·                           MET Maria: Hij wordt verondersteld, Maria bij alles in zijn dagelijks leven te betrekken.
·                   IN Maria: Door betrachting van vervolmaking in alle deugden stelt hij Maria in staat om hem zodanig te kneden, vormen, bewerken en veranderen dat hij steeds méér 'in Haar overvloeit'.
* God heeft Maria bestemd tot Meesteres van alle zielen, en Haar alle macht gegeven over de mensheid. Reeds daarom verlangt Hij de totale toewijding van de zielen aan Haar, opdat Zij Haar macht ten volle kan ontplooien. Totale toewijding als volkomen gave van uzelf aan Maria, is het grootste eerbetoon dat u aan de Meesteres van alle zielen kunt brengen. God verlangt in deze laatste tijden een volmaakte overgave aan Maria. Om deze reden roep ik u op tot totale toewijding van uzelf aan Maria, en tot onderrichting aan uw medemens opdat ook hij de noodzaak en het Heil van zijn eigen totale toewijding aan Maria moge leren kennen.
De uiteindelijke doelstelling van de totale toewijding aan Maria is deze: Heil en zegen van bevrijding voor de hele mensheid, en heiliging voor uw eigen ziel.

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie antwoordbrieven, brief n°157
 +Mariatoewijding: 
de tempel van Maria.)

“De uiteindelijke doelstelling van de totale toewijding aan Maria is deze: Heil en zegen van bevrijding voor de hele mensheid, en heiliging voor uw eigen ziel.”


vrijdag 8 december 2017

OMGANG MET BEPROEVINGEN

OMGANG MET BEPROEVINGEN

Twee beelden over de omgang met zware beproevingen
en de rol van de toewijding aan Maria
Eerste beeld:

Maria toont mij hoezeer Zij Haar innig toegewijden nabij is in het lijden, de beproevingen en de kruisen. Zij toont mij een beeld van Haar Hart, doorstoken met doornen, en daar tegenaan gedrukt een ander hart, en zegt:
“Elke vernedering, elke belediging, elke smart die je hart lijkt te doorboren, voel je slechts zo omdat zij eerst doorheen Mijn Hart is gegaan, en onze harten tegen elkaar aangedrukt zijn in de meest innige Liefde. Het is slechts omdat Mijn Hart tegen het jouwe aangedrukt is vanwege Mijn intense Liefde voor jou, dat jouw hart deze pijn ondergaat: de doornen die dwars doorheen Mijn Hart zijn gegaan, raken met hun punt nog juist jouw hart omdat het tegen het Mijne aangedrukt is”.
(de diepe betekenis: Maria’s Hart wordt als eerste getroffen, en in veel hogere mate dan het hart van de toegewijde, en in de mate waarin de vereniging van het hart van de toegewijde met dat van Maria groter is, voelt de toegewijde dezelfde smart als Maria. Deze smart is dan zeer intens, maar wordt ook volkomen samen met Haar gedragen.)

Tweede beeld:

Een beproeving kan zo plots en zo intens op de ziel inslaan dat het lijkt alsof de ziel door een bliksem wordt getroffen. Indien de ziel dit alleen poogt te verwerken, bestaat een grote kans dat zij er zwaar door beschadigd wordt: een bliksem is een ontlading van elektriciteit met een zeer hoog voltage. Wanneer deze blikseminslag echter zeer innig aan Maria wordt toegewijd, met geloof en vertrouwen, wordt het heel anders: Maria is een “transformator” die deze elektrische ontlading van zeer hoog voltage omzet in een milde elektrische stroom met een laag voltage, en Zij laat deze zachtjes in de ziel terugstromen. Gevolg: de ziel wordt niet vernietigd door een te sterke stroom, maar gevoed door een stroom die zij kan verdragen, en dit alles op basis van de energie die wordt geleverd door een beproeving! De hevige ontlading wordt door Maria omgezet in een bron van voeding voor de ziel.
Dit betekent dat toewijding aan Maria een vernietigende kracht verandert in een voedende kracht: de zware beproeving wordt met Haar gedeeld en door Haar bewerkt tot een kracht die zelfs gunstig en nuttig is voor de ziel. In Maria’s handen wordt elk kruis een zegen.

BRON: MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT:
(Zie onderrichtingen: meditaties: omgang met beproevingen.)
KERSTDAG MAAK UW KEUZEKERSTDAG MAAK UW KEUZE!Christenen bent u nog waarachtige volgelingen van Jezus? Geef hem dan de plaats die hem toekomt in uw leven… (Zorg ervoor dat uw kinderen en kleinkinderen nog weten waar het om gaat met Kerstdag!) Laat u niet langer de kaas van uw brood eten!
Het jaarlijkse liedje is alweer begonnen, de Santa (kerstman) doet al terug volop zijn intrede... Ik waarschuw:
Jezus
heeft gezegd: "Wie mij bij de mensen zal verloochenen, hem zal ik ook verloochenen bij de Vader! " (Lucas 12:8-9) Wie bij het geboortefeest van Christus, Jezus onder de mat veegt en er iemand anders in de plaats stelt die niks met het kerstfeest te maken heeft, wel Jezus zal tegen die mensen zeggen: "U hebt mij niet willen kennen, ik ken u ook niet!" STOP dus met dat kerstman gedoe en zijn bijbehorende commerciële uitspattingen aub!


Met Kerstdag, gaat het om Jezus Christus!

Lees ook:

GEEN KERSTDAG ZONDER JEZUS CHRISTUS!


donderdag 7 december 2017

KETTING VAN VUUR, LICHT WAARHEID EN WARMTE

KETTING VAN VUUR, LICHT WAARHEID  EN WARMTE:


Maria onderricht:
"Ik kom de zielen het tijdperk van het Licht aankondigen, dat ingeluid wordt door Mijn totale heerschappij over de krachten der duisternis. God heeft de duisternis beheerst doorheen alle eeuwen. De mensenziel heeft haar overwonnen in de Kruisdood van de Godmens, Jezus Christus, en in het voorrecht van Mijn Onbevlekte Ontvangenis en Mijn leven vrij van alle zonde. In Mij zal de mensenziel de duisternis volkomen overwinnen in het zaad uit Mijn eigen zielentuin. Dit zaad stort Ik in deze tijd in de zielen die Mij in de mogelijkheid stellen om hen totaal te beheersen en hun leven en handelen volkomen richting te geven.

De totale en definitieve overwinning van het Licht op de duisternis moet nu aangekondigd worden door de bloei van Mijn zaad in de zielen die Mij waarlijk en onverdeeld toebehoren. Ik wil dat deze zielen het Licht verheerlijken door Mijn macht te prijzen in hun eigen leven, via hun gesteldheden van:
Blijmoedigheid, hoop, vertrouwen, geestdrift, stralende Liefde, tact, warme zachtmoedigheid, mildheid, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, verlangen naar volledige verzoening, tedere voorkomendheid, hulpvaardigheid, offerbereidheid en hechte onderlinge solidariteit.
Ik verlang een ketting van Licht en Vuur, Waarheid en warmte. De ware solidariteit onder Mijn zielen zal de schakels van deze ketting in elkaar laten klikken, Ikzelf zal het Vuur in de ketting sturen: het Vuur van de ware Goddelijke Liefde. Alle onwaarheid, dwaling en verborgen negatieve gevoelens zullen onder Mijn voeten gebroken worden, tot in deze zielen niets meer overblijft dan de warme gloed van de echte en onvoorwaardelijke Liefde".
" De dikke bolster van duisternis rond de zielen kan nog slechts gespleten worden door ware zelfverloochenende Liefde. Deze zelfverloochenende Liefde is Mijn eerste gebod aan hen die Ik heb gevormd tot Mijn liefdesslaven. Zij zijn het, die voor Mij zullen afdalen tot in de kern van de duisternis, opdat de zielen mogen zien dat de hel nu reeds onder Mijn voeten ligt".
"Wie totaal op Mij vertrouwt, zal baden in de stroom van Mijn macht".
"Geen mensenziel is waardig om Jezus te ontvangen, vanwege haar menselijke natuur die bevlekt is door de erfzonde. De ziel echter, die Mij TOTAAL in zich laat heersen, kan het punt bereiken waarop niet meer zijzelf leeft, doch Ik in haar. Op dat ogenblik ontvang Ik in haar de Christus. Deze toestand van eenheid met Mij kan worden bereikt wanneer de ziel zich door totale zelfverloochening volkomen van zichzelf weet te ontledigen. Deze toestand kan min of meer blijvend zijn, of kan nu en dan uitgroeien naar hoogtepunten. Hoe vuriger de ziel verlangt naar Mijn totale heerschappij, naar Mijn Wil als haar enige richtlijn, en hoe intenser zij werkt aan volkomen navolging van Mij in al haar gesteldheden, des te smaller kan de kloof worden die haar verhindert om Jezus waardig te ontvangen. Zie daarom hoe belangrijk het is dat de ziel bij de Heilige Communie, ja zelfs bij een geestelijke Communie, smeekt tot Mij om één te mogen en te kunnen zijn met Mijn Hart, en hoe belangrijk de navolging van Mij in blijvende totale toewijding is voor de groei van de ziel naar het echte Goddelijk Leven".
BRON:  Maria Domina Animarum Apostolaat (zie openbaringen: 1-2 december 2007)

“Ik verlang een ketting van Licht en Vuur, Waarheid en warmte. Ikzelf zal het Vuur in de ketting sturen: het Vuur van de ware Goddelijke Liefde.”


dinsdag 5 december 2017

LIJDEN EN TOEWIJDING AAN MARIALIJDEN EN TOEWIJDING AAN MARIA:


"De ziel die Mij in staat stelt, haar te verbouwen tot Mijn Tempel, zal door Mij omgevormd worden tot Mijn heiligdom in de mate waarin Ik daadwerkelijk in haar kan heersen. Uit Mijn Tempel laat Ik Hemelse geuren stromen over de omliggende landerijen. Beschouw het Bijbelse beeld van het water dat uit de tempel stroomt. Uit Mijn Tempel stroomt Mijn vruchtwater, dat de omgeving van de Tempel bevloeit en bevrucht, want het is drager van alle deugden en van het Licht van Christus. Mijn Rijk is het Rijk van Eeuwig Leven. Mijn Tempel is het gezegend raakpunt tussen Hemel en aarde. Ik bouw hem in de ziel, in het hart, in de geest, en Ik breid hem uit tot het lichaam en alle stoffelijke behoeften, tot het hele wezen van de geroepene zich aan Mijn voeten heeft neergelegd in volkomen overgave.
Op de grond die Mij toebehoort, bloeien Mijn rozen. Zij houden niet op, Mij te verheerlijken, want zij kennen hun Meesteres en weten dat Zij hen in Haar macht heeft. De Meesteres van de Tempel zal niet rusten alvorens de hele omgeving van Haar Tempel aan Haar voeten ligt. Begrijp dit wel: De ziel waarin Ik Mijn Tempel vestig, wordt Mijn dienares, en indien dit binnen haar roeping past, Mijn slavin. Van deze ziel uit bewerk Ik alle zielen die met haar in contact treden. Zalig de grond die Mijn voeten mag kussen.
 Voor alle tijden ben Ik voorbestemd om de vruchten van elk kruis te helpen rijpen. God had Mij voorbestemd om de Medeverlosseres naast Jezus, de Verlosser, te zijn. Mijn hele leven is een bolwerk van smarten en beproevingen geweest. Ik heb ze allemaal overwonnen en tot Hemelse vruchten laten uitrijpen, vruchten die ook vandaag nog alle zielen helpen voeden. Alle lijden is in Mijn macht geweest, en deze macht oefen Ik nog steeds ten volle uit in hen die zich totaal aan Mij geven. Elk lijden, elk kruis, elke smart, elke pijn, elke ziekte, elke beproeving, elke vermoeidheid, elke verwonding van het hart, die aan Mij toegewijd wordt, wordt door deze toewijding tot bron van Heil.
Wanneer een ziel erin slaagt, haar lijden te aanvaarden met Liefde, stelt zij hierdoor een teken voor het feit dat zij in Mijn macht is, want Ik leg Mijn eigen gesteldheden in de ziel die zich vrijwillig aan Mijn voeten neerlegt, in de mate van haar openheid en haar bereidheid om zichzelf te vergeten. Zie toch welke bron van geluk Ik voor deze ziel laat ontspringen: al haar ellende wordt onder Mijn voet verpulverd tot stof. Zij lijdt nog steeds, ja door de genadewerking lijdt zij vaak veel intenser dan de ziel die haar lijden niet onder Mijn macht heeft gesteld, doch zij draagt dit lijden op een heilige wijze, met Liefde en aanvaarding, zonder protest, zonder opstandigheid, en met geduld. Wanneer Ik heers over het lijden van een ziel, wordt zij tot medeverlosseres naast de eeuwige Moeder van Smarten. Het lijden dat door Mij wordt beheerst, wordt veranderd in een heilige offerande aan het Kruis van Christus, want het wordt totaal opgenomen in Mijn Hart, dat een heilige Offerkelk is.
Ik word voor Mijn dienaren en liefdesslaven tot een allerheiligst Altaar waarop zij al hun lasten tot nut van vele zielen maken. In Mijn meesterschap over het lijden van Mijn getrouwen gaat het Verlossingsmysterie zelf in vervulling. Daarom verlang Ik dat alle kruisen en beproevingen aan Mij toegewijd zouden worden met de woorden: 'Maria, machtige Meesteres van alle zielen, wees de Meesteres van mijn lijden. Wil dit kruis voor mij heiligen. Vermeerder mijn Liefde, opdat ik het voor u zou dragen met oprechte aanvaarding'. Omdat de ziel gedurende haar leven in een stoffelijk lichaam zo nadrukkelijk aan haar lichamelijkheid herinnerd wordt, vormt het voor haar een zeer verdienstelijke zelfoverwinning wanneer zij zich in het lijden en de beproeving totaal voor Mij weet weg te cijferen en de moed vindt om Mij in diepe deemoed Meesteres over haar kwellingen te laten zijn.
Onbeschrijflijk veel lijden wordt door de satan veroorzaakt in een poging om de zwakke mens te breken tot in de ziel. Wanneer de lijdende ziel zich aan Mijn voeten neerwerpt in overgave en dank ondanks het lijden, kan zij hierdoor deze wapens van de satan tegen hemzelf keren, zodat Ik zijn plannen kan vernietigen met zijn eigen wapens. Indien de mensheid uit de ellende bevrijd wil worden, moge zij dan niet de satan verder voer geven en zijn macht nog vergroten door onvrede over het lijden, doch het lijden in aanvaarding, geduld en nederigheid aan Mijn voeten neerleggen. Zeer grote dingen kan Ik er voor de hele mensheid mee doen. Zoveel lijden heeft door de eeuwen heen tot niets anders gediend dan tot verscherping van de klauwen van de satan. Laten de zielen Mij daadwerkelijk erkennen als de Meesteres van alle zielen, en hun eigen gelukzaligheid, reeds op deze aarde, zal hen tonen aan wie door God Zelf de macht is toegewezen. De satan heerst omdat de zielen hem dit toelaten. De Meesteres van alle zielen is geroepen om te heersen omdat God dit zo heeft beschikt.
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie openbaringen: 28 juni 2006.)
Maria, machtige Meesteres van alle zielen, wees de Meesteres van mijn lijden.”

zondag 3 december 2017

OVENS VAN HEILIG VUUR


OVENS VAN HEILIG VUUR:

"Laat uw ziel worden tot een oven van heilig vuur."

Mariatoewijding: beproevingen maken tot Vuur van de Ware Liefde tot God en tot alle schepselen:
"Lieve zielen, ieder van jullie heeft het moeilijk. De duisternis neemt niet alleen toe in de natuur, doch vooral in de harten. De gehechtheden aan alles wat werelds en dus vergankelijk is, hebben de wereld tot een chaos gemaakt, die het leven in de wereld zinloos laat schijnen. Niettemin heeft alles voor God een diepe zin, en ieder van jullie kan leren zien dat alles wat jullie meemaken, een vaste en noodzakelijke plaats heeft binnen het groot Plan dat God heeft voor het Eeuwig Heil van elke ziel die zich klaarmaakt om een wieg te zijn voor de geboorte van het Ware Licht. Ik wil jullie een gelijkenis voorhouden:
Gods Rijk is als een reusachtig woud met ontelbare bomen die met al hun zaden, bloesems en vruchten getuigen van Gods grootheid. Telkens op de wereld een zonde wordt bedreven, valt een boom of een boompje neer. Elke boom is drager van de kracht van het Goddelijk Leven. Door elke zonde wordt de stroming van het Goddelijk Leven in de Schepping gehinderd, en verliest een boom zijn levenskracht. Omdat het woud van Gods Rijk constant gezuiverd moet worden, zoekt Gods Voorzienigheid voor elke gevallen boom een ziel, die deze boom krijgt als een geschenk om er iets mee te doen voor haar eigen heiliging, voor de voltooiing van de verlossing van andere zielen, voor de instandhouding van de stroming van het Goddelijk Leven, en tot verheerlijking van Gods grootheid. Dit geschenk heet ‘beproeving’ en draagt de handtekening van de Goddelijke Verlosser, Jezus Christus.
Telkens een ziel een gevallen boom toebedeeld krijgt, ervaart zij dit als een kruis, een last. Doet zij met dit Goddelijk geschenk niets, dan blijft deze last op haar drukken. Aanvaardt zij dit geschenk door haar bereidheid, er iets mee te doen voor haar eigen Heil en het Heil van de hele Schepping, dan is het alsof zij deze boom in blokken brandhout hakt. Hierdoor wordt de last reeds verlicht, omdat elk blok hout reeds beter handelbaar is. Waarlijk nuttig wordt het echter pas wanneer deze blokken hout in de oven van de ziel worden geworpen. Dit gebeurt zodra de ziel een beproeving omhult met het Vuur van de Ware Liefde tot God en tot alle schepselen. Een beproeving wordt mede verzwaard door de elementen van zondigheid die erdoor uitgeboet moeten worden.
Zo kan de ziel blok na blok, boom na boom, van haar beproevingen laten opbranden door Liefde, overgave en toewijding. Het resultaat is productie van warmte en Licht, waardoor de ziel zelf een toenemende innerlijke vrede en geborgenheid begint te ervaren, en ook de kilte en duisternis in andere zielen bestreden wordt. Zo zal de ziel die in ware toewijding aan Mij leeft, ervaren hoezeer Ik het Vuur van haar goede wil en haar overgave aanwakker met de vlammen uit Mijn eigen Hart, om van haar een bron van Vuur te maken dat nooit meer dooft.
Zalig de ziel die door God wordt aangetroffen als een Vuur waaraan Hij boom na boom kan toevertrouwen tot compensatie van de zonden der wereld, want deze ziel draagt bij tot de zuivering van de Schepping en tot de verwarming en verlichting van Gods Rijk op aarde. Het Vuur van de Liefde en de toewijding brengt warmte en Licht over de Schepping, en samen met de boomstammen kan de ziel tevens haar eigen tekortkomingen en misstappen toevertrouwen aan dit Vuur. De as die na de verbranding overblijft, wordt in het woud van Gods Rijk uitgestrooid, want zij draagt het zaad van Liefde en goede wil tot bevruchting van zielen.
Zielen, jullie beproevingen zijn niet zinloos. Laat Mij jullie helpen, ovens van heilig Vuur te worden en te blijven, door al jullie beproevingen aan Mij toe te wijden. Nu zien jullie nog niet altijd wat dit betekent, later zullen jullie zien hoeveel bomen jullie voor God hebben verbrand door de aanvaarding en toewijding van jullie kruisen, en door de Liefde voor Gods Plannen en Werken".

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie openbaringen,  20 december 2009)

“Verbrand uw beproevingen in de oven van uw ziel, zodat ze worden tot LICHT en WARMTE voor  God en voor uw medeschepselen!”