zondag 15 oktober 2017

MARIA DE GOUDEN WEG NAAR JEZUS

MARIA DE GOUDEN WEG OM NAAR JEZUS TE GAAN!

H.Grignion de Montfort


De H. Grignion de Montfort maakt ons duidelijk in zijn spiritualiteit dat:
“Maria  de KORTSTE, de ZEKERSTE en de VEILIGSTE WEG  is om tot Christus te komen.”
 (uit “de ware godsvrucht” van de H. de Montfort)
 Uit eigen ervaring (een weg die ik inmiddels ruim 20 jaar aan het volgen ben…) zeg ik dat MARIA een GOUDEN WEG is om naar Christus te gaan. Want het is een WEG die “vol van genade “is, want Maria is degene die vol van Gods genade is! (Lucas1: 28)
Maria is ook de middelares der genaden, dus schenkt zij, als we die weg via Haar begaan, ons alle nodige genaden om tot rijke volheid te komen om een leven te leiden nauw verbonden met en in Jezus Christus.
Het is ook een WEG  die vol van de H.Geest is, want Maria noemen we de “bruid van de H.Geest, waar Maria is daar is de H.Geest! Op voorspraak van Maria kunnen we de rijke genaden ontvangen van de H.Geest.We bereiken via deze weg een completer volheid van geloof, ons groeiproces wordt erdoor in alle opzichten gunstig beïnvloed!
Het is tevens een weg die vol is van Gods wijsheid, Maria noemen we ook wel  de Zetel van wijsheid. “Maria is de Zetel van Wijsheid. De Heilige Geest heeft met Haar een volmaakte Mystieke Bruiloft gesloten en Zich totaal in Haar uitgestort.”

In al die rijke gaven die Maria bezit kunnen we deelachtig worden, op voorwaarde dat we innig verenigd met Haar leven, in alles op Haar VERTROUWEN en toegewijd aan Haar op WEG gaan in ons geloof, zo bereiken we de veilige haven Jezus Christus die ons het eeuwige leven schenkt!

Het goud in ons geloof dat zijn de genaden en de gaven van de H. Geest, die vinden we allemaal bij Maria, en Maria spreekt voor ons ten beste opdat wij deze gaven en genaden zouden ontvangen, indien wij er Haar uitdrukkelijk en vol overgave om vragen!
Daarom is Maria een WEG van GOUD om tot Christus te gaan! Een KONINKLIJKE WEG!

OVERWEGING:


Jezus en Maria willen aantonen dat de totale, onvoorwaardelijke en levenslange toewijding aan Maria alles behalve Jezus uitsluit, wel integendeel: De totale toewijding aan Maria is de gouden weg van de totale navolging van Christus, en daardoor de zekerste weg naar zijn Hart en derhalve naar een volkomen eenheid met Hem. Wegens de volkomen eenheid van Hart en van doelstellingen tussen Jezus en Maria is het absoluut onmogelijk, Jezus te verwaarlozen door zich totaal aan Maria toe te wijden. De ziel wijdt zich niet aan Maria toe om Haar Persoon, doch om via de overvloeiing tussen Haar volmaakt heilig Wezen en de eigen ziel waarlijk beeld en gelijkenis van God te worden.

Totale toewijding aan Maria die tot in alle details van het dagelijks leven wordt toegepast, komt neer op 'sterven' voor het leven in deze wereld en opnieuw geboren worden voor een leven dat geen andere doelstellingen meer heeft dan deze van God Zelf. Deze levenshouding stuit op harde kritiek vanwege werelds gezinde zielen. Om deze reden is Maria Zelf, evenals de intense navolging van Maria (waarvan de waarlijk beleefde totale toewijding de hoogste vorm is) een teken van tegenspraak in deze wereld die zozeer in de greep is van de satan (de absolute tegenpool van 'de Vrouw.’) Vooral zij die niet bereid zijn om een leven van wereldse genietingen en van vasthouden aan eigen gewoonten op te geven voor de navolging van Maria, verachten Haar en ontkennen Haar macht, die nochtans door niets wordt overtroffen dan door de macht van God Zelf. Jezus was het groot teken van tegenspraak. Maria is dit eveneens (omdat Haar doelstellingen honderd procent identiek zijn aan deze van Jezus), en elke ziel die Jezus en Maria tot het uiterste wil volgen in de praktijk van het dagelijks leven, groeit uit tot hun beeld en gelijkenis, en dus eveneens tot een teken van tegenspraak.
Met Maria het heilig verbond van totale toewijding aangaan, is allerminst een strijd voor een verkeerd ideaal, wel integendeel: Hoe talrijker de zielen worden die Maria’s unieke verhevenheid belijden, des te méér zal het groot ogenblik van de grondvesting van Gods Rijk op aarde worden bespoedigd. Maria is de Poort van de Hemel, Zij is ook de Poort van de uitbreiding van Gods Rijk naar de aarde toe. De ziel die zich 'in Maria laat opnemen' (door totale toewijding aan Haar), betreedt hierdoor Gods Rijk. In Maria is Gods Rijk voltooid, want in Haar is al datgene wat God nodig heeft om Zijn Rijk op aarde waarlijk wortel te laten schieten, absoluut volmaakt geworden. De ziel die zich restloos aan Haar overgeeft, opent zich hierdoor ook voor de voltooiing van Gods Rijk in zichzelf. Laten wij bedenken dat het Rijk Gods begint binnenin de ziel, niet ergens in de buitenwereld.
De ene Waarheid van God is opgebouwd rond Jezus Christus. Dat spreekt vanzelf, daar Jezus de Zoon van God is, in de wereld gestuurd om de zielen te verlossen. Zonder Jezus zou geen enkele ziel zijn verlost uit de boeien waarmee de erfzonde de zielen vasthoudt als gevangenen van de duisternis der zonde. Wat is dan de zin, de logica en de waarheid achter de verkondiging van Maria als de Meesteres van alle zielen, en derhalve van de buitengewone waarde van de totale toewijding aan Maria?
Als de Meesteres van alle zielen openbaart God Maria als:
·                            De volmaakte Lerares, die de zielen de Leer van Christus, de Waarheid van God, in zijn volle diepgang leert kennen, deze Leer in al zijn elementen uitdiept, en zo de zielen de kennis kan en wil verschaffen, die zij nodig hebben om op actieve wijze doeltreffend aan hun eigen heiliging mee te werken. Zij onderwijst de zielen thans de Wetenschap van het Goddelijk Leven als nooit eerder geziene uitdieping van de kennis over de regels die het leven van elke ziel naar de volmaaktheid kunnen voeren. Het leven van elke ziel op aarde heeft immers slechts tot doel: De ziel naar een zo volkomen mogelijke spirituele vruchtbaarheid te leiden, teneinde zich volkomen te kunnen heiligen en haar maximale bijdrage te kunnen leveren tot de voltooiing van Gods Heilsplan met de grondvesting van Gods Rijk op aarde. God laat nu Maria openbaren als de Dageraad van Gods Rijk op aardeDe fundering voor Gods Rijk op aarde is gelegd door Jezus Christus, het moet nu door de zielen onder de leiding van de Meesteres van alle zielen worden voltooid. De reden hiervan is een op zich reeds een meesterstuk van Goddelijke Liefde: God wil de duisternis de genadeslag toebrengen door hem op onmiskenbare wijze te overwinnen, niet slechts via de Godmens, de Christus die van nature Goddelijk was, doch ook via de geschapen mensenziel Maria, wat voor de satan een nog oneindig grotere vernedering vormt, want het toont hem aan dat er een geschapen ziel bestaat die machtiger is dan hijzelf. Hoewel Jezus de satan heeft overwonnen vanuit de menselijke natuur die Hij had aangenomen, zal de overwinning door Maria voor de satan nog zwaarder overkomen, omdat Zij van nature geschapen is. Net zoals voor God alles wordt voltooid wanneer God en mensenziel een Goddelijk Werk samen volbrengen, geldt ook voor de satan dat zijn nederlaag pas definitief is voltooid zodra hij door God en de menselijke natuur samen is verslagen. De rol van Maria vult daarbij deze van de Verlosser aan.
·                            De Gouden Brug naar het Hart van Jezus Christus, en derhalve naar het Ware Heil. God heeft een volmaakte mystieke eenheid geschapen tussen de Harten van Jezus en Maria, een mystieke eenwording die mogelijk heeft gemaakt dat Maria de Medeverlosseres is (Zij leed de pijnen en smarten van Jezus secundair, op mystieke wijze, in Haar eigen Wezen mee, omdat Zij als eerste geroepen was om 'in zichzelf aan te vullen wat ontbreekt aan het Lijden van Christus'), evenals een volkomen mystieke bruiloft tussen Maria en de Heilige Geest. Reeds in vroegere eeuwen werd Maria door heiligen en in pauselijke geschriften verkondigd als unieke Brug naar het Heil, een gouden weg door God Zelf in Zijn Wijsheid en Liefde voorzien, die de ziel beter in dankbaarheid zou aanvaarden dan deze af te wijzen. Jezus heeft voor de zielen als geheel de Verlossing voltrokken. Deze Verlossing moet echter in elke ziel individueel worden ontsloten. Maria is door God uitgekozen om dit te doen. Zij heeft daartoe een onbegrensde macht over elke ziel ontvangen, die echter slechts ten volle kan worden ontplooid met actieve, vrijwillige medewerking van de ziel, dit wil zeggen: indien de ziel haar vrije wil volkomen ten dienste stelt van Gods Werken. God heeft Maria echter de leiding geschonken over de voltrekking van deze Werken, door Haar te verkondigen als:
·                            De Leidster en Meesteres van de strijders van Gods Licht tegen de duisternis, dit wil zeggen: de Meesteres over de engelen en over alle zielen die bereid zijn, zich Haar leiding tot nut te maken door hun leven en hun hele wezen aan Maria weg te geven in de meest totale toewijding. God heeft Maria tot Meesteres van alle zielen gemaakt, doch slechts zij die zich waarlijk en in de praktijk van het dagelijks leven aan Haar weggeven, zullen daarvan de ware vruchten plukken, want slechts dezen bieden Haar het maximum aan bijdrage dat zij tot Gods Heilsplan kunnen leveren;
·                            De Draagster van een onbegrensde macht tot verlamming van de werken der duisternis, tot ontsluiting van de heiligheid in elke ziel en tot de begenadiging van elke ziel opdat deze haar optimaal rendement voor de voltooiing van Gods Heilsplan zou kunnen ontwikkelen.
De ziel kan vanzelfsprekend worden geheiligd door naar Jezus Christus te gaan. God geeft er echter de voorkeur aan, dat de ziel via Maria naar Zijn Zoon gaat, omdat de verdiensten van de ziel hierdoor veel groter worden: Door het geloof in de volheid van de waarheid over Maria schenkt de ziel de grootst mogelijke verheerlijking en aanbidding aan God, omdat God in Maria de volheid van Zijn Schepping-, Verlossing- en Heiligingswerken heeft verzameld. Maria is daardoor de levende spiegel van Gods almacht en het levend teken voor het feit dat een geschapen ziel daadwerkelijk volmaakt beeld en gelijkenis van God kan worden. De totale toewijding en opperste verheerlijking aan Maria overtreft vele malen elke andere aanbidding van God, met inbegrip van elke rechtstreekse weg naar Jezus (dit wil zeggen: elke weg van eerbetoon en contact die Maria omzeilt.)
In al Haar functies staat Maria niet op Zichzelf. Zij verwijst steeds naar God. Jezus zelf sprak vanop het Kruis de woorden: "Vrouw, ziedaar uw zoon; zoon, ziedaar uw Moeder". Hierdoor gaf Hij Maria aan de zielen als de Brug naar hun Eeuwig Heil, en de zielen aan Maria. Door deze woorden van Jezus aan het Kruis werd de totale toewijding van de ziel aan Maria geheiligd. De Godmens sprak deze woorden als één van de elementen van Zijn grote nalatenschap aan de zielen, opdat deze op hun weg naar God Maria nooit zouden omzeilen. Jezus schakelde hierdoor Zichzelf niet uit, Hij bevestigde slechts de volkomen overvloeiing van Maria in Gods hart, in Zijn Mysteries, in Zijn macht, dus Maria als volmaakte Wegwijzer naar God en de absolute bekroning van Zijn Werken.
De meeste christenen gaan uitsluitend tot Maria om wonderen af te smeken voor één of andere intentie die verband houdt met hun stoffelijk leven: een lichamelijke genezing, verandering van hun financiële toestand, enzovoort. De Allerheiligste Maagd heeft een oneindig méér verheven opdracht dan dat. Zij is door God aangesteld als de Brug tussen Hem en de zielen. De zielen kunnen hun levensroeping slechts verwezenlijken door al hun inspanningen te richten op de belangen van de ziel. Wat de stoffelijke belangen (gezondheid, financiën enzovoort) betreft, geldt als gouden regel dat de behoeften moeten worden bevredigd tot aan de grens van het levensnoodzakelijke. Voor alles wat daar bovenuit stijgt, is de ziel zelf spiritueel verantwoordelijk voor haar beslissing. Zalig de ziel die zich inspant om elke behoefte die boven het levensnoodzakelijke uitstijgt, op te offeren voor het Heil van de hele Schepping. Maria kan in de ziel wonderen doen die elke voorstelling tarten, maar de grootste dingen die Zij in de ziel zoekt te verwezenlijken, zijn uitgerekend de dingen die de meeste zielen niet of weinig interesseren. Het Eeuwig Heil is het enige wat telt. Om het Eeuwig Heil te bereiken, is Maria de volmaakte Gids, door God Zelf gezonden voor de ultieme verdieping van de zielen in de laatste tijden. Zij heeft alle Wijsheid, alle Liefde en alle macht om ALLES in de ziel te veranderen.
Het resultaat van het verbond tussen een ziel en Maria is afhankelijk van de mate van overgave van de ziel aan Haar. Zodra de ziel bereid is om Maria als Meesteres te beschouwen, staat op Maria’s Werken in haar geen enkele rem meer. Slechts zeer weinigen hebben de moed, de nederigheid, de Liefde en het geloof om zich werkelijk aan Maria weg te geven om hun hele leven tot in alle bijzonderheden te leiden in Haar dienst. Zij kunnen niet aannemen dat een verbond met een Wezen dat niet met de zintuigen waarneembaar is, werkelijk hun hele leven totaal kan veranderen, aangezien dit verbond zeer reëel is. Niettemin laten deze zielen (velen van hen beschouwen zichzelf als christenen en diep gelovige, biddende zielen!) Wél hun hele leven bepalen door de (evenmin zintuiglijk waarneembare) influisteringen van de satan en zijn aanhang. Totale toewijding aan Maria tot in de kleinste details van het leven, is de ware kunst van het Goddelijk Leven. Wie deze kunst bezit, leeft in volmaakte overeenstemming met Gods verwachtingen.
Ik kan het niet sterk genoeg beklemtonen: De openbaring van de diepst mogelijke kennis over de ware grootheid, verhevenheid en macht van Maria als de Meesteres van alle zielen verdringt op geen enkele wijze de rol en positie van Jezus Christus binnen Gods Heilsplan. Bovendien komt het neer op een dwaalleer wanneer men de unieke heerlijkheid, grootheid en macht van Maria als een onwaarheid verkettert en de totale toewijding aan Maria en de hoogste graad van de verering van Maria als dwalingen afschildert. Het gaat daarbij om een dwaalleer omdat hierdoor zelfs vele reeds eeuwenoude stellingen, die binnen de Kerk zijn aanvaard, van hun geloofwaardigheid worden beroofd.
"Is God ermee gediend wanneer het door Hem gekozen scharnier van de deur naar de Verlossing niet wordt erkend? Hoe kan men de Zoon vereren wanneer men doet alsof Zijn Moeder niet eens bestaat of slechts een onbelangrijke bijrol vervult? Of hoe kan men er van uitgaan dat God Jezus als Godmens, Messias, Verlosser, in een Schoot zou hebben laten dragen, en ter wereld hebben laten brengen, die Hij niet vooraf restloos had geheiligd? Maria werd hierdoor onbereikbaar hoog boven al het menselijke verheven. Dit alles te verloochenen, vormt de zwaarste belediging die een 'christelijke' ziel ooit aan Gods adres zou kunnen richten".
BRON overweging:
 Maria Domina Animarum Apostolaat
(zie Mariatoewijding: toewijding en Jezus)

“Maria een WEG van GOUD om tot Christus te gaanEen KONINKLIJKE WEG!


woensdag 11 oktober 2017

OVERWEGING MARIA

Overweging over Maria, van de Heilige Bernardus van Clairvaux 
(1090-1153)
Maria waakt over ons en brengt ons steeds weer bij haar Zoon.
 
"Maria, houd ons vast en breng ons allen bij Jezus uw Zoon!"

Met haar als gids zul je nooit verdwalen.
Als je een beroep op haar doet zul je nooit de moed verliezen.
Zolang zij in je gedachten is ben je veilig voor misleiding.
Als zij je hand vasthoudt kun je niet vallen.
Onder haar bescherming heb je niets te vrezen. Als zij voor je uitloopt zul je niet vermoeid raken.
Als zij genadig is voor je zul je je doel bereiken.

O MARIA MORGENSTER...💚zondag 8 oktober 2017

DE WEDERKOMST VAN DE CHRISTUSDE WEDERKOMST VAN DE CHRISTUS:

 
"Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk."

Het uur van de vervulling van de Belofte van de Wederkomst van Christus hangt niet in de eerste plaats af van God, maar van de mens. Jezus’ woorden "Gij kent dag noch uur" zijn al te vaak aanleiding geweest om werkloos af te wachten tot Gods uur voor de Wederkomst zal slaan. Hoed u voor de valstrik van ongeduld, ijdele speculatie en ongezonde nieuwsgierigheid. Bedenk dat God de mens niets oplegt. De Wederkomst van Jezus is een vaststaand Goddelijk Raadsbesluit. De verwezenlijking ervan ligt echter in onze handen. De mens rekent in jaren en dagen, God daarentegen neemt Raadsbesluiten die slechts één doelstelling hebben: de verwezenlijking van Zijn Plan voor de concrete verwezenlijking van het Heil voor de mensenzielen. Het uur waarop Zijn Raadsbesluiten in vervulling gaan, wordt bepaald door de vervulling van de voorwaarden die daartoe noodzakelijk zijn. Gods omvattende Wijsheid begrijpt volkomen dat zelfs rechtstreeks Goddelijk ingrijpen aan zijn doel voorbij kan schieten indien de mens niet klaar is om de vruchten van dat ingrijpen in zich tot rijping te laten brengen. Om die reden brengt God vele van Zijn Plannen pas tot uitvoering zodra de mensenharten Zijn voorbereidende Werken en ingevingen in voldoende mate in zich opgenomen hebben of zich daartoe althans bereid tonen.

Oppervlakkigheid in de beleving van het christen-zijn is de grootste vijand van de grondvesting van Gods Rijk op aarde, de zogenaamde 'Wederkomst van de Christus'

De Christus moet wederkomen in elk individueel hart, door de eigen actieve strijd van elke ziel tegen de duisternis in zichzelf.
Het Werk van Maria als Meesteres van alle zielen kan deze verdieping  helpen ontsluiten door een volhardende strijd tegen de oppervlakkigheid die zo veel zielen in deze moderne tijden in de greep houdt.
Geen ziel leeft voor het werelds leven, zij leeft uiteindelijk slechts voor het Eeuwig Heil en voor de verwezenlijking van Gods Plannen en Werken.

 De harten moeten zich klaarmaken om Gods Rijk in zich te laten vestigen God trapt geen deuren in, Hij wacht steeds tot de mens zijn hart opent om Hem uit vrije wil binnen te laten. De juiste gesteldheid van hart is deze waardoor de mens als een magneet God naar de wereld kan trekken. Om God 'naar de wereld te trekken', moet de mens het voor God aantrekkelijk maken om hier te leven. Hoe kan de mens verwachten dat Jezus opnieuw in de wereld komt, indien hij niet eerst de bodem klaarmaakt om de Goddelijke Vrucht te ontvangen? Vele mensen verwachten dat God door de Wederkomst alle ontsporingen in de wereld zal rechtzetten, en op basis van die verwachting zijn zij geneigd om werkloos af te wachten tot de dag aanbreekt waarop Hij vóór hun deur verschijnt. In werkelijkheid is het zo dat de mens zelf de voorbereidingen voor die Komst moet treffen in zijn eigen hart. Het Messiaanse tijdperk bestaat reeds in de harten die zich volkomen aan God hebben gegeven en Zijn Wet in zich hebben laten branden als de enige Bron van al hun vreugde en als de doelstelling van al hun werken en woorden. Om het Messiaanse tijdperk waarlijk te laten aanbreken in de wereld als geheel, moeten zo veel mogelijk harten werkelijk gelijk gestemd zijn met het Hart van God Zelf.

Het uur van een totale bereidheid van alle harten hiertoe, zal nooit komen. Waar God op wacht, is een vuur van verlangen dat voldoende sterk is om de Hemel in beroering te kunnen brengen. Precies daarom zoekt Hij door de Werken van Zijn Geest zielen te heiligen: Hoe groter het getal der heiligen op aarde, en hoe krachtiger de ontboezemingen en uitingen van hun gezamenlijke Liefde, des te groter wordt het tegengewicht van Gods eigen stem en hartslag op aarde tegenover de mateloze onverschilligheid en de gruwel van de zonde. De tijd is nabij, ook naar Gods maatstaven, en het Goddelijk Raadsbesluit voor de grondvesting van Zijn Rijk op aarde moet vervuld worden. Om die reden onderneemt God in deze tijden meer pogingen dan ooit voordien om zielen te vinden die zich totaal aan de voltooiing van Zijn Werken geven. Daartoe stort Zijn Geest nu meer genaden dan ooit uit in een wereld die het nochtans minder dan ooit verdient. En daartoe werkt ook Maria in deze tijd meer dan ooit in de harten om dienaren te vormen die Haar vrijwillig in staat stellen om de Haar toevertrouwde opdracht uit te voeren: de voltooiing van de Verlossing in de zielen en de definitieve overwinning op het kwaad. Dat is het grote Werk waardoor Maria, tezelfdertijd Goddelijke Moeder en mens, het Messiaans tijdperk op aarde moet inluiden. Maria moet de mensheid klaar maken om Haar Zoon Jezus te ontvangen als Koning van Zijn Rijk op aarde, en Zij moet dit kunnen doen door een combinatie van Haar onoverwinnelijke macht die deze van God zelf is, en Haar verdiensten als de volmaakte mens. Indien Zij slechts Haar macht als Gezante van God zou aanwenden om de satan onder Haar voeten te leggen, zou het Messiaans tijdperk slechts het Rijk van Gods overwinning op het kwaad zijn. Doordat Zij echter tevens Haar macht als volmaakt heilige mensenziel zal uitoefenen, zal Gods Rijk op aarde kunnen komen omdat de mensheid ernaar heeft verlangd en zelf daartoe eerst de zuivering heeft ingeluid van de grond waarop de troon van dit Rijk gevestigd zal worden. Om deze reden is het van het grootste belang dat de mensheid Maria erkent als de Medeverlosseres van de zielen.

Om de overwinning van Maria op het kwaad tot inleiding van het Messiaans tijdperk te verwezenlijken, is het zo belangrijk dat elke christen voor zichzelf het besluit zou nemen om zich daadwerkelijk te heiligen, en in dit besluit te volharden.

De grondvesting van het Rijk van Christus op aarde is voor God de uiteindelijke doelstelling van al Zijn Werken, maar voor de mens is deze gebeurtenis de Genade der genaden. Zij moet dus verdiend worden, want de Wet der Goddelijke Gerechtigheid moet vervuld worden. Het Messiaans tijdperk kan, gezien de steeds groeiende zondelast die op de wereld drukt, uitsluitend ingeleid worden door een tussenkomst van overgrote Barmhartigheid van God. De taak van Maria en de belofte van Haar overwinning, op grond van de verdiensten van de Kruisdood van Christus, is daarvan reeds de grootste uiting. Het is echter in het belang van de zielen dat zij zelf een zo groot mogelijke verdienste kunnen voorleggen voor het bekomen van die genade. Om die reden roept God de mensheid dringend op tot zuivering van de zielen. In de mate waarin de mensheid de inspanningen tot die zuivering voor zichzelf achterwege laat, is God binnen de uitwerkingen van Zijn Wet van Gerechtigheid genoodzaakt om de mensheid een zuivering op te leggen.  Hij doet dit niet uit wraakzucht voor de zonde, doch omdat dit de enige weg is die het binnen de naleving van Zijn Eeuwige Wet mogelijk maakt om de Genade der genaden tot verwezenlijking te brengen.

De noodzaak tot zuivering is nu meer dan ooit herkenbaar in vele tekenen: natuurrampen, steeds meer ziekten die ondanks de modernisering van de geneeskunde steeds moeilijker te genezen zijn (tenzij tot op zekere hoogte door middelen die strikt met Gods natuur en Zijn bedoelingen in harmonie zijn), toenemend falen van technologie en wetenschap met als gevolg steeds groeiende chaos, enzovoort. Ik moet benadrukken dat deze ontwikkelingen niet aan Gods Werken toe te schrijven zijn, doch louter voortvloeien uit het onevenwicht dat de schuldenlast van de mensheid in de Schepping heeft veroorzaakt. De mensheid volgt steeds méér de inspiraties van de duisternis, en kwaadwilligheid beheerst talloze harten.

 De mensheid moet zich verenigen in goedmakende offers, boetvaardigheid en gebedAlles wat een tegengewicht kan vormen tegen de zware schuldenlast van de mensheid jegens Gods Gerechtigheid, is een goedmakend offer. Hiertoe behoren alle beproevingen, lasten, pijnen, smarten en ziekten die met Liefde en zonder opstandigheid aanvaard en toegewijd worden. De komst van het Rijk Gods kan bespoedigd worden door zoveel mogelijk mensen warm te maken voor een leven van gebed, toewijding en liefdevolle aanvaarding van alle kruisen op hun levensweg. Er ligt dus voor u als christen een roeping klaar om mensen over deze Waarheid te onderrichten en hen te ondersteunen in het navolgen van die levenswijze. Niemand kan zich christen noemen en tegelijk nalaten om Christus te volgen in woord en daad. Bepalend is niet alleen het aantal mensen die een leven leiden van offerbereidheid, boetvaardigheid en gebed, doch ook de intensiteit waarmee zij dit leven leiden. Heiliging is niet de vrucht van het aantal beproevingen en gebeden, doch louter van de Liefde waarmee deze gedragen en toegewijd worden. Om Gods Hart te laten ontvlammen van verlangen naar Zijn Wederkomst, is Vuur nodig, en het ware Hemels Vuur is dat van de Liefde en de totale, onvoorwaardelijke toewijding.

 De mensheid moet Maria erkennen als MedeverlosseresDe mensheid is in weinige zaken zo verstard als in het aanvaarden en erkennen dat de Heilige Maagd Maria de Medeverlosseres naast Jezus is. Sommigen menen dat het een blaam aan Jezus als Verlosser is wanneer Maria Medeverlosseres wordt genoemd. Integendeel is het een zware blaam aan Jezus wanneer een ziel niet  erkent dat Maria haar samen met Jezus heeft verlost. Maria is Medeverlosseres vanaf Haar Onbevlekte Ontvangenis. Zij heeft dit unieke voorrecht van God gekregen omdat Zij voorbereid moest worden op het dragen van de Verlosser in Haar schoot. Toen Zij Haar uitverkiezing tot Moeder van de Messias bekrachtigde door Haar bekentenis "Mij geschiede naar Uw woord", is Haar taak als Medeverlosseres werkelijk begonnen. Bij de geboorte van Jezus begon de concrete vormgeving van die roeping, want Maria is toen een onafgebroken lijdensweg opgegaan. De volmaakte eenheid met Jezus in het Verlossingsoffer is ook (althans voor de ogen van geopende zielen) zichtbaar geworden tijdens de Passie. Erkennen dat Maria de Medeverlosseres is, betekent erkennen dat niet alleen God (door Jezus als de Godmens), maar ook een mensenziel (Maria) de duivel heeft overwonnen. Het kwaad kan niet definitief overwonnen worden (dus Gods Rijk niet op aarde gevestigd worden) zolang niet erkend wordt dat Maria, een mensenziel, als Medeverlosseres de satan heeft overwonnen. Zij heeft hem onder Haar voeten gehad vanaf Haar Onbevlekte Ontvangenis, en hij heeft nooit de geringste overwinning op Haar behaald (want Zij is als enige mens volmaakt heilig, dus volkomen vrij van zonden geweest). Door Haar leven van Smarten in volmaakte vereniging met Christus (die als Mens uit Haar vlees en bloed gevormd was!) heeft Maria Haar functie als Medeverlosseres voor eeuwig bezegeld in het eeuwig Verlossingsoffer van Golgotha, waar het fundament van Gods Rijk op aarde is gebouwd als Goddelijke Belofte van de komst van het Messiaans tijdperk. Indien de mens Maria’s eigenschap als Medeverlosseres niet erkent, betekent dit dat hij ervan uitgaat dat alleen God Zelf in de Persoon van Christus de macht van de duivel heeft gebroken, doch het is precies door de erkenning van de medeverlossende macht van Maria (een mens) dat de vestiging van het Rijk Gods op aarde moet worden ingeluid: Volgens Gods Belofte zal het Rijk Gods op aarde ingeluid worden door de Triomf van het Onbevlekt Hart van MariaZij is voorbestemd om de kop van de slang te verpletteren, en Haar voet zal de kop van de satan raken door Haar erkenning als Medeverlosseres. Dit betekent dat vanaf dat ogenblik de breuk in de macht van het kwaad op aarde zichtbaar zal worden. Ziehier dus het derde luik van uw roeping om de komst van het Messiaans tijdperk te bespoedigen: bidden voor de erkenning van Maria als Medeverlosseres, en uw medemens onderrichten over de noodzaak daarvan.
Hoe bereidt u de harten voor op de juiste gesteldheid om de verwezenlijking van Gods Rijk op aarde te bespoedigen? Wat verwacht God van de mensheid opdat Jezus Christus kan wederkomen voor de grondvesting van Zijn Rijk op aarde?

 *Algemene bekeringdus totale verandering van leven, denken en voelen. Bekering is 'zich naar God keren', in eenheid met Gods Wetten en Voorschriften leven. Concreet betekent dit: elke dag opnieuw aan uw eigen zwakheden werken en uw behoeften zodanig vorm geven dat zij u niet tot zonde verleiden. Hoe sneller het getal aangroeit van de zielen die leven met de blik op God en de eeuwige dingen, des te sneller zal God oordelen dat de volheid der tijden gekomen is voor de grondvesting van Zijn Rijk van Liefde en Vrede onder ons.
*Vergeving tot het uiterste toe. De wereld verstikt in conflicten, onvrede, onenigheden en oorlogen. Waar geen oorlog op grote schaal woedt, heersen talloze conflicten op kleine schaal: binnen de gezinnen, tussen de generaties, tussen allerlei bevolkingsgroepen, tussen buren, enzovoort. Elke vorm van conflict kan pas tot een oplossing komen wanneer alle betrokkenen elkaar van harte kunnen vergeven. Wanneer de vergevingsgezindheid onder de mensen totaal wordt, zijn de harten klaar voor het Messiaans tijdperk. Oefent u in het vergeven aan ieder die u heeft misdaan of door wie u zich verkeerd behandeld voelt. Bid om de kracht om dit te kunnen. Een wereld zonder aanslepende conflicten zal het gevolg zijn, en het uiteindelijk resultaat hiervan is de totale machteloosheid van de satan.
 *Bestrijding van het materialisme in uUw hart kan niet klaar zijn voor de Wederkomst van Jezus zolang u vasthoudt aan stoffelijke dingen, geld, goederen en bezit, en deze dingen de voorrang geeft op de behoeften aan de onvergankelijke dingen des Hemels (de ware noden van de ziel voor het Eeuwig Leven.) Ik heb het reeds vaak gehad over het niet te overschatten belang van vergeestelijking: de gesteldheid van leven waarbij de klemtoon niet ligt op het lichaam maar op de ziel.
 *Mariatoewijding: De koninklijke weg naar eenheid met God in hart en ziel is de totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding van uw hele wezen en leven aan Maria. Ik verwijs hier graag naar de tekst:  Totale toewijding aan Maria een feest voor uw ziel:

“ totus tuus ego sum  Maria."
 
”O Maria, ik ben geheel de Uwe.” *Evangelisatie en wedergeboorte van de Kerk.
 De enige juiste waarden in Gods ogen zijn deze zoals Jezus zelf ze heeft ingesteld en de jonge Kerk onmiddellijk na Zijn Hemelvaart ze in stand heeft gehouden. Alle modernisme in de Kerk versnelt de afdwaling van de mensheid van God. Werk er door uw gedrag aan mee dat de Kerk terugkeert naar haar wortels. Een terugkeer naar de gesteldheid van de eerste christenen is dus van uitermate groot belang. Streef naar eenheid van geest en van hart met uw medechristenen.
Bestrijding van alle kwaad door gebed en door zelf een voorbeeld van navolging van Christus te worden. Van het grootste belang is het opnieuw invoeren van gezamenlijk gebed binnen het gezin. Het gezin is het fundament van de samenleving. Om de samenleving als geheel te heiligen, moet eerst en vooral elk gezin geheiligd worden. Bestrijd ook alle afgoden: Deze zijn in deze tijd heel talrijk, maar ook listig verborgen onder verleidelijk glinsterende sluiers zoals o.a. New Age-bewegingen met al hun uitwassen zoals tovenarij en occultisme. Ook alle materialisme behoort tot de moderne afgoden, want het maakt geld en materieel bezit tot een god.
*Bestrijding van egoïsme en zelfzuchtLeer uzelf geven voor God en uw medemens. Wie op zichzelf betrokken is, heeft geen open hart dat de vestiging van Gods Rijk toelaat. Boetvaardigheid en offerbereidheid zijn de mooiste uitingen van naastenliefde, want door uzelf genietingen te ontzeggen, bekomt u veel Heil en zegen voor uw medemensen. Een leven in ascese (boetvaardigheid en onthechting) en van wegcijferen van uzelf, ontwikkelt een immense kracht om de Wederkomst van Christus, de Genade der genaden, over de wereld af te roepen.
*Zuivering van uw hele wezen in lichaam, gedachten, gevoelens en woorden. Bestrijd met Vuur en volharding elke onzuiverheid in uzelf. Indien u verlangt naar een wereld vol bloemen waarin het Jezus behaagt om te wonen, maak dan eerst uzelf tot een bloem, opdat uw geur zielen kan aantrekken en uw zaad zich kan uitzaaien.
*Totaal en blind vertrouwen op GodGod verhoort uw gebeden slechts in de mate waarin u op Hem vertrouwt en tegen alle beproevingen in weet te volharden in het geloof. Vertrouw blind dat God slechts het Heil van de mensheid op het oog heeft, en werk eraan mee opdat Hij Zijn Plan op de beoogde tijd ten uitvoer kan brengen.
*Verlangen naar de komst van het Messiaans TijdperkGod kan Zijn Rijk pas op aarde vestigen zodra de mensheid Hem in voldoende mate tekenen heeft gegeven van de daadwerkelijke wil om de wereld te zien veranderen naar Gods inzichten. Bid vurig voor de Wederkomst en de grondvesting van Zijn Rijk.

Speculeren over de Wederkomst van Christus is geen christelijke houding. Geeft God de kans om Zijn Mysteries te vervullen, door gebed, oprecht verlangen, en door uzelf klaar te maken, want U kent dag noch uur. Begrijp wel dat deze Genade der genaden betaald wordt met de noodzaak van intense zuivering. Wie het meest over de Wederkomst spreekt, is er vaak het minst klaar voor, want hij laat alles van God afhangen en vergeet zijn eigen ziel te heiligen. God respecteert de vrije wil, en de Mensenzoon zal niet komen alvorens het zaad van de heiligheid in zoveel mogelijk harten wortel heeft geschoten. Gods vreugde over Zijn Rijk op aarde kan slechts volkomen zijn indien Hij weet dat de mens werkelijk in deze vreugde wil delen. Gods Rijk van Liefde en Vrede kan nooit bloeien indien de mens niet zelf de bodem ervan voorbereidt.

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (Zie inleiding & onderrichtingen: Boeken:  StormschriftenII nr. 56)

 “Maria is de Dageraad, die de Zon der gerechtigheid, dit is Jezus Christus, voorafgaat en aankondigt.” (H.Grignion de Montfort)

zondag 1 oktober 2017

STRIJD KINDEREN VAN HET LICHTZALIG DE ZACHTMOEDIGEN:


Wist je dat Jezus een belangrijke belofte heeft gedaan in Mattheus 5? “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.” In het woordje zachtmoedig zitten 2 woorden: “zacht” en “moedig”. Het betreft mensen die enerzijds gedreven worden door de liefde van Christus en die Zijn liefde ook zichtbaar doorgeven aan de wereld. Anderzijds zijn het mensen die de moed van de Leeuw van Juda hebben, de leeuw die in hen woont. Mensen die de moed hebben om uit hun comfortleventje te stappen en de duisternis aan te pakken.
Kijk, de Leeuw uit de stam van Juda, de Zoon van David, heeft overwonnen. “(Openbaring 5:5)
Wees moedig als de leeuw van Juda!Ja, er is heel veel ellende en duisternis op aarde. Er zijn nog heel veel dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. De Bijbel zegt daar ook iets over in Jesaja 60: “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HEER opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.”
Er KOMT dus een overwinning van het LICHT!

De Bijbel profeteert voor onze tijd dat, temidden van die enorme duisternis op aarde, er mensen zullen opstaan, ambassadeurs van het Koninkrijk van God, zachtmoedigen zoals Jezus hen ook wel noemt, die iets gaan doen aan de duisternis.
Het wordt tijd dat de zachtmoedigen gaan opstaan en de aarde gaan beërven. Waar kies jij voor? Wil je vluchten, of in je ongestoorde gemoedsrust verder zitten afwachten… of wil je ook bij de zachtmoedigen horen die de aarde zullen beërven.

Maria roept deze mensen op in Haar verschijning te La Salette als:
* de “Apostelen van de Laatste dagen”…
*De ware leerlingen van Haar Zoon JEZUS CHRISTUS.
*Haar kinderen die zich aan Haar hebben geschonken.

Vrees de duisternis niet! Jezus Christus heeft hem overwonnen op het Kruis! En Jezus staat aan onze kant en neemt het voor ons op, als wij tenminste beslissen dat we bij Hem behoren!

Jezus roept ons ook op ons licht niet te verbergen, maar het te laten schijnen!
 “Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.  Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.  Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.”
 (Matteus 5:14-16)
In La Salette roept Maria ons op om te strijden als de kinderen van het LICHT:
GAAT EN TOONT U ALS MIJN GELIEFDE KINDEREN. IK BEN MET U en IN UMITS HET GELOOF het LICHT is dat u verlicht in deze donkere dagen. WERKT VOOR DE GLORIE EN DE EER VAN JEZUS CHRISTUSSTRIJD kinderen van het LICHT.

"STRIJD KINDEREN VAN HET LICHT!"


De hemel blaast NU op de Sjofar om ons op te roepen voor de strijd om de dichte duisternis die de aarde bedekt te verdrijven en ons LICHT als waarachtige christenen te laten schijnen in de duisternis! LAAT HET LICHT VAN JEZUS CHRISTUS STRALEN! STA OP SLAPER, EN LAAT UW LICHT STRALEN!

Het is tijd om ons LICHT te laten STRALEN in de dikke duisternis!”
vrijdag 29 september 2017

STREEF NAAR WAARHEID


STREEF NAAR WAARHEID:

“God is Waarheid, ga op zoek naar Zijn waarheid…”Het woord van God, schenkt ons de WAARHEID over God. Jammer genoeg krijgen we dikwijls verdraaide waarheden te horen!
Men is soms nogal gul met de woorden “goed” en barmhartigheid” maar worden deze termen ook gebruikt in hun juiste context?
Ik geef enkele voorbeelden vanuit het woord van God om een juist beeld te geven:Hij is vriendelijk en goed voor alle mensen die ontzag voor Hem hebben.” (Lucas1: 50)”God is barmhartig voor ieder die hem erkent!”

“Hij is het die zorgt voor de mensen
die diep ontzag voor Hem hebben en die op Hem vertrouwen.” (Psalm 33:18)
“Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen,
wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.” (Spreuken28: 13)

“De HEER, uw God, is immers ​genadig​ en liefdevol; als u naar Hem terugkeert, zal hij zich niet van u afwenden.” (2 Kronieken 30:9b)

 Om hun ontrouw jegens Mij heb Ik Mijn gelaat van hen afgewend en ze aan hun vijanden overgeleverd, zodat gevallen zijn door het zwaard. Ze hebben gekregen wat ze om hun onreinheid en hun zonden verdienden: Ik heb Mijn gelaat van hen afgewend!”
(Ezechiel39, 23-24)

In La Salette zegt Maria ons in de boodschap:
ALS IK WIL DAT MIJN ZOON ZICH NIET VAN U AFKEERT BEN IK GENOODZAAKT HEM ONOPHOUDELIJK VOOR JULLIE TEN BESTE TE SPREKEN. MAAR JULLIE, JULLIE TREKKEN ER ZICH NIETS VAN AAN.”
Velen denken dat God zich niet kan afkeren van de mens, maar we zien zowel in het woord van God als in de boodschap van La Salette, dat dit wel kan! Misschien(?) zien we dit nu stilaan gebeuren in onze huidige wereld, dat God zich afkeert en de mens aan zichzelf overlaat... Een wereld die zich meer en meer afkeert van Zijn God en Schepper, en wat zien we gebeuren: chaos, rampen een wereld die vol is van angst door terreur en oorlogsdreiging…een teloorgang van vele morele waarden en van geloof…In het geheim van La Salette zien we dat het zo erg zal worden, dat God tenslotte zelf zal tussenkomen om door water en vuur de aarde te zuiveren van alle kwaad!
Het geheim van La Salette:

“U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,
uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.”
(Psalm 86:5)

“Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER,
die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God,
die hem ruimhartig zal ​vergeven.”
(Jesaja 55:7)

JEZUS zegt ons:
 “Niet iedereen die tegen Mij zegt: 'Heer, Heer,' zal het Koninkrijk van God binnengaan. Alleen de mensen die mijn hemelse Vader willen gehoorzamen, mogen binnen komen.  Op de laatste dag zullen heel veel mensen tegen Mij zeggen: 'Heer, Heer, we hebben toch in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelse geesten uit de mensen weggejaagd en in uw naam allerlei wonderen gedaan?'  En dan zal Ik openlijk tegen hen zeggen: 'Ik heb jullie nooit gekend. Ga weg! Jullie wilden Mij nooit gehoorzamen!" (Matteus 7:21-23)

Want de Heer zorgt voor de mensen die leven zoals Hij het wil. Hij beantwoordt hun gebeden. Maar de Heer wil niets te maken hebben met mensen die slechte dingen doen." (1Petrus 3:12)

Vertrouw met je hele hart op de Heer,
en vertrouw niet op je eigen wijsheid.
 Overleg al je plannen met Hem.
Dan zal Hij je leven leiden.
 Verbeeld je niet dat je heel erg wijs bent.
Heb diep ontzag voor de Heer en blijf ver bij het kwaad vandaan.
 Dat zal goed zijn voor je ziel en je lichaam.
Het zal goed met je gaan.” 
(Spreuken 3:5-8)

Wees niet jaloers op iemand die gewelddadig is
en word vooral niet als hij.
 Want de Heer walgt van zulke mensen.
Maar met eerlijke mensen wil Hij omgaan.
 De vervloeking van de Heer rust op het huis van slechte mensen.  
Maar Hij zegent het huis van mensen die leven zoals Hij het wil.
 Hij wil niets te maken hebben met mensen die Hem belachelijk maken.
Maar Hij is goed voor mensen die Hem willen gehoorzamen.
 Wijze mensen zullen worden geëerd,
maar dwaze mensen zullen voor schut komen te staan.
 (Spreuken 3:31-35)

“ De Heer leidt het leven van de mensen die leven zoals Hij het wil.
Maar met de mensen die zich niets van Hem aantrekken,
loopt het uiteindelijk slecht af.”   
(Psalm1: 6)

Vanuit het woord van God zien we dus dat God goed en barmhartig is voor ieder die Hem eerbiedigtVoor ieder die zich ONDERWERPT aan God, zoals Maria van ons vraagt in La Sallette!


Als mijn volk zich niet wil ONDERWERPEN ben ik gedwongen de arm van mijn Zoon te laten gaan. Hij is zo zwaar en zo drukkend dat ik hem niet langer kan tegenhouden!”“In het WOORD VAN GOD vind je DE WAARHEID over God!”