zondag 19 november 2017

HET SCHILD VOOR MARIATOEWIJDING


HET SCHILD VOOR MARIATOEWIJDING:
(verdere onderrichting over Mariatoewijding.)

Totale toewijding aan Maria is een heilig verbond tussen u en de Meesteres van alle zielen. Zij is de volmaaktheid zelf, de zwakkere schakel ligt bij u, omdat u als mens onderhevig bent aan zwakheden.
Hoe kunt u uw toewijding beveiligen?
1.                     Door te bidden om een steeds groter vermogen tot liefhebben. U kunt zich pas echt aan Maria weggeven in de mate waarin u Haar (en Maria en Jezus in uw medemens) bemint. Vurige eenheid van hart met Maria is uw grootste waarborg voor de ontwikkeling van een Liefde die u steeds verder drijft in de vurige beleving van de totale toewijding. Beschouw het beeld van een druk plein met honderden mensen. U ziet in de menigte plots diegene op wie u boven alles verliefd bent. Vanaf dat ogenblik ziet u alleen nog de geliefde, alle anderen lijken niet meer te bestaan. Zo moet uw gesteldheid zijn tegenover Mariazo diep en intens op Haar verliefd zijn dat ondanks alle stormen vanuit de wereld alleen nog Haar beeld in u leeft.

Dat is intense eenheid met Maria. Deze gesteldheid is als een ondoordringbaar schild tegen fatale afleidingen: Geen enkele situatie of gebeurtenis kan nog uw eenheid met Maria teniet doen. Alleen dan kunt u zover komen dat u elk ogenblik uitsluitend leeft voor Maria, in vurige zelfgave en toewijding. Bid om dit Vuur in uw hart, Maria wacht tot u door en door verliefd op Haar bent om in u Haar grote wonderen te voltrekken. Om uw Liefdesvuur te beschermen, moet u er een oven omheen bouwen: U moet de vlam beschermen tegen de winden en regens vanuit de wereld. Dit brengt ons bij de tweede beveiliging:
2.                     Door u te wapenen tegen de invloeden van de wereld. Elke dag wordt de vesting van uw toewijding ontelbare malen beschoten door wereldse invloeden: ontmoediging, verontreinigende invloeden, tegenwerking, onchristelijke denkpatronen, ongeloof, spot, enz. uw grote wapens tegen deze invloeden zijn de toewijding van deze invloeden aan Maria, constant gebed om een onwankelbaar vertrouwen en geloof te kunnen ontwikkelen, en een vaste wil om rein en zuiver te willen blijven in hart, geest, mond en lichaam. Constant gebed betekent in feite een voortdurende totale openheid van hart naar Maria toe, zodat u in wezen alles samen met Haar doet. Dit alles zijn de wanden van de oven die uw Liefdesvuur moeten beschermen. Het Vuur plus de oven vormen samen de beveiliging van uw totale toewijding.
3.                     Door gelijkmoedigheid. Bid hierom. Gelijkmoedigheid is de thermostaat van uw oven. Maria heeft weinig baat bij uw leven als Haar apostel indien u zich de ene dag op ongecontroleerde wijze probeert te geven en daarbij uw vermogen zodanig opbrandt dat u de volgende dag humeurig of onproductief wordt. Gelijkmoedigheid en zelfbeheersing vormen uw grootste schild tegen uw eigen hartstochten (ongebreidelde, gevoelsgeladen gesteldheden.)
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie Mariatoewijding: de tempel van Maria)

“Vurige eenheid van hart met Maria is uw grootste waarborg voor de ontwikkeling van een Liefde die u steeds verder drijft in de vurige beleving van de totale toewijding.”

zaterdag 18 november 2017

DE GOUDEN WEG VAN DE TOTALE TOEWIJDING


DE GOUDEN WEG VAN DE TOTALE TOEWIJDING:


(Verdere onderrichting over Mariatoewijding.)
"Zielen, Ik heb jullie meermaals onderricht dat Gods Werken naar de zielen toe slechts hun uitwerking krijgen indien, en in zoverre, de zielen hiertoe jegens God hun verlangen betuigen. De gouden weg van betuiging van dit verlangen, is de totale toewijding van de ziel, van heel haar wezen met al zijn gesteldheden en van heel haar levensweg, aan Mij. Door haar toewijding aan Mij, en de dagelijkse beleving daarvan, stelt de ziel zich onder Mijn leiding, heerschappij en bescherming, zodat de Genaden uit de Bronnen van Gods Liefde in hun meest veredelde vorm naar de zielen kunnen stromen om hen werkelijk naar hun verlossing en heiliging te begeleiden.
Vaak stellen zielen zich de vraag, of toewijding ten bate van een ziel, die niet door deze ziel zelf jegens mij wordt uitgesproken en beleefd, een waarde heeft, en zo ja, welke. Laat Ik daarom het volgend beeld gebruiken. Wanneer een ziel zichzelf aan mij geeft, geeft zij mij de bloem van haar hele wezen. Wanneer een ziel mij echter een andere ziel geeft, geeft zij mij niet de bloem doch het zaad van de ziel die zij aan mij toewijdt. Ik noem dit secundaire toewijding. Het verschil ligt hierin: Wanneer een ziel zichzelf aan mij toewijdt, geeft zij mij haar bloem zoals deze op dat ogenblik is. Wanneer een andere ziel mij diezelfde ziel in toewijding geeft, geeft zij mij het zaad, dat nog moet rijpen om op Gods tijd als een bloem voor mijn voeten op te bloeien. Die tijd moet blijken uit de bereidheid van de ziel zelf om mij toe te behoren. Dat kan op elk ogenblik tijdens haar aardse leven zijn, zelfs in haar laatste levensuur. Ik krijg geen volgroeide of geen opgroeiende bloem, doch zaad dat nog tot een bloem moet uitgroeien. Ik berg dit zaad in mijn Hart, opdat het voortdurend omhuld zou zijn door mijn Licht en warmte, en sneller moge uitrijpen voor zover de vrije wil van de ziel dit niet in de weg staat. Op Gods tijd behoort dan deze bloem daadwerkelijk tot Gods Rijk. Zaad dat aan mij wordt toegewijd, wordt intenser opgenomen in de stroom van Gods Genaden, dan zaad dat niet aan mij wordt toegewijd".
Het beeld van Maria als sleutel tot de ziel berust op het feit dat de mens die zich totaal aan Maria toewijdt, zijn ziel zo volkomen in Haar handen geeft dat Zij er alle macht over verkrijgt. De sleutel is hier symbool van macht en eigendom. Maria kan naar eigen goeddunken de ziel betreden, want zij is Haar bezit. Het is ook een symbool van bescherming: Wie de sleutel heeft, kan ook beletten dat ongewenste indringers binnenkomen.

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(zie openbaringen 20 november 2007)

GEBED:

 TOEWIJDING VAN EEN MEDEMENS AAN MARIA:


Lieve Moeder Maria, Koningin van Hemel en aarde,
Vol vertrouwen in uw Hemelse Liefde en uw onvergelijkbare macht leg ik het hele wezen van..... (naam) aan uw voeten neer. Ik vertrouw u de bescherming, bewaking en leiding over zijn/haar geest, hart, lichaam en ziel toe.
O Maria, wees de Meesteres van zijn/haar geest, opdat al zijn/haar gedachten door u beheerst zouden worden, op de Eeuwige Waarheid gericht zouden zijn en ten dienste zouden staan van het komend Rijk van Christus.
O Maria, wees de Meesteres van zijn/haar hart, opdat het vrij moge zijn van negatieve gevoelens, en een haard van zuivere, vurige Liefde tot God en de naaste moge zijn.
O Maria, wees de Meesteres van zijn/haar lichaam, opdat het een waardige tempel voor zijn/haar ziel zou zijn en met overgave ten dienste moge staan voor de uitboeting van de zonden der wereld.
O Maria, wees de Meesteres van zijn/haar ziel, opdat zij in het Licht der Genade moge leven en voor eeuwig God moge toebehoren.
Hoogverheven Koningin van alle zielen, ik lever..... (naam) aan u over, opdat u volkomen in hem/haar zou heersen en al zijn/haar gedachten, woorden, handelingen, bestrevingen en gevoelens aan uw Wil onderworpen zouden zijn. Wil hem/haar vrijwaren voor alle kwaad, hem/haar bevrijden van de gevolgen van zijn/haar zonden, en hem/haar leiden naar de Eeuwige Zaligheid in de Hemel.
3X weesgegroet, ten gunste van deze ziel.
(Bron gebed: Maria Domina Animarum Apostolaat, zie gebeden, gebed n°368)
"Maria, Koningin en Meesteres van alle zielen."

woensdag 15 november 2017

LEVEN ALS TOEGEWIJDE AAN MARIA


LEVEN ALS TOEGEWIJDE AAN MARIA:

"O Maria, ik ben geheel de Uwe."


Onderrichting:


"Toewijding aan Mij wordt door vele zielen zeer lichtzinnig begrepen en benaderd. Ik ben door God verheven tot Meesteres van alle zielen, en Ik moet de mensenzielen en de engelenkoren aanvoeren in de strijd tegen de krachten der duisternis, die zich schijnbaar meester hebben gemaakt van de Schepping, die Gods eigendom is. Vele zielen wijden zich aan mij toe, en verbazen zich erover dat zij zoveel strijd in hun leven ontmoeten. Ik wijs er de zielen op dat toewijding aan Maria een heilig verbond is waardoor de ziel zich met heel haar wezen en met heel haar leven inzet voor één enkel doel: de strijd tegen het kwaad. Zolang de ziel dit niet heeft begrepen, en geen besef heeft van de gevolgen van toewijding, is zij niet klaar voor een leven als toegewijde van Maria.
Een aan mij toegewijde ziel is vergelijkbaar met een soldaat die opgeroepen wordt voor dienst aan het front. De strijd tussen het Licht en de duisternis is de oorlog der oorlogen. De ziel die niet de ingesteldheid en de volhardende wil bezit om haar Meesteres te dienen tot en met de overgave van haar eigen leven en van alle zinledige genietingen van het bestaan in de wereld, kan zich niet mijn toegewijde noemen. De ziel die niet bereid is, en niet tot het uiterste gaat, om haar eigen zwakheden en gehechtheden te overwinnen, is niet klaar voor dienst aan het front, want deze ziel draagt de vijand reeds binnen in zich. De ziel die bereid is om alles op te geven voor mij, en om met moed, volharding en vertrouwvolle aanvaarding te strijden in alle beproevingen van het leven, zal de kracht krijgen om boven zichzelf en alle leed uit te groeien. Deze ziel zal nooit door de beproeving overrompeld worden, integendeel, zij zal groeien naar een punt waarop zij zich over de beproeving verheugt als over de absolute zingeving van haar hele bestaan als mens op aarde. Zij zal mijn allesoverheersende macht ervaren in haar eigen leven.
Als er iets onoverkomelijk zwaar lijkt, richt dan tot mij deze krachtige aanroeping: 'Mijn machtige Meesteres, wil in de kern van mijn wezen binnentreden, opdat ik met u in mij de poorten der hel kan bestormen, want voor u vlucht alle duisternis'. Geef deze aanroeping door aan de zielen, want zij vertegenwoordigt de kern van de gesteldheid die Ik van Mijn toegewijden verlang. Je zult mijn verpletterende macht en mijn bedwelmende Liefde ervaren, keer op keer. Getuig ervan. Ik ben je grote kracht. Ik wil ook de enige kracht van alle andere zielen zijn, zodra zij bereid zijn om niet meer voor zichzelf te leven, doch voor Mij.
"Door het vele leed en de zware beproevingen die de zielen ondergaan, wordt een groot gedeelte van de Waarheid voor hun ogen versluierd  De helse slang kronkelt wanhopig onder Mijn voet en slaat wild om zich heen. Zielen van Mijn Hart, jullie Meesteres heeft de macht. De duivelen zijn reeds overwonnen. Het is het voortdurend verkeerd gebruik van de vrije wil door mensenzielen dat ervoor zorgt dat de duivelen hun laatste schijnoverwinningen opstapelen. Prijs mijn macht, want bij elke prijzing van mijn macht drukt mijn voet harder op hen die nu reeds niets anders meer zijn dan de trofeeën van mijn overwinning. De zware beproevingen die mijn volgelingen lijden, vormen het zeker teken voor de wanhoop van de satan die aan en onder mijn voeten zwaar vernederd wordt".
"Zoveel zielen blijven niet alleen op hun beproevingen terugkomen, doch geven bovendien tegenover veel andere zielen uiting aan hun onvrede, en voegen hier nog hun oordelen aan toe wanneer zij hun medemens met de vinger wijzen als veroorzaker van hun beproevingen. Dit gedrag is niets anders dan het uitstrooien van het zaad van de duivel, zodat zijn werken zich vaak razendsnel verspreiden. Mede om die reden roep Ik steeds weer op tot gelatenheid, liefdevolle aanvaarding van alle kruisen die toch zo nietig en kortstondig zijn in vergelijking met de eeuwigheid die wacht na dit leven, en tot zwijgzaamheid.
De enige juiste en vruchtbare houding is deze, waarbij de ziel haar beproevingen deelt met mij alleen, deze aan mij opdraagt en mij om draagkracht en vermeerdering van haar Liefde vraagt. Ziehier de weg naar het ware geluk op aarde. Alle onkruid dat ontstaat uit het zaad der duisternis, wordt onder Mijn voet vertrapt. Ik verlang dat de zielen genieten van de uitingen en uitwerkingen van Mijn macht, doch zelf niets doen dat de aanwending van Mijn macht noodzakelijker maakt dan zij nu reeds is. Begrijp dit wel: Niets is opgewassen tegen jullie Meesteres, maar de grootste verheerlijking die de zielen Haar kunnen geven, is deze: Dat zij door hun gedrag en ingesteldheid mogelijk maken dat Zij op Haar troon kan blijven zitten omdat Haar Rijk een Rijk van Vrede is, en Zij kan regeren door de Wet van de Liefde. Geef Mij jullie totale inzet in de strijd tegen de duisternis, en help ze in geen geval zelf verder verspreiden".

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(zie openbaringen 11 augustus 2007)

Geprezen en verheerlijkt zij de macht van Maria, Koningin van Hemel en aarde.”Enkele krachtige aanroepingen voor in de strijd:

“Maria, machtige meesteres van de zielen, ik vertrouw op u!”

“O Maria machtige meesteres van alle zielen, ik lever aan u over het kwade in mezelf en uit mijn omgeving, verpletter het kwade onder uw machtige voeten.”

Geprezen en verheerlijkt zij de macht van Maria, Koningin van Hemel en aarde.”

O Hemelse Vader, stort het verlossend Bloed van Christus over ons uit. Verblindt alle kwaad in het Licht van Zijn Kruis.

O Maria, verneder de satan onder uw voeten. Verban alle duivelen en hun gevolg naar de eeuwige afgrond.

Door uw Onbevlekte Ontvangenis, o Maria, verpletter nu de kop van de duivelse slang, opdat het Rijk van Christus kome, en de duisternis voor eeuwig moge oplossen in het Licht.Amen.

Help door uw vurige gebeden en offers de wereld zuiveren. Elk gebed is een bloem van Hemelse Liefde en bespoedigt
de overwinning van het KRUIS VAN JEZUS CHRISTUS,
het symbool van Vrede, Liefde en Eeuwig Geluk. Een biddende ziel is een licht dat schijnt in de duisternis. Waar het Licht van Christus straalt, wijkt de duisternis en verdwijnen haat en ellende. Laat Jezus in u geboren worden,
WIJD U TOE AAN MARIA.
Laat u door Haar leiden en heiligen, en word Haar instrument van Liefde tot beschaming van alle kwaad, opdat Zij weldra voorgoed "de kop van de slang moge verpletteren".


vrijdag 10 november 2017

MARIATOEWIJDING EN BEPROEVINGEN

MARIATOEWIJDING EN BEPROEVINGEN:Onderrichting:

De ziel die zich blind aan Maria weggeeft, wordt door Haar veilig naar de tuin van de nooit verwelkende rozen geleid, maar zij zal tijdens de reis moeten vaststellen dat de weg daarheen met zeer vele doornen is bezaaid, omdat elke levenssituatie nu eenmaal uit wereldse componenten is samengesteld, die op zich onvolmaakt en dus voor de ziel pijnlijk zijn, omdat de ziel van nature naar volmaakte Goddelijke dingen verlangt. Precies omwille van deze doornen is een voortdurende ontwikkeling in de ware onvoorwaardelijke Liefde onontbeerlijk: Het is de Liefde die het vuur moet aansteken om de doornen op de weg te verbranden, opdat de ziel zich niet aan hen zou kunnen verwonden.
De deugdelijkheid van de ziel kan niet aan het aantal van haar teleurstellingen of tegenslagen worden afgemeten. Het aantal teleurstellingen of tegenslagen van een aan Maria toegewijde ziel zijn dan nog veeleer een maatstaf voor het feit dat de Meesteres van alle zielen haar zeer doelmatig tracht te heiligen.

Beschouwen wij Jezus als Godmens. Hij leidde een leven van gebed, lijden, beproevingen, naastenliefde, overgave aan Gods Wil. Met elke ademtocht, met elk van zijn woorden en elk van zijn handelingen was Hij enkel en alleen op het welzijn van alle zielen van alle tijden gericht. Hoe werd Hij 'beloond'? Met onbeschrijflijk Lijden en de Kruisdood. Betekent dit dat Hij door God niet bemind werd, of dat de Eeuwige Vader Hem geen geluk gunde? De verdiensten van Jezus waren onmetelijk. Hij heeft er als Mens zelf niets aan gehad, maar ontelbaar vele zielen hebben aan Hem hun Eeuwige Gelukzaligheid te danken. Ook voor Maria, een geboren mensenziel, geldt dat Zij op aarde een onbeschrijflijk zwaar leven heeft geleid, en een ononderbroken strijd tegen de duivel heeft moeten voeren om hem aan Haar voeten te houden omdat hij nooit ophield, te trachten, Haar op ontelbare wijzen te verleiden. Op ons rust de zalige plicht, Jezus en Maria na te volgen. Ons Ware Geluk zal niet van deze wereld zijn. Slechts die ziel schrijft heilsgeschiedenis, die zichzelf uit Liefde offert opdat andere zielen van het zaad van haar liefdevol aanvaarde beproevingen mogen leven, en God en de Meesteres door de schoonheid van haar deugdzaamheid worden geprezen en verheerlijkt.

Het is voor ons, zielen, niet steeds mogelijk, in te zien waarom iets waarnaar wij intens hebben verlangd, niet mag plaatsvinden. De ziel die zich aan Maria weggeeft, moet zich in die mate zien te ontwikkelen, dat zij zich zonder meer door Haar, de Meesteres, kan laten beheersen, en zij zich ergens zelfs over elke tegenslag kan verheugen. Dat is de moeilijkste opgave die een aan Maria toegewijde ziel ten deel kan vallen, en deze zal elke aan Maria toegewijde ziel vroeg of laat ten deel vallen, en wel bij herhaling. Jezus zei: "Uw geloof heeft u gered". De totale Mariatoewijding is een zaak van blind geloof. De ziel die zich aan Maria weggeeft, wordt steeds weer door Haar op blinde gehoorzaamheid, blind vertrouwen, blind geloof en onbeperkte Liefde beproefd. Deze beproevingen hangen automatisch samen met lijden, hetzij lichamelijk, hetzij emotioneel, hetzij spiritueel. Elke met vrucht doorstane beproeving brengt de ziel een trede hoger op de lange trap naar de volmaaktheid. Omdat dit 'opstijgen' steeds met zelfoverwinning te maken heeft, maakt dit soms onzeker, en krijgt de ziel vaak de indruk, in een enorme leegte rond te zweven. In deze atmosfeer wordt zij heel vatbaar voor teleurstellingen, twijfel, angst om verder op te stijgen.
Het leven van een aan Maria toegewijde ziel kan zeer vruchtbaar worden. Alleen verlangt Maria dat u één en ander in uw leven anders zou inrichten. Een mens komt in zijn dagelijks leven met vele situaties in aanraking waarbij hij beslissingen moet nemen. Het spreekt vanzelf dat hij er automatisch van uitgaat, dat hij deze alleen maar zelf kan nemen. De genomen beslissingen blijken soms weinig vruchtbaar te zijn. Dit geldt niet alleen wat de gevolgen op het wereldse vlak betreft, maar nog meer met betrekking tot het Eeuwig Leven, het ware Heil van de ziel en het Heil van de hele Schepping. Inderdaad, wij vergeten dit gemakkelijk, maar al onze handelingen, woorden, en zelfs onze gedachten, gevoelens en verlangens en datgene wat wij nastreven, heeft zijn uitwerking op de Schepping als geheel. Of wij met dit alles vruchtbaarheid voor de Schepping en ons spiritueel Heil leveren, kunnen wij meestal niet vaststellen, omdat de spirituele vruchtbaarheid zich niet met de zintuigen laat waarnemen.
Op dit punt doet het ware geloof zijn intrede. De ziel die zich in al haar handelingen, gesproken woorden, gevoelens, gedachten en bestrevingen richt naar de richtlijnen van Maria, zoals Zij ons deze als Meesteres van alle zielen schenkt, strooit als het ware voortdurend Hemels zaad om zich heen. Dit betekent, Zij verspreidt Licht (Gods Waarheid!), Liefde, warmte, vreugde, vrede. Bovendien zal Maria Zich inzetten om deze ziel door inspiraties diep in het hart zo te richten, dat de ziel (gewoonlijk onbewust) steeds vaker precies die beslissingen neemt, die haarzelf en de hele Schepping Heil opleveren. Met andere woorden: De ziel bevordert in alles Gods Werken en doet datgene wat God van haar verlangt.
Dit is nu net de taak die Maria voor elke aan Haar toegewijde ziel op Zich neemt. Eigenlijk zou ik het eenvoudigweg als volgt kunnen formuleren: Wanneer de ziel zich volledig aan Maria overgeeft, in totale en onvoorwaardelijke toewijding, en deze toewijding in alle situaties van het dagelijkse leven beleeft door haar hart zuiver en op Maria’s adviezen gericht te houden, en zij steeds opnieuw om Haar bescherming en Haar leiding smeekt, zal deze ziel er steeds meer toe neigen, niet langer automatisch slechts haar persoonlijke wil te volgen, maar zij zal innerlijk een wegwijzer voelen, iets dat zij misschien zelfs niet kan verklaren, maar dat haar in alles de richting toont. Deze wegwijzer is Maria. Zij zorgt ervoor dat de ziel steeds méér Gods Wil volgt, en haar eigen verlangens minder en minder belangrijk vindt.
Vaak is het deze innerlijke omwenteling die de mensen ertoe aanzet, de indruk te krijgen dat de aan Maria toegewijde ziel 'veranderd is': De ziel die de Koningin des Hemels de kans geeft, in haar te heersen en er tot volle ontplooiing te komen, is als een ontluikende bloem: Zij straalt plots iets uit, wat er voordien niet (of niet in dergelijke mate) was. Dit 'iets' bestaat uit ware Liefde, zachtmoedigheid, blijmoedigheid, vertrouwen, moed, hoop, geloof en zuiverheid, dit wil zeggen: uit MariaZij is het, die Zich in de ziel uitstort. Dat is het effect van een goede toewijding. Dit effect is precies datgene wat 'wedergeboorte' wordt genoemd. Maria baart in de ziel de ware kiem van Christus en roept de Heilige Geest over de ziel af.
Dit alles leidt de ziel in een nieuw leven binnen, een leven met en in Maria, de Bloementuin van het Paradijs. Het geheim ligt eigenlijk eenvoudig in de bereidheid om de eigen wil door Gods Wil te willen laten vervangen. De ziel die zich werkelijk aan Maria overgeeft, geeft Haar daardoor in de eerste plaats de sleutel tot zichzelf (ziel, hart, geest, lichaam en wil.) Maria gebruikt dit geschenk niet om de ziel tot Haar gevangene te maken, maar om de ziel volledig te bevrijden. Zij doet dit door in de ziel alles te vernieuwen, en wel in de mate waarin de ziel Haar dit mogelijk maakt. Maria probeert steeds, de ziel die zich volledig aan Haar geeft, zo om te vormen dat Zij Zich in deze ziel goed kan voelen. Daarom bevrijdt Maria de ziel in de eerste plaats van al datgene wat haar kan hinderen, zich volledig te ontplooien voor Gods Werken: van onvruchtbare neigingen en gewoonten, van alle effecten van negatieve herinneringen, van negatieve toekomstbeelden, van gehechtheden aan wereldse dingen en belangen, en dergelijke.
U moet het zo beschouwen: Maria maakt van de aan Haar toegewijde ziel een tempel waarin Zij kan wonen. Daarom richt Zij deze tempel zo in, dat hij aan Haar noden voldoet. Maria’s noden zijn vooral Liefde, zuiverheid, onbeperkte gerichtheid op Gods Werken en Gods Wil, en ononderbroken lofprijzing aan God. Dit alles vindt Zij graag terug in de ziel die Haar 'toebehoort'. Zodra Zij de zielentempel naar Haar eigen model heeft kunnen omvormen, bekleedt Zij de muren met de Heilige Geest en brengt Zij daarin Jezus Werken ten uitvoer. Zolang u zich in Maria’s handen overgeeft, en u Haar de ware leiding over uw hele wezen laat overnemen, en u precies datgene volgt wat Zij u onderricht, hoeft u niet bang te zijn voor de hel. De ziel die Maria volgt, neemt stap voor stap Haar deugden over, en wordt ook op de meest uiteenlopende wijzen door Haar gewaarschuwd voor bekoringen.
“Smeek Maria steeds om bescherming en leiding, en Zij zal voor u een wegwijzer zijn!”
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(zie antwoordbrieven brief n°144+145)


dinsdag 24 oktober 2017

EEN LEVEN IN EN MET MARIA


EEN LEVEN IN EN MET MARIA:
 
“We geven nooit meer eer aan Jezus door Maria te eren! We gaan enkel naar Maria omdat Zij de WEG is die ons naar het doel leid: Jezus Haar Zoon.”
(H.Grignion de Montfort.)


Een leven in en met Maria betekent een wedergeboorte, een opstanding uit het graf van de wereldse verlangens en gehechtheden voor een bloei zoals de ziel zich deze doorgaans nooit had kunnen voorstellen. De lentebloesems in de ziel zijn de deugden, die uit de winterslaap van het werelds leven tot nieuw leven worden gewekt en die geleidelijk aan uit het sap van de Hemelse bezieling van Maria’s innige tegenwoordigheid de vruchten van een zomer in de ziel bereiden. Wonderbare ruil: God schenkt de ziel Maria, die deze ziel voedt met de melk van totaal nieuwe inzichten en wijzen van beschouwen, en de ziel... bloeit en rijpt, ter ere van God en ten dienste van Zijn Heilsplan. Doordat de ziel die zich vrijwillig aan Maria’s leiding onderwerpt, tot een levende lente wordt omgevormd, eert zij ten diepste het ware Wezen van God, die de Bron van het Leven en van de bloeikracht IS.

Maria als ware meesteres van de ziel en van het hele zielsleven, betekent ware navolging van Christus en een leven naar het beeld van God. De heerschappij van Maria in de ziel betekent de grondvesting van Gods rijk in de ziel. Dit is wat de Meesteres van alle zielen bedoeld wanneer zij openbaart dat Zij de Dageraad van de zomerdag in Gods ware Licht is.

 “Maria is de Dageraad, die de Zon der gerechtigheid, dit is Jezus Christus, voorafgaat en aankondigt.” 
(H.Grignion de Montfort)


Toewijding aan Maria’s Leven, is in feite een betrachting om uw eigen leven volkomen met het Hare te laten verstrengelen, in een poging om te komen tot een zo volkomen mogelijke navolging. Het verheugt Maria bijzonder wanneer u voldoende belangstelling betoont voor Haar verwezenlijkingen en deze van Jezus, door uw eigen leven zo veel mogelijk aan hun allerheiligste levens te spiegelen. Daardoor leert u van hen, en op uw beurt geeft u al het uwe aan hen in ruil.


BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie onderrichtingen; meditaties: de tuinierster van het paradijs & antwoordbrieven: brief nr.223, uitgave”Zomerbries.”)


GEVEN WE ONSZELF AAN MARIA!

Indien wij ijveren voor een degelijke godsvrucht tot de allerheiligste Maagd, is dit enkel en alleen … om Jezus Christus volmaakt te vinden, teder te beminnen en getrouw te dienen. Immers, wij behoren helemaal aan Jezus toe, die ons met zijn kostbaar bloed heeft gekocht. Zoals we slaaf waren van het kwaad, willen we nu helemaal aan Jezus toebehoren. Welnu, “datzelfde doet men door deze devotie tot Maria; wij verzaken aan de kwade, aan de wereld, aan de zonde en aan onszelf en wij geven ons geheel aan Jezus Christus door de handen van Maria
(uit de Ware Godsvrucht-H.Grignion De Montfort)


zondag 22 oktober 2017

WEES EEN APOSTEL VAN MARIA


WEES EEN APOSTEL VAN MARIA:

Maria, Koningin van Haar Apostelen

Wees zuiver, heb God, Maria en al uw medeschepselen lief, wees geduldig met iedereen, betracht in alle omstandigheden de zachtmoedigheid, gelijkmoedigheid en blijmoedigheid, oordeel of veroordeel niemand, vermijd verbittering, wrevel, wrok en afgunst. Wees onbevangen als een kind, en uw bloem zal groot en mooi worden, zodat iedereen zal zien dat u een kind van Maria bent. Vergeet nooit dat Maria uw Moeder is, die u liefheeft boven alles en er vurig naar verlangt, u voor eeuwig bij Zich in de Hemel te kunnen koesteren. Zij geeft u alles, zonder enige voorwaarde te stellen. Geef Haar op uw beurt alles, wijd u aan Haar toe en leid uw leven tot in alle bijzonderheden met Haar. Mogen de enige tranen die Zij voortaan nog om u weent, tranen van vreugde zijn, en Jezus zal u voor eeuwig toelachen. Wees apostel van Maria. Offer Haar uw hele leven en werken op, verraad Haar nooit, verloochen Haar nooit, wees een rots waarop Zij kan bouwen, wees bereid om ook op de Calvarie van uw eigen leven, in de grootste droefheid en tegenspoed, naast Haar te blijven staan, en neem Haar voor eeuwig bij u in huis (in uw hart) Ik bid onze allerliefste Moeder dat dit als Hemelse dauw op uw ziel moge rusten, opdat zij tot ontplooiing moge komen en haar omgeving met hemelse bloemen moge bevruchten.
 
Wees onbevangen als een kind, en uw bloem zal groot en mooi worden, zodat iedereen zal zien dat u een kind van Maria bent.
AVE MARIA!

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie gebeden: inleiding.)zondag 15 oktober 2017

MARIA DE GOUDEN WEG NAAR JEZUS

MARIA DE GOUDEN WEG OM NAAR JEZUS TE GAAN!

H.Grignion de Montfort


De H. Grignion de Montfort maakt ons duidelijk in zijn spiritualiteit dat:
“Maria  de KORTSTE, de ZEKERSTE en de VEILIGSTE WEG  is om tot Christus te komen.”
 (uit “de ware godsvrucht” van de H. de Montfort)
 Uit eigen ervaring (een weg die ik inmiddels ruim 20 jaar aan het volgen ben…) zeg ik dat MARIA een GOUDEN WEG is om naar Christus te gaan. Want het is een WEG die “vol van genade “is, want Maria is degene die vol van Gods genade is! (Lucas1: 28)
Maria is ook de middelares der genaden, dus schenkt zij, als we die weg via Haar begaan, ons alle nodige genaden om tot rijke volheid te komen om een leven te leiden nauw verbonden met en in Jezus Christus.
Het is ook een WEG  die vol van de H.Geest is, want Maria noemen we de “bruid van de H.Geest, waar Maria is daar is de H.Geest! Op voorspraak van Maria kunnen we de rijke genaden ontvangen van de H.Geest.We bereiken via deze weg een completer volheid van geloof, ons groeiproces wordt erdoor in alle opzichten gunstig beïnvloed!
Het is tevens een weg die vol is van Gods wijsheid, Maria noemen we ook wel  de Zetel van wijsheid. “Maria is de Zetel van Wijsheid. De Heilige Geest heeft met Haar een volmaakte Mystieke Bruiloft gesloten en Zich totaal in Haar uitgestort.”

In al die rijke gaven die Maria bezit kunnen we deelachtig worden, op voorwaarde dat we innig verenigd met Haar leven, in alles op Haar VERTROUWEN en toegewijd aan Haar op WEG gaan in ons geloof, zo bereiken we de veilige haven Jezus Christus die ons het eeuwige leven schenkt!

Het goud in ons geloof dat zijn de genaden en de gaven van de H. Geest, die vinden we allemaal bij Maria, en Maria spreekt voor ons ten beste opdat wij deze gaven en genaden zouden ontvangen, indien wij er Haar uitdrukkelijk en vol overgave om vragen!
Daarom is Maria een WEG van GOUD om tot Christus te gaan! Een KONINKLIJKE WEG!

OVERWEGING:


Jezus en Maria willen aantonen dat de totale, onvoorwaardelijke en levenslange toewijding aan Maria alles behalve Jezus uitsluit, wel integendeel: De totale toewijding aan Maria is de gouden weg van de totale navolging van Christus, en daardoor de zekerste weg naar zijn Hart en derhalve naar een volkomen eenheid met Hem. Wegens de volkomen eenheid van Hart en van doelstellingen tussen Jezus en Maria is het absoluut onmogelijk, Jezus te verwaarlozen door zich totaal aan Maria toe te wijden. De ziel wijdt zich niet aan Maria toe om Haar Persoon, doch om via de overvloeiing tussen Haar volmaakt heilig Wezen en de eigen ziel waarlijk beeld en gelijkenis van God te worden.

Totale toewijding aan Maria die tot in alle details van het dagelijks leven wordt toegepast, komt neer op 'sterven' voor het leven in deze wereld en opnieuw geboren worden voor een leven dat geen andere doelstellingen meer heeft dan deze van God Zelf. Deze levenshouding stuit op harde kritiek vanwege werelds gezinde zielen. Om deze reden is Maria Zelf, evenals de intense navolging van Maria (waarvan de waarlijk beleefde totale toewijding de hoogste vorm is) een teken van tegenspraak in deze wereld die zozeer in de greep is van de satan (de absolute tegenpool van 'de Vrouw.’) Vooral zij die niet bereid zijn om een leven van wereldse genietingen en van vasthouden aan eigen gewoonten op te geven voor de navolging van Maria, verachten Haar en ontkennen Haar macht, die nochtans door niets wordt overtroffen dan door de macht van God Zelf. Jezus was het groot teken van tegenspraak. Maria is dit eveneens (omdat Haar doelstellingen honderd procent identiek zijn aan deze van Jezus), en elke ziel die Jezus en Maria tot het uiterste wil volgen in de praktijk van het dagelijks leven, groeit uit tot hun beeld en gelijkenis, en dus eveneens tot een teken van tegenspraak.
Met Maria het heilig verbond van totale toewijding aangaan, is allerminst een strijd voor een verkeerd ideaal, wel integendeel: Hoe talrijker de zielen worden die Maria’s unieke verhevenheid belijden, des te méér zal het groot ogenblik van de grondvesting van Gods Rijk op aarde worden bespoedigd. Maria is de Poort van de Hemel, Zij is ook de Poort van de uitbreiding van Gods Rijk naar de aarde toe. De ziel die zich 'in Maria laat opnemen' (door totale toewijding aan Haar), betreedt hierdoor Gods Rijk. In Maria is Gods Rijk voltooid, want in Haar is al datgene wat God nodig heeft om Zijn Rijk op aarde waarlijk wortel te laten schieten, absoluut volmaakt geworden. De ziel die zich restloos aan Haar overgeeft, opent zich hierdoor ook voor de voltooiing van Gods Rijk in zichzelf. Laten wij bedenken dat het Rijk Gods begint binnenin de ziel, niet ergens in de buitenwereld.
De ene Waarheid van God is opgebouwd rond Jezus Christus. Dat spreekt vanzelf, daar Jezus de Zoon van God is, in de wereld gestuurd om de zielen te verlossen. Zonder Jezus zou geen enkele ziel zijn verlost uit de boeien waarmee de erfzonde de zielen vasthoudt als gevangenen van de duisternis der zonde. Wat is dan de zin, de logica en de waarheid achter de verkondiging van Maria als de Meesteres van alle zielen, en derhalve van de buitengewone waarde van de totale toewijding aan Maria?
Als de Meesteres van alle zielen openbaart God Maria als:
·                            De volmaakte Lerares, die de zielen de Leer van Christus, de Waarheid van God, in zijn volle diepgang leert kennen, deze Leer in al zijn elementen uitdiept, en zo de zielen de kennis kan en wil verschaffen, die zij nodig hebben om op actieve wijze doeltreffend aan hun eigen heiliging mee te werken. Zij onderwijst de zielen thans de Wetenschap van het Goddelijk Leven als nooit eerder geziene uitdieping van de kennis over de regels die het leven van elke ziel naar de volmaaktheid kunnen voeren. Het leven van elke ziel op aarde heeft immers slechts tot doel: De ziel naar een zo volkomen mogelijke spirituele vruchtbaarheid te leiden, teneinde zich volkomen te kunnen heiligen en haar maximale bijdrage te kunnen leveren tot de voltooiing van Gods Heilsplan met de grondvesting van Gods Rijk op aarde. God laat nu Maria openbaren als de Dageraad van Gods Rijk op aardeDe fundering voor Gods Rijk op aarde is gelegd door Jezus Christus, het moet nu door de zielen onder de leiding van de Meesteres van alle zielen worden voltooid. De reden hiervan is een op zich reeds een meesterstuk van Goddelijke Liefde: God wil de duisternis de genadeslag toebrengen door hem op onmiskenbare wijze te overwinnen, niet slechts via de Godmens, de Christus die van nature Goddelijk was, doch ook via de geschapen mensenziel Maria, wat voor de satan een nog oneindig grotere vernedering vormt, want het toont hem aan dat er een geschapen ziel bestaat die machtiger is dan hijzelf. Hoewel Jezus de satan heeft overwonnen vanuit de menselijke natuur die Hij had aangenomen, zal de overwinning door Maria voor de satan nog zwaarder overkomen, omdat Zij van nature geschapen is. Net zoals voor God alles wordt voltooid wanneer God en mensenziel een Goddelijk Werk samen volbrengen, geldt ook voor de satan dat zijn nederlaag pas definitief is voltooid zodra hij door God en de menselijke natuur samen is verslagen. De rol van Maria vult daarbij deze van de Verlosser aan.
·                            De Gouden Brug naar het Hart van Jezus Christus, en derhalve naar het Ware Heil. God heeft een volmaakte mystieke eenheid geschapen tussen de Harten van Jezus en Maria, een mystieke eenwording die mogelijk heeft gemaakt dat Maria de Medeverlosseres is (Zij leed de pijnen en smarten van Jezus secundair, op mystieke wijze, in Haar eigen Wezen mee, omdat Zij als eerste geroepen was om 'in zichzelf aan te vullen wat ontbreekt aan het Lijden van Christus'), evenals een volkomen mystieke bruiloft tussen Maria en de Heilige Geest. Reeds in vroegere eeuwen werd Maria door heiligen en in pauselijke geschriften verkondigd als unieke Brug naar het Heil, een gouden weg door God Zelf in Zijn Wijsheid en Liefde voorzien, die de ziel beter in dankbaarheid zou aanvaarden dan deze af te wijzen. Jezus heeft voor de zielen als geheel de Verlossing voltrokken. Deze Verlossing moet echter in elke ziel individueel worden ontsloten. Maria is door God uitgekozen om dit te doen. Zij heeft daartoe een onbegrensde macht over elke ziel ontvangen, die echter slechts ten volle kan worden ontplooid met actieve, vrijwillige medewerking van de ziel, dit wil zeggen: indien de ziel haar vrije wil volkomen ten dienste stelt van Gods Werken. God heeft Maria echter de leiding geschonken over de voltrekking van deze Werken, door Haar te verkondigen als:
·                            De Leidster en Meesteres van de strijders van Gods Licht tegen de duisternis, dit wil zeggen: de Meesteres over de engelen en over alle zielen die bereid zijn, zich Haar leiding tot nut te maken door hun leven en hun hele wezen aan Maria weg te geven in de meest totale toewijding. God heeft Maria tot Meesteres van alle zielen gemaakt, doch slechts zij die zich waarlijk en in de praktijk van het dagelijks leven aan Haar weggeven, zullen daarvan de ware vruchten plukken, want slechts dezen bieden Haar het maximum aan bijdrage dat zij tot Gods Heilsplan kunnen leveren;
·                            De Draagster van een onbegrensde macht tot verlamming van de werken der duisternis, tot ontsluiting van de heiligheid in elke ziel en tot de begenadiging van elke ziel opdat deze haar optimaal rendement voor de voltooiing van Gods Heilsplan zou kunnen ontwikkelen.
De ziel kan vanzelfsprekend worden geheiligd door naar Jezus Christus te gaan. God geeft er echter de voorkeur aan, dat de ziel via Maria naar Zijn Zoon gaat, omdat de verdiensten van de ziel hierdoor veel groter worden: Door het geloof in de volheid van de waarheid over Maria schenkt de ziel de grootst mogelijke verheerlijking en aanbidding aan God, omdat God in Maria de volheid van Zijn Schepping-, Verlossing- en Heiligingswerken heeft verzameld. Maria is daardoor de levende spiegel van Gods almacht en het levend teken voor het feit dat een geschapen ziel daadwerkelijk volmaakt beeld en gelijkenis van God kan worden. De totale toewijding en opperste verheerlijking aan Maria overtreft vele malen elke andere aanbidding van God, met inbegrip van elke rechtstreekse weg naar Jezus (dit wil zeggen: elke weg van eerbetoon en contact die Maria omzeilt.)
In al Haar functies staat Maria niet op Zichzelf. Zij verwijst steeds naar God. Jezus zelf sprak vanop het Kruis de woorden: "Vrouw, ziedaar uw zoon; zoon, ziedaar uw Moeder". Hierdoor gaf Hij Maria aan de zielen als de Brug naar hun Eeuwig Heil, en de zielen aan Maria. Door deze woorden van Jezus aan het Kruis werd de totale toewijding van de ziel aan Maria geheiligd. De Godmens sprak deze woorden als één van de elementen van Zijn grote nalatenschap aan de zielen, opdat deze op hun weg naar God Maria nooit zouden omzeilen. Jezus schakelde hierdoor Zichzelf niet uit, Hij bevestigde slechts de volkomen overvloeiing van Maria in Gods hart, in Zijn Mysteries, in Zijn macht, dus Maria als volmaakte Wegwijzer naar God en de absolute bekroning van Zijn Werken.
De meeste christenen gaan uitsluitend tot Maria om wonderen af te smeken voor één of andere intentie die verband houdt met hun stoffelijk leven: een lichamelijke genezing, verandering van hun financiële toestand, enzovoort. De Allerheiligste Maagd heeft een oneindig méér verheven opdracht dan dat. Zij is door God aangesteld als de Brug tussen Hem en de zielen. De zielen kunnen hun levensroeping slechts verwezenlijken door al hun inspanningen te richten op de belangen van de ziel. Wat de stoffelijke belangen (gezondheid, financiën enzovoort) betreft, geldt als gouden regel dat de behoeften moeten worden bevredigd tot aan de grens van het levensnoodzakelijke. Voor alles wat daar bovenuit stijgt, is de ziel zelf spiritueel verantwoordelijk voor haar beslissing. Zalig de ziel die zich inspant om elke behoefte die boven het levensnoodzakelijke uitstijgt, op te offeren voor het Heil van de hele Schepping. Maria kan in de ziel wonderen doen die elke voorstelling tarten, maar de grootste dingen die Zij in de ziel zoekt te verwezenlijken, zijn uitgerekend de dingen die de meeste zielen niet of weinig interesseren. Het Eeuwig Heil is het enige wat telt. Om het Eeuwig Heil te bereiken, is Maria de volmaakte Gids, door God Zelf gezonden voor de ultieme verdieping van de zielen in de laatste tijden. Zij heeft alle Wijsheid, alle Liefde en alle macht om ALLES in de ziel te veranderen.
Het resultaat van het verbond tussen een ziel en Maria is afhankelijk van de mate van overgave van de ziel aan Haar. Zodra de ziel bereid is om Maria als Meesteres te beschouwen, staat op Maria’s Werken in haar geen enkele rem meer. Slechts zeer weinigen hebben de moed, de nederigheid, de Liefde en het geloof om zich werkelijk aan Maria weg te geven om hun hele leven tot in alle bijzonderheden te leiden in Haar dienst. Zij kunnen niet aannemen dat een verbond met een Wezen dat niet met de zintuigen waarneembaar is, werkelijk hun hele leven totaal kan veranderen, aangezien dit verbond zeer reëel is. Niettemin laten deze zielen (velen van hen beschouwen zichzelf als christenen en diep gelovige, biddende zielen!) Wél hun hele leven bepalen door de (evenmin zintuiglijk waarneembare) influisteringen van de satan en zijn aanhang. Totale toewijding aan Maria tot in de kleinste details van het leven, is de ware kunst van het Goddelijk Leven. Wie deze kunst bezit, leeft in volmaakte overeenstemming met Gods verwachtingen.
Ik kan het niet sterk genoeg beklemtonen: De openbaring van de diepst mogelijke kennis over de ware grootheid, verhevenheid en macht van Maria als de Meesteres van alle zielen verdringt op geen enkele wijze de rol en positie van Jezus Christus binnen Gods Heilsplan. Bovendien komt het neer op een dwaalleer wanneer men de unieke heerlijkheid, grootheid en macht van Maria als een onwaarheid verkettert en de totale toewijding aan Maria en de hoogste graad van de verering van Maria als dwalingen afschildert. Het gaat daarbij om een dwaalleer omdat hierdoor zelfs vele reeds eeuwenoude stellingen, die binnen de Kerk zijn aanvaard, van hun geloofwaardigheid worden beroofd.
"Is God ermee gediend wanneer het door Hem gekozen scharnier van de deur naar de Verlossing niet wordt erkend? Hoe kan men de Zoon vereren wanneer men doet alsof Zijn Moeder niet eens bestaat of slechts een onbelangrijke bijrol vervult? Of hoe kan men er van uitgaan dat God Jezus als Godmens, Messias, Verlosser, in een Schoot zou hebben laten dragen, en ter wereld hebben laten brengen, die Hij niet vooraf restloos had geheiligd? Maria werd hierdoor onbereikbaar hoog boven al het menselijke verheven. Dit alles te verloochenen, vormt de zwaarste belediging die een 'christelijke' ziel ooit aan Gods adres zou kunnen richten".
BRON overweging:
 Maria Domina Animarum Apostolaat
(zie Mariatoewijding: toewijding en Jezus)

“Maria een WEG van GOUD om tot Christus te gaanEen KONINKLIJKE WEG!