zondag 21 mei 2017

DE VRUCHTBAARHEID VAN DE WARE HEILIGHEID


DE VRUCHTBAARHEID VAN DE WARE HEILIGHEID:

Maria de reis van uw leven laten besturen in blinde overgave!


Met Maria in het hart draagt de ziel de opgaande lentezon in zich, die zoals bekend de vruchtbaarheid van de velden prikkelt en de belofte van de zomeroogst brengt. In de ziel zou dit concreet betekenen: Maria bewerkt de ziel inwendig  zodanig dat deze steeds dichter bij de vruchtbaarheid van de ware heiligheid kan komen.
Maria vergeleek ooit de volkomen geslaagde, volledig vruchtbare toewijding aan Haar met het rijden in een auto. De ziel geeft slechts gas, aan het stuur zit echter Maria.Steeds weer zal het de ziel voorkomen alsof Maria op het punt zou staan, de auto in een afgrond te sturen of een bocht te missen. Wanneer de ziel dan het gaspedaal loslaat en naar het stuurwiel grijpt om de koers bij te sturen, blijkt dat het haar aan geloof en vertrouwen ontbreekt. Indien zij gas blijft geven en Maria verder laat sturen, bewijst zij haar blinde overgave. Dit is de les: Maria kent de weg veel beter dan de ziel. De ziel mag harerzijds geen enkel moment nalaten gas te geven, want dat zou betekenen dat zij de reis die God voor haar heeft voorzien, liever niet voortzet, of dat zij twijfelt of de weg voor haar wel de juiste is.

BRON: uit de publicatie”Zomerbries” van het Maria Domina Animarum Apostolaat.

“Laat in blinde overgave Maria jou op de juiste weg sturen, Maria kent de weg van de reis die God heeft voorzien voor de ziel veel beter!”zondag 14 mei 2017

PINKSTERNOVEENGEBED


 PINKSTERNOVEEN:

(2017: van 27 mei tot en met 4 juni.)


1e dag Liefde:
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, maak mij sterk in de Ware Liefde. Wil mij genezen van elke onvolmaaktheid in mijn relaties tot mijn medemens en tot God. Breek in mij elke onverschilligheid. Wek in mijn hart het Vuur van de heiligen dat in mij alles zal verteren dat in duisternis verkeert, en mijn ziel zal ontvlammen met het Licht dat Gods Heil over de wereld zal brengen.
Weesgegroet Maria bruid van de H.Geest, vol van genade...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
2e dag Innerlijke Rust:
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, breng mij tot de ware rust. Wil mij genezen van alle onrust, van elke innerlijke strijd, van alle onvrede in mijn hart. Wek in mij het vertrouwen en de stille zekerheid dat God in mij woont en dat mijn hart tot Zijn Rijk kan worden zodra ik al mijn zorgen, alle invloeden uit mijn verleden en alle wereldse invloeden weet los te laten.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
3e dag Boetvaardigheid en Offerbereidheid
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, schenk mij een geest van ware boetvaardigheid en offerbereidheid. Wil mij genezen van alle zelfzucht, van alle genotzucht, van elke opstandigheid tegen het lijden en de lasten van mijn levensweg. Leer mij de waarde kennen van het wegcijferen van mijn eigen welbevinden tot Heil van mijn medemens.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
4e dag – Inzicht in de ware Behoeften van de Ziel
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, open de ogen van mijn geest opdat ik de ware behoeften van mijn ziel moge leren kennen. Open de oren van mijn hart voor de noden van mijn ziel die mijzelf verborgen zijn gebleven. Wil mij genezen van alle verkeerde of zondige neigingen en van alle gewoonten die de groei van mijn ziel belemmeren.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
5e dag – Vergevingsgezindheid:
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, schenk mij het vermogen om alles te vergeven wat mensen mij hebben misdaan. Wil mij genezen van alle wrok en van alle bitterheid over onrecht of beledigingen waarvan ik het slachtoffer ben geweest. Leer mij begrijpen dat God mij zal vergeven in de mate waarin ikzelf mijn medemens kan vergeven, en dat ik pas het Ware Geluk zal kennen wanneer ik mij in mijn hart met mijn vijanden kan verzoenen.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
6e dag – Overgave en Toewijding
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, leg in mij het vermogen tot een volkomen overgave aan Gods Wil, een stille berusting in datgene wat de Voorzienigheid voor mij beschikt, en een volkomen toewijding aan Maria, opdat ik moge bijdragen tot de verwezenlijking van Gods Heilsplan. Genees mij van de neiging om alles zelf te regelen, mijn zorgen vast te houden en bovenmatige aandacht te schenken aan mijn lasten.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
7e dag – Zuiverheid van Mond:
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, schenk mij de zuiverheid van mond, want Jezus zegt "wat uit de mond van de mens komt, verontreinigt hem". Genees mij van alle bekoring tot laster, roddel, kwaadsprekerij, achterklap, leugen, onoprechtheid en valse vleierij. Leer mij liever te zwijgen dan God in mijn medemens te beledigen.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
8e dag – Geloof en Godsvrucht
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, schenk mij de gave van een vurig geloof en een diepe godsvrucht. Genees mij van alle oneerbiedigheid tegenover God en alles wat heilig is, en van elk gebrek aan vertrouwen op Gods Voorzienigheid. Wek in mij het Vuur dat alle lauwheid in het gebed, in de Heilige Mis en tegenover de Sacramenten uit mij zal verdrijven, en mij zal behoeden voor elke heiligschennis.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
9e dag – Inzicht in eigen Fouten en Zwakheden:
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, open mijn ogen voor mijn eigen fouten en tekortkomingen. Genees mij van al mijn slechte gewoonten, die ergernis kunnen verwekken of mijzelf tot zonde brengen. Maak mij meer bewust van mijn eigen gedrag, opdat ik elke zwakheid in de Liefde en de zuiverheid in mijzelf kan ontdekken en met Gods Genade aan mijzelf kan werken.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
BRON: MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT (zie gebeden; gebed nr.668)

4 juni 2017: hoogfeest van Pinksteren:

KOM H.GEEST MET UW STORM VAN VUUR!
vrijdag 12 mei 2017

VOLMAAKTE HEILIGHEID


Wandeling in de Onbevlekte tuin van Maria:

 VOLMAAKTE HEILIGHEID:

“In de onbevlekte tuin van Maria vind je de volmaakte heiligheid.”
 

 

Ziehier de diepe bedoeling van de kennismaking met de Onbevlekte Tuin:

De 12 GOUDEN REGELS voor de volmaakte navolging van Maria:

1.Onthecht u steeds méér van al het wereldse en uw schijnbehoeften, van seksuele behoeften, van de zucht naar lof en eer, van de zucht naar genot, geld en materiële bezittingen, en van ijdel werelds tijdverdrijf.

2.Wordt u bewust van uw persoonlijke zwakheden, en bestrijd deze met kracht. Het uiteindelijk doel is dit, dat u steeds intenser op Maria zou lijken.

3.Leef met de innerlijke blik constant op de eeuwigheid gericht; maak het Hemelse tot middelpunt van ALLES in uw leven. Sta niet stil bij de gebeurtenissen en ervaringen van uw dagelijks leven. Leef totaal voor de grondvesting van het Rijk Gods op aarde. Herinner uzelf ook aan Maria’s verzoek (Openbaringen van de Meesteres van alle zielen) om dagelijks 3 Weesgegroeten te bidden, telkens gevolgd door de smeking “Laat het Rijk Gods nu op aarde komen”

4.Bid veelvuldig om Vuur in uw hart, opdat uw Ware Liefde (voor God/ Maria en voor uw medeschepselen) mag vergroten.

5. Verloochen uzelf, en richt al uw werken, gedachten, woorden en bestrevingen op de dienst aan Maria, zoals zijzelf dit deed jegens God, en doe letterlijk ALLES met EN VOOR Maria. Leef in de diepten van uw hart met en voor Maria, kijk niet naar reacties van mensen, en vrees ook hun reacties niet.

  6.Wees altijd en overal een bron van steun, bemoediging en vredelievendheid. Bevorder zo de eenheid tussen de zielen.

7.Wees altijd en overal een warme en tedere bron van zachtmoedigheid. Weet dat oprechte zachtheid vrede en vreugde in de harten brengt, en ook uw eigen innerlijke rust en vrede vergroot.

8.Betracht de opperste zuiverheid van gevoelens, gedachten, handelingen en woorden. Elke onreinheid ontkracht de Werken die God door u wil doen, en vertraagt daardoor de komst van Zijn Rijk van Liefde en Vrede.

9.Aanvaard alle kruisen en beproevingen van uw dagelijks leven, leer oprecht tevreden te zijn met alle wendingen van uw lot.

10.Word heldhaftig in de vergevingsgezindheid. Elk gebrek aan vergeving houdt ellende vast in de wereld en in uw eigen leven.

11.Betracht een positieve gesteldheid van hart en een positieve uitstraling. Elke negativiteit en onvrede in uw zielsgesteldheid brengen duisternis, onrust en somberheid in uw eigen gemoed en dat van uw medemens. Wees een bron van Licht en Vrede. Wees blijmoedig, in het bewustzijn dat uw levensweg gemaakt wordt zoals hij is omdat hij in die vorm het beste is voor uw Eeuwige Gelukzaligheid en het Heil van anderen. Innerlijke onrust wijst op een relatief verlies aan vertrouwen op God/ Maria.

12.Betracht de eenvoud in alles: kleding, voorkomen, gedrag... Zo zult u, zoals Maria, ertoe bijdragen dat uw medemens zich bij u goed voelt in de mate waarin hij werkelijk Gods nabijheid zoekt.

 

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie onderrichtingen: Boeken:  de gouden weg naar het paradijs)
http://www.maria-domina-animarum.net/

 

Maria, onze hemelse moeder..doe letterlijk ALLES met EN VOOR Maria.
 

donderdag 4 mei 2017

DE WAARDE VAN BEPROEVING


DE WAARDE VAN EEN BEPROEVING:

Blijf volhouden in je beproeving, bid om kracht hiervoor!"De ziel ziet nooit de werkelijke waarde van een beproeving terwijl zij nog bezig is, deze beproeving te ervaren. In het Eeuwig Leven zal de ziel van elk van de doorstane beproevingen de volledige achtergrond kennen, alsook datgene waartoe zij heeft gediend en de waarde en betekenis die zij heeft gehad. De grootste akte van geloof die een ziel kan stellen, is deze: dat zij elke beproeving verwelkomt met dankbaarheid en zonder enig protest. Op deze wijze zegt de ziel in feite tot God: “ik geloof en vertrouw dat deze beproeving mij wordt geschonken als een kostbare parel uit Uw hand, die bijdraagt tot de onvergankelijke, eeuwigdurende rijkdom van mijn ziel.” Begrijp en weet dat elke beproeving voorbij gaat, doch dat de verdienste ervan voor eeuwig blijft leven. Zalig de ziel die deze kennis in haar leven inbouwt als een onuitputtelijke bron van rijkdom voor de gesteldheden van haar hart, want deze ziel zal reeds op aarde een voorschot op het Ware Geluk ontvangen.”

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie openbaringen 3 april 2007)

Zalig de ziel die de ware kennis van beproeving in haar leven inbouwt als een onuitputtelijke bron van rijkdom voor de gesteldheden van haar hart, want deze ziel zal reeds op aarde een voorschot op het Ware Geluk ontvangen.”
Zie ook over beproeving: blog beproeving:


dinsdag 2 mei 2017

DE ERVARINGSWERELD VAN HET GODDELIJKE LEVEN

DE ERVARINGSWERELD  VAN HET GODDELIJKE LEVEN:

Maria onderricht:
"De aantrekkingskracht van de duisternis op zielen is zo groot omdat de duisternis de zielen steeds een gemakkelijk leven, een leven van genot, voorspiegelt. Zie toch hoe de krachten der duisternis te werk gaan: Zij lokken de zielen met de verleidingen van geld, bezit, macht, aanzien en ongeremde lichamelijke genietingen. De ziel die aan deze verleidingen toegeeft, belandt op de dwaalwegen van ondeugd en zonde: criminaliteit, verkwistingdrang, materialisme in zijn talloze vormen, hebzucht, ongenadige concurrentie, gevoelloosheid jegens de medeschepselen, zelfzucht, zedeloosheid, onmatigheid, hoogmoed, haat, vernietigingsdrang, zucht naar verdeeldheid, oneerlijkheid en zovele andere. Zielen, drie schilden kunnen jullie beschermen tegen al deze verleidingen:
1.Liefde
2.offerbereidheid en boetvaardigheid
3.nederigheid en eenvoud
De ziel die deze drie gesteldheden intens zoekt te beleven en in zich naar volkomenheid zoekt te voeren, wapent zichzelf tegen alle bekoringen en verleidingen, en ontvangt het Licht van onderscheiding tussen de wegen van Gods Voorzienigheid en alle dwaalwegen. De ziel in wie deze drie gesteldheden werkelijk leven, kan geen slavin van de duisternis worden. Zij zal naar het Licht worden getrokken en alle duisternis schuwen.
Waarom zijn deze drie schilden zo machtig? Omdat zij de ziel onderdompelen in de ervaringswereld van het Goddelijk Leven, dat de ziel vervult met tevredenheid, blijmoedigheid, aanvaarding, overgave, en zuiverheid in hart, geest en mond. De ziel in deze sfeer van beleving verwerft een grote macht op de poorten der Genade. In haar kan Ik volkomen heersen. Welnu, voor Mij vlucht alle duisternis, want Ik draag in Mij het Licht der wereld, de Geest van Wijsheid en heiligheid, en de scepter van de macht. Wie in Mij gelooft, is onaantastbaar voor elke kracht die niet verenigbaar is met God".
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie openbaringen: 29 februari 2008)

“Maria draagt in Haar het Licht der wereldde Geest van Wijsheid en heiligheid.zaterdag 29 april 2017

JE BENT EEN TEMPEL VAN GOD!

 JE BENT EEN LEVENDE TEMPEL VAN GOD!
 
"Wees een levende TEMPEL VAN GOD."
Wees je daarvan goed bewust!

Jezus Christus verkondigde ons:”Het Koninkrijk Gods is midden onder u.” (Lucas 17:20) Gods Rijk is in ons, we hoeven het niet ver te zoeken, het leeft in ons! We hoeven het enkel tot leven te laten komen!
 (Dit is wat ons te doen staat:Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.” Matteus22: 37) God wil vooral wonen in mensen die leven in Jezus’geest. Laat u dus geestelijk volledig samensmelten met Jezus.Laat Jezus de koning zijn van je hart! Laat van daaruit dan de stromen van levend water uit de bron van je hart naar jou omgeving stromen…Zo kan het Licht van Christus terug gaan schijnen in onze duistere wereld!
Als katholieken  bezitten we het voorrecht, dat we wanneer we maar willen de levende Jezus kunnen ontmoeten in de H.Eucharistie, we ontvangen hem er in de H.Communie (zijn lichaam!) Maken we daarvan regelmatig gebruik? (Op zondag, de dag des Heren!) Hou mijn gedachtenis levend, spreek over mij en heb mij lief boven alles in dit leven en eeuwig leven zal ik je geven in mijn nabijheid. De vader en ik zijn één, één in geest, één in wezen.

Zijn we ons voldoende bewust van het feit dat God ons heeft geschapen naar Zijn beeld, en dat Jezus IN ons woont. De Apostel paulus zegt het ons, dat ons lichaam een tempel van de H.Geest is! 1 Korintiers: 19-20:” Weten jullie dan niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Hij woont in jullie. Jullie hebben Hem van God gekregen. Jullie zijn niet van jezelf!  Want God heeft jullie voor een hoge prijs gekocht. Eer God dus met jullie lichaam en met jullie geest, want zij zijn van God.
“Weten jullie dan niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Hij woont in jullie.”Jezus leerde ons:”Bemint uw naaste gelijk uzelf.”
 (Marcus 12:31) Uzelf beminnen is deel van eerbied hebben voor uzelf als tempel van God. Het heeft niks vandoen met egoïsme, want egoïsme is een fout tegenover het beminnen van je naaste! Stel de ander voorop in dit leven en niet jezelf. Geef en je zult gegeven worden.
In eerbied leven met jezelf, kan heel ruim bekeken worden, het begint met het niet kijken naar, of luisteren,  naar zaken die ons lichaam of onze geest kunnen verontreinigen of bezoedelen. Ook geen dingen gebruiken die hetzelfde doen, streef naar zuiverheid in alle opzicht. God verlangt van Zijn kinderen een streven naar heiligheid:
"Leidt een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: 'Wees heilig, want ik ben heilig." 
(1 Petrus 1:16 Leviticus 11:44)

In onze christelijke levenswandel zijn er bepaalde zaken die niet kunnen, de apostel Paulus onderricht ons hierin:
De nacht is al een heel eind voorbij. Het wordt al bijna dag. Laten we dus stoppen met dingen te doen die bij het donker horen. We moeten de wapens gebruiken die bij het licht horen! Laten we ons fatsoenlijk gedragen, zoals dat hoort bij klaarlichte dag. Doe niet meer mee met wilde feesten, waar het gaat om eten, drank en seks. Houd ook op met jaloers zijn en ruziemaken! Laat je leven leiden door de Heer Jezus Christus, en doe niet meer waar je maar zin in hebt. Dan ga je ook niet verlangen naar dingen die niet goed zijn.”
(Romeinen 13:12-14)

Kies nu om rein en zuiver te leven. Heilig jezelf van de onreinheid van deze perverse wereld. Leef heilig zoals Ik heilig ben vraagt God aan jou!
God roept ons om ons te heiligen zoals Hij heilig is. Dat is een geweldig voorrecht. Laat het niet aan je voorbijgaan!
Hou grote schoonmaak in je hart en in je leven. Kies radicaal voor heiligheid, want jouw God is heilig!
God wil komen met zijn heerlijkheid in je leven, maar dat kan niet als je leven vol rommel zit!
God roept je om TOTAAL ANDERS te zijn dan de verloren, goddeloze, duistere wereld.
 Ik wil je aanmoedigen om echt je hele hart, je volkomen wezen, totaal in overgave te brengen aan Hem, en Jezus te aanbidden op een manier zoals je het nog nooit gedaan hebt.
Bidden we tot Maria, opdat Zij hierin onze gids mag zijn, om ons bij Haar Zoon Jezus te leiden, en om ons te leren Hem in totale overgave te dienen! (De poorten van het hemelse koninkrijk staan wijd open voor wie Jezus en zijn moeder Maria willen dienen!) Het is de H.Grignion de Montfort die ons in zijn leer  zegt:
Wanneer de Heilige geest, zijn Bruid(=Maria), haar in een ziel aantreft dan vliegt hij er heen, treedt er zonder de minste terughoudendheid binnen en schenkt zich aan die ziel met overvloedige genaden. En wel in dezelfde mate waarin zo iemand in zijn hart plaats gemaakt heeft voor zijn bruid. DAT is één van de voornaamste redenen waarom de  heilige geest tegenwoordig niet meer zulke opvallende wonderen uitwerkt in de zielen: men leeft niet innig genoeg verenigd met Zijn trouwe en onafscheidelijke bruid: MARIA.


In de gemeenschappen van de eerste christenen was er een vurig levendig geloof aanwezig! Men was er één van geest en één van hart, de ogen waren allen in dezelfde richting ziende. De mensen leefden in een gemeenschap of gemeente waar alles werd gedeeld zodat er niemand was die gebrek leed. Egoïsme kende men er niet. Het woord van God was hun levende brood!

Men verkondigt in onze tijd een soort van theologisch geloof, wat niet goed begrepen word door de mensen, op die manier gaat men de Geest niet levend maken, maar blust men hem eerder! Hierdoor komt men met zogenaamde “dode kerken of gemeenschappen “ te zitten. Een verkondiging van het totale evangelie in zijn volle waarheid, zonder er de scherpe kantjes van af te doen (dus ook de radicaliteit ervan!) kan de geest terug levend maken.

Gaat beseffen dat Jezus werkelijk hier aanwezig is in ons, hij is in ons. Leef in die realiteit van elke dag opnieuw te vertoeven in Zijn aanwezigheid! Richt je ganse denken, je ganse doen op Hem, want Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven, en dat LEVEN is aanwezig in ons! Laat het tot LEVEN komen. Laat je geloof niet langer een dood iets zijn. Het geloof is bijna dood, maar God wil het terug tot leven wekken, dat kan pas wanneer jullie gaan beseffen dat Jezus werkelijk leeft in jou tempel! Maar laat het aub  tot leven komen, pas dan kan en zal er iets VERANDEREN. Het moet beginnen in onszelf, vanuit onszelf! Dat is wat God van ons verlangt! BOUW JE GEESTELIJKE WONING OP JEZUS CHRISTUS EN JE TEMPEL ZAL STRALEN EN SCHITTEREN ZOALS GOUD ZILVER EN EDELSTENEN! HET ZAL ZIJN ZOALS HET NIEUWE HEMELSE JERUZALEM, WANT HET LAM IS ONS LICHT! ERVAAR ZIJN WERKELIJKE AANWEZIGHEID.HIJ IS AANWEZIG OM ONS LEVEND TE MAKEN! Wees ervan bewust! Leer hem te kennen en ervaren, ontdek hem, hij is in jou! God wil ons dit schenken, Zijn aanwezigheid dicht bij ons, in ons hart! Verbonden voor eeuwig!
Trek je daarom geregeld terug in de stilte van je hart, om Hem er te ontmoeten! Je hart kan een kluis zijn. Een kluis is een plek waar je kunt wonen, een gewijde heilige ruimte. Het is een ruimte die je uitnodigt tot verdiept leven.

Laat het nieuwe in jezelf beginnen... laat Jezus tot leven komen in jezelf! “Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.” “Want de Schrift zegt: ‘wie in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’”
“Want er staat: ‘ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’ (Romeinen 10:9; 11; 13)

 Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan.” (2Korintiers 5:17)

“Jezus klopt ook aan de deur van ons hart, zijn we bereid hem binnen te laten en ons leven te delen met Hem en voor Hem?
WORDT EEN NIEUWE MENS, VERNIEUW JE LEVEN, JE DENKEN EN JE ZIJN:

 

 Maar nu kunnen jullie je leven veranderen door een nieuwe manier van denken. Dat nieuwe leven trek je aan, zoals je een stel nieuwe kleren aantrekt. God heeft nieuwe mensen van jullie gemaakt. Nieuwe mensen die op Hem lijken. Mensen die helemaal zijn vrijgesproken van schuld en die nu bij God horen.”( Efeziërs 4:23-24)

 

 

Voor iedere gelovige komt het er steeds weer op aan zich te laten vernieuwen door reiniging, want telkens weer zet het ‘roet’ van de zonde zich vast. Doe het weg en leg het neer  aan de voet van het Kruis van Jezus. Een zondaar die vol berouw neerknielt  aan de voet van het Kruis, wordt vernieuwd door het bloed van het Lam en ontvangt nieuwe zegeningen van Gods Geest!


Lees ook de blog die nauw aansluit op deze blog: “De troonzaal van het hart.zondag 23 april 2017

DE TROONZAAL VAN HET HART


DE TROONZAAL VAN HET HART

Beschouwing geïnspireerd door de Heilige Maagd Maria

Beschouwing over het hart als troonzaal voor God, en de H. Mis als plechtigste vorm van audiëntie bij God in het eigen hart.

“De Koning en de Koningin-moeder” God is de Grote Koning van de Schepping. Van nature is de hele Schepping Zijn Rijk, doch de aarde wordt hem door de vorst der duisternis betwist. God zendt al Zijn onderdanen (de mensenzielen) op een door Hem voorzien tijdstip naar de aarde voor een leven dat kan worden vergeleken met een werk- en strijdverblijf, gedurende hetwelk elke onderdaan met de inzet van zijn hele wezen en zijn hele leven de aarde voor Zijn Koning moet helpen heroveren. Slechts wanneer de Koning de aarde opnieuw ten volle tot deel van Zijn Koninkrijk kan uitroepen, zal de aarde een spiegel worden van het Koninkrijk van de Eeuwige Liefde en Vrede.

Slechts in de tegenwoordigheid van de Koning kan de onderdaan het ware geluk vinden, want de Koning is de Bron van de Eeuwige Liefde en Vrede. Slechts in een innig contact van Hart tot hart kan de Koning Zijn gesteldheden van ware liefde, diepe vrede en innerlijke harmonie in Zijn onderdanen tot bloei brengen. Hoe meer de onderdaan zijn Koning leert zien zoals deze werkelijk is, des te meer en des te oprechter zal hij de Koning leren liefhebben. De onderdaan zal ernaar verlangen, zijn Koning te bezoeken, want hij zal ontdekken dat slechts de Koning hem het Ware Geluk kan brengen. Aan een bezoek bij de Koning zijn echter tijdelijke grenzen gesteld:
De onderdaan kan de Koning pas in Zijn Paleis (de Hemel) bezoeken zodra de eerstgenoemde gedurende zijn werk- en strijdverblijf op aarde heeft aangetoond dat hij de Wetten van het Hemels Koninkrijk volkomen trouw is geweest en gebleven, met andere woorden: zodra hij zijn aardse leven heeft voltooid in volle deugdzaamheid, respectievelijk elke overtreding tegen Gods Wet heeft goedgemaakt (een goedmaking die wij kennen als het uitboetingslijden in het vagevuur.)
De liefdevolle en barmhartige Koning weet echter dat de onderdanen Zijn tegenwoordigheid nodig hebben, en Zelf wil Hij ook voelbaar bij hen kunnen zijn. Daarom heeft Hij een mogelijkheid voor geregelde bezoeken van Zijn onderdanen aan Hem voorzien, terwijl zij nog op aarde leven. Hij heeft elk van Zijn onderdanen voorzien van een hart, een centrale in dewelke de levenskracht van de Koning wordt verzameld en vanuit dewelke deze Kracht het hele wezen van de onderdaan kan voeden en zich over zijn leefwereld moet verspreiden. In die centrale heeft de Koning mogelijkheden voorzien om een troonzaal in te richten, waarin de onderdaan bij Hem in audiëntie kan worden ontvangen. Een dergelijke audiëntie kan worden verkregen telkens de onderdaan van harte verlangt, de Koning te bezoeken. Op een zeer plechtige wijze echter, voltrekt zich de audiëntie van de onderdaan bij de Koning naar aanleiding van een Heilige Mis.
Wanneer de onderdaan de Heilige Mis bezoekt, behoort hij dit te beschouwen als een plechtige audiëntie bij de Grote. Indien de Koning in de troonzaal van het eigen hart onderdaan om welke geldige reden dan ook niet in staat is om deze plechtige audiëntie te voltrekken, kan hem op dezelfde plaats een audiëntie worden vergund ter gelegenheid van een geestelijke communie waarbij de onderdaan de Koning waarlijk, oprecht en liefdevol verlangt te ontmoeten.
Voor elke audiëntie bij de Koning in de troonzaal van het eigen hart, niet slechts voor een 'plechtige' audiëntie (Heilige Mis) doch ook voor een wat informelere vorm van audiëntie (de contacten met de Koning in doen en laten en in gebed) moet de onderdaan de juiste gesteldheid bezitten: De troonzaal moet op passende wijze worden ingericht. De onderdaan zal daartoe:
·                            Zijn hart verwarmen met een oprechte, onvoorwaardelijke Liefde, die hij niet alleen rechtstreeks naar de Koning toe zal tonen doch evenzeer naar alle andere onderdanen van het Eeuwig Rijk (alle medezielen), het hele dierenpark van de Koning en alle koninklijke domeinen (de hele natuur.) De Koning wekt de diepste Liefde, want Hij regeert met volmaakte rechtvaardigheid en richt al Zijn beschikkingen uitsluitend op het Eeuwig Geluk van Zijn onderdanen. Al Zijn handelingen (de tussenkomsten van Zijn Voorzienigheid en van Zijn Genade) worden gedreven door een intens verlangen dat het elke onderdaan (elke ziel) goed moge gaan voor de eeuwigheid, ook al moeten daartoe op kortere termijn (de duur van het aardse leven) offers worden gebracht.
·                            De troonzaal, en de troon in het bijzonder, poetsen met zijn dagelijkse inspanningen om alle deugden te beleven in hun volmaaktheid.
·                            De troonzaal bekleden met de siertapijten van de eerbied. De Koning is almachtig. Hij heeft Zijn hele Koninkrijk Zelf gemaakt, heeft er de Grondwet vastgelegd en beschikt over leven en dood van al Zijn onderdanen. Hij is alle eerbied méér dan waardig, want ondanks de talloze overtredingen tegen Zijn Wet blijft Hij ijveren voor het Eeuwig Geluk van elke individuele onderdaan;
·                            Zijn hart wijd geopend houden voor de intrede van zijn Koning, door de instandhouding van een vast geloof in God en in Zijn Werken, Zijn eeuwenoude onveranderlijke Wetten, Zijn Beloften, en in de zin van de eigen beproevingen.
De onderdaan bewijst zijn trouw aan de Koning het beste door de audiënties niet te beschouwen als kortstondige ogenblikken, die weinig of niets met de overige ogenblikken van zijn leven te maken hebben. De onderdaan kan dit bewijs leveren door de troonzaal van zijn hart in orde te houden, elk moment van de dag en de nacht, want de Koning zal de troonzaal ook geregeld onaangekondigd betreden om zich van de oprechtheid van de dienstbaarheid van Zijn onderdaan te overtuigen. Daarom moet het hart blijvend worden ingericht tot een troonzaal. De Koning wil immers het contact met Zijn onderdanen niet beperken tot kortstondige bezoeken, Hij wil op de ontmoetingsplaats een koninklijke residentie optrekken, daar Zijn Grondwet tot in de kleinste details uitwerken, en er de onderdaan inwendig leiden in al zijn doen en laten. Het hart moet de kamer zijn, waarin Gods Wet als een Gouden Boek in waardigheid wordt bewaard en vanuit dewelke deze Wet van harte en oprecht wordt opgevolgd.
Het hart moeten wij beschouwen als een kamer in het huis (de ziel) van de onderdaan, een kamer met een menselijke inrichting, die echter een onmetelijk potentieel in zich draagt om volledig nieuw te worden ingericht, want de Koning heeft er van meet af aan materialen voorzien waarmee de herinrichting kan gebeuren.
Opdat de herinrichting exact zou kunnen gebeuren volgens de verlangens van de Koning, maakt de Koning het mogelijk dat de onderdaan een plechtige overeenkomst sluit met de Koningin-Moeder (de Heilige Maagd Maria, de Moeder van Gods Zoon), die alle volmachten bezit voor de herinrichting van alle huizen in het Koninkrijk teneinde het hele Rijk volledig te ontwikkelen tot een geheel waarvan alle elementen een volmaakt vruchtbare werking volgens de Grondwet van de Koning mogelijk maken. De Koningin-Moeder was een Vrouw uit Gods Volk, Die ooit door de Koning is uitverkoren tot volmaakt Paleis, exact volgens de Koninklijke Voorschriften gebouwd en ingericht om Zijn grootheid voor eeuwig uit te stralen over het hele Rijk. Zij heeft een onbetwistbare macht ontvangen over alle onderdanen, en heeft de Koninklijke Belofte ontvangen dat Zij, gezeten op een Koninklijke Troon, de tegenstander van het Eeuwig Rijk onder haar voet zal verbrijzelen. Voor de onderdanen is Zij het Modelvoorbeeld voor een Paleis dat een volmaakte kopie is van het Paleis van de Koning in de Hemel, met andere woorden: Zij vertegenwoordigt de Koning en het Hemels Rijk in alles. De Koningin-Moeder is door de Koning tegelijkertijd gemaakt tot bevoorrechte Troonzaal, Lusttuin, en Schatkamer van de Kroonjuwelen.
De Koning verwacht van de onderdaan, dat deze zijn huis (zijn ziel) zonder enige beperking noch voorwaarde ter beschikking stelt van de Koningin-Moeder, die het hart zal herinrichten tot een troonzaal waarvan elk aspect zal beantwoorden aan de Grondwet, tot het geheel, ondanks zijn kleinheid, zal worden tot een paradijs dat de Koning, zodra Hij het betreedt, het gevoel zal geven dat Hij er waarlijk thuis is, doordat Hij er een atmosfeer, een lucht, een schoonheid en een zuiverheid zal terugvinden die Hijzelf in Zijn Paleis (de Hemel) heeft geschapen.
De onderdaan kan zijn hart, de gelegenheidstroonzaal voor de Koning, volkomen leren afstemmen op de verwachtingen van de Koning door een leven te betrachten in strikte navolging van alle Koninklijke Wetten. Hij kan dit des te beter en des te sneller leren doen naarmate hij zich volledig openstelt voor de innerlijke leiding door de Koningin-Moeder, die deze Wetten volmaakt kent, hen Zelf steeds in absolute volmaaktheid heeft toegepast, en die de macht heeft gekregen om elke troonzaal opnieuw in te richten volgens Haar inzichten.
Om deze reden wordt het leven van de onderdaan des te vruchtbaarder naarmate hij vóór elke audiëntie een plechtig verzoek richt tot de Koningin-Moeder om zijn troonzaal met Zichzelf en Haar attributen te komen bekleden. De grootste resultaten kan de onderdaan verwachten wanneer hij de Koningin-Moeder van harte uitnodigt om blijvend Haar intrek in hem te nemen. Als Gezante van de Koning zal Zij dan tussen de 'officiële' audiënties in, plaats nemen op de troon en de onderdaan tot Meesteres zijn. Hoe vaker en hoe langduriger Zij op de troon kan blijven zitten, des te intenser zal Haar koninklijk Parfum het hele paleis van de ziel vervullen. Het Parfum van de Koningin-Moeder is uniek: Het is een essence die door de Koning Zelf wordt gewonnen uit de bloemen in het hart van Zijn Koninklijke Tuinen, een oord waartoe buiten de Koning Zelf uitsluitend de Koningin-Moeder toegang heeft. Dit Parfum bezit een immense kracht tot heiliging van onderdanen en tot verlamming van de tegenstander van het Eeuwig Rijk. Het kan daarom worden beschouwd als de bron van Haar unieke macht. Dit parfum kan slechts het paleis van de onderdaan beginnen vervullen naarmate deze de Koningin-Moeder ongeremd in zich laat heersen, want Zij verspreidt Haar Parfum in de hoogste mate terwijl Zij op de troon zit.
Dit beeld geeft ten volle uitdrukking aan het Mysterie van de totale, onvoorwaardelijke en levenslange toewijding aan de Heilige Maagd, Koningin-Moeder van het Eeuwig Rijk en Meesteres van alle zielen.
Zie de essentie van deze beschouwing:
1.                       De ziel moet de Hemelse Koning veelvuldig bezoeken, en behoort dit te doen in een gesteldheid van de diepste Liefde, de diepste eerbied, een volhardende naleving van alle deugden, en een rotsvast geloof in God en het Eeuwig Leven bij Hem.

2.                       De plechtigste audiëntie bij de Koning is de Heilige Mis, die de onderdaan  niet uiterlijk moet beleven in een gebouw (de kerk), doch innerlijk in het eigen hart. Om een vruchtbaar leven te leiden, mag de onderdaan deze 'officiële' audiëntie niet beschouwen als de enige gelegenheid om met de Koning in contact te komen. Hij wordt geacht, op elk ogenblik zijn troonzaal in orde te houden voor onverwachte bezoeken vanwege de Koning. Concreet betekent dit, dat de onderdaan via zijn hele levensinstelling moet getuigen van zijn verlangen dat God hem geen ogenblik zou verlaten.
3.                      De onderdaan moet daartoe zijn hart zo getrouw mogelijk volgens Gods verlangens laten omvormen, en kan dit het beste doen door gebruikmaking van de weg die God Zelf hem ter beschikking heeft gesteld: door het sluiten van een plechtige overeenkomst met de Koningin-Moeder, met andere woorden door totale toewijding aan Maria voor een herinrichting van het eigen hart, en door heel speciaal vóór elke audiëntie de Koningin-Moeder uit te nodigen om het hart volledig met Zichzelf (Haar volmaakte deugden en Haar eigen ingesteldheden) te bekleden. De onderdaan zal echter de Koningin-Moeder tot Heerseres van zijn paleis aanvaarden op elk ogenblik van zijn leven.

“Maria de Koningin-moeder op de troon in de troonzaal van het hart.”

"Ik ben de onverwelkbare Bloem van Goddelijk Leven, de Koningin van Hemel en aarde. Al het wereldse, alle zonde en bekoring zijn onder Mijn voeten gelegd. Ik ben de Bruid van de Heilige Geest, de Moeder van de Christus. In Mij is de Volheid der Genade. Daarom ben Ik de Meesteres van alle zielen, Gods Gids naar de Weg, de Waarheid en het Leven"
De omgang met de Koning van het Eeuwig Rijk bestaat niet uit losse handelingen en momenten; hij berust op een ingesteldheid, die wordt bepaald door de staat van het hart op elk ogenblik van de dag en de nacht. Het is de Koning buitengewoon welgevallig wanneer de onderdaan zijn bereidheid tot permanente dienstbaarheid en bereidheid voor de vervulling van de Werken van Zijn Koning bewijst door zich over te leveren aan de heerschappij van de Koningin-Moeder, die de macht heeft ontvangen, het dagelijks bestuur over een onderdaan te voeren, en voor de onderdaan tezelfdertijd de volgende functies te bekleden:
·                            Gids en Raadgeefster in al zijn handelingen ten dienste van de Plannen en Werken van de Koning;
·                            Modelvoorbeeld voor het leefpatroon dat ook hemzelf de grootste vruchtbaarheid ter vervulling van zijn ware levensroeping kan brengen;
·                            Architecte met koninklijke volmacht voor de herinrichting van zijn paleis, in het bijzonder van zijn troonzaal;
·                            Commandante van zijn innerlijke afweer tegen de werken van de tegenstander;
·                            Voorspreekster en Schatbewaarster voor de Genaden die hij nodig kan hebben;
·                            Meesteres van zijn hele huis, dat een paleis voor de Koning moet zijn en daarom ook ononderbroken door de Koningin-Moeder moet worden bewoond, en waarin de troon op elk ogenblik door Haar moet worden bezet.
De gouden weg om te worden tot een waar paleis waarin de Koning van het Eeuwig Rijk Zich thuis kan voelen, is deze waarbij de onderdaan een verbond van volgzaamheid en onderwerping aangaat jegens de Koningin-Moeder, de Gezante met onbegrensde koninklijke volmachten. Het is dit verbond, dat wij kennen als totale, onvoorwaardelijke, levenslange, in alle details van het leven toegepaste toewijding aan de Heilige Maagd Maria,  dat het huis van de ziel omvormt tot een paleis dat de Koning blijvend kan aantrekken.
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie onderrichtingen: Meditaties: De Troonzaal van het hart)