vrijdag 20 april 2018

DE KERN VAN DE ROOS VAN MARIA


DE KERN VAN DE ROOS VAN MARIA:
(De groei naar eenwording met Maria.)


Maria onderricht:
"Terecht ben Ik de Meesteres van alle zielen, want door Mijn jawoord is de Menswording, en hierdoor de verlossing van de zielen, mogelijk gemaakt.
De groei naar eenwording met de Meesteres van alle zielen is een reis naar de kroon van de Hemelse Roos. Zeg aan de zielen dat de kern van een roos vanaf de grond slechts bereikt kan worden door de beklimming van de stengel en het trotseren van de doornen. Zeg hen ook dat deze reis pas echt begint wanneer zij zich aan mijn voeten neerwerpen, want mijn voeten zijn de plaats waar de stengel uit de bodem komt. Wie zich aan mijn voeten neerwerpt door een volkomen onderwerping aan mijn aanwijzingen, begint de klim die hem van de aarde, de beïnvloeding vanuit de wereld, losmaakt, en hem via beproevingen naar de Hemelse sferen kan voeren.
De kern van de Hemelse Roos ontsluit zich slechts voor de ziel die verlangt te leven in volkomen onderwerping aan Haar, die het lijden om Harentwil niet schuwt, en die de rozengeur van de heiliging als het absolute doel van haar leven heeft gesteld. Geen ziel kan Mijn verblindende schoonheid en de verrukkingen van Mijn heiligheid genieten zonder de wereld te overwinnen, zowel in zichzelf als in haar omgeving. Tijdens de klim naar de kern van de Roos zal de ziel reeds rozenblaadjes aantreffen als tekenen van mijn macht, mijn Liefde en mijn bescherming. Hoe hoger zij op de stengel klimt, des te beter zal de bries van de Heilige Geest voor haar voelbaar worden. In de bloemkroon zal zij totaal opgenomen worden in het leven van mijn Hart.” 
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie openbaringen: 26 juni 2006)


“In de bloemkroon zal men totaal opgenomen worden in het leven van mijn Hart.” 

vrijdag 6 april 2018

HET VOEDSEL VOOR DE ZIEL


HET VOEDSEL VOOR DE ZIEL:

 


"Elke ziel heeft een roeping als tuinierster. Zij heeft de opdracht, in andere zielentuinen, evenals langsheen de paden tussen zielentuinen, bloemen te zaaien en fruitbomen te planten. Het is de ziel niet toegestaan, doornstruiken te planten. Begrijp dit wel: Alle lijden en kruisen langsheen de levensweg van zielen vallen onder de beschikking van Gods Voorzienigheid. De zielen hebben niet het recht om wortels van lijden en kruisen aan andere zielentuinen toe te voegen. Leed dat door Gods Voorzienigheid wordt toegelaten, is genadevol. Leed dat door zielen wordt veroorzaakt, is als water dat ontspringt uit een giftige bron: Het brengt geen verkwikking in zielen, doch ziekte. De ziel die door haar woorden, gedragingen of nalatigheden doornstruiken plant of giftig water doorheen andere zielentuinen laat vloeien, verstoort de Werken van de Goddelijke Tuinier.”

"Om normaal te functioneren, heeft het menselijk lichaam voedsel, water en zuurstof nodig. Deze bronnen van leven worden benut via de spijsvertering, de bloedsomloop en andere kanalen van transport, en de ademhaling. Je zou het zo kunnen beschouwen, dat deze systemen hun tegenhangers hebben in de ziel. Het voedsel voor de ziel is de Liefde, het water voor de ziel wordt geleverd door de Genaden, en de zuurstof voor de ziel wordt geleverd door alle inspiraties, onderrichtingen en bezieling door de Heilige Geest. De Liefde bezielt dus als het ware de spijsvertering in de ziel, waardoor het zielenvoedsel verwerkt en benut wordt voor de groei van de ziel naar haar bestemming als beeld en gelijkenis van God.
De Genaden vervullen de functie van het water dat laaft, zuivert, en de Liefde doorheen de ziel vervoert zodat alle niveaus van het zielenleven gevoed en gereinigd kunnen worden. Alle vormen van bezieling en onderrichting vanwege de Heilige Geest, met inbegrip van elk uitvloeisel van de werkingen van de Goddelijke Voorzienigheid, vervullen de functie van zuurstof dat alle voedingsstoffen in de ziel helpt verwerken en omzetten, en dienst doet als 'ontsteking' voor alle levensprocessen. Zie de diepgang van het beeld: Wanneer de ziel alle inspiraties van de Heilige Geest en elke invloed vanwege de Goddelijke Voorzienigheid negeert, begint zij langzaam te stikken bij gebrek aan Hemelse zuurstof. Wanneer de ziel de genadewerkingen negeert of niet benut, raakt zij verontreinigd en is zij niet langer in staat om het voedsel voor de ziel te verwerken en doorheen de ziel te vervoeren. Wanneer de ziel de Liefde, de Goddelijke Levenskracht, niet opneemt of haar niet in zich laat renderen, verhongert zij. Bedenk dat de Liefde op de ziel afkomt vanuit het Hart van God alsook doorheen de vele uitingen van de naastenliefde, dat de Genaden in de eerste plaats op de ziel afkomen via alle beproevingen en kruisen op de levensweg, en dat de adem des Levens de ziel bereikt in elke Hemelse ingeving en in elke gebeurtenis die door de Goddelijke Voorzienigheid wordt bestuurd. Zie, de zielen kunnen al deze levensprocessen zelf beïnvloeden. Ik toon hun de wegen om dit te doen:
1.                          Door het verlangen naar een steeds grotere Aanwezigheid van God en van Mij in hun leven kan de stroming van de Liefde vergroten en kan de Liefde beter opgenomen en verwerkt worden;
2.                          Door de aanvaarding van alle beproevingen op de levensweg, zonder verzet, protest of ontevredenheid, kan de stroming der Genaden toenemen, waardoor de ziel zich beter van alle wereldse ballast kan reinigen en het voedsel van de Liefde beter zijn weg vindt doorheen alle niveaus van de ziel om daar de Verlossing en de heiliging te voltooien;
3.                          Door de openheid voor elke inwerking van de Heilige Geest. Verstarring en gebrek aan soepelheid of aanpassing blokkeren de ademhaling van de ziel, waardoor deze verkrampt en langzaam stikt. Naarmate méér zielsprocessen van zuurstof beroofd worden, begint de ziel méér te ontsporen, zodat zij als het ware ten prooi valt aan kanker van de ziel. Zij begint vele dingen vast te houden, die op zielsniveau als het ware tumoren beginnen te vormen en alle leven in de ziel doen ontsporen.
Zie toch hoe machtig de Liefde is: Zij bezielt de spijsvertering van de ziel. Begrijp dit beeld in de diepte: Wanneer de ziel bepaalde dingen niet verteert, wordt zij zwaar, log en ongesteld. Het groot geneesmiddel voor de ziel die zich bezwaard en verontreinigd voelt, is de smeekbede om meer Liefde. De ziel die veelvuldig smeekt 'vermeerder mijn Liefde', kan zodanig ontsloten worden voor de benutting van het Goddelijk voedsel, dat de ziel zich als bij wonder ontlast van alles wat haar bezwaart, zodat zij licht en werkzaam wordt. De Liefde bestuurt alles, beheerst alles, opent alles en geneest alles".
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie openbaringen 10+11 januari 2008)
“Smeek Maria, de bruid van de H.Geest om uw Liefde te vermeerderen.”


donderdag 5 april 2018

DE KERN VAN DE MARIATOEWIJDING
DE KERN VAN DE MARIATOEWIJDING:


Waarin ligt nu het diepste wezen van de totale toewijding aan Maria?
Wat Maria’s grootheid voor de mens onschatbaar maakt, is de macht die Zij over de mens bezit door Haar vermogen om de eeuwige Bestemming van de ziel totaal van richting te veranderen. Wat bepaalt de eeuwige Bestemming, het Heil, van de mensenziel? De staat van genade waarin die ziel verkeert. Deze wordt bepaald door de mate waarin zij in zondigheid of in heiligheid leeft. Doch Maria heeft van God het vermogen gekregen om een gouden poort van Heil te zijn voor de ziel die door de zonde geen uitzicht zou hebben op de Eeuwige Gelukzaligheid, en de Eeuwige Gelukzaligheid te bespoedigen voor de ziel die deze door de sporen van de zonde pas na een langere tijd van goedmaking in het vagevuur zou verdienen.
Er wordt vreselijk veel zonde bedreven. Miljarden mensen over de hele wereld zondigen dagelijks, velen van hen zelfs honderden malen per dag. Dit betekent dat de zondenlast van één enkele dag over de hele wereld door geen mens geschat kan worden. Sedert de Kruisdood van Jezus Christus zijn bijna tweeduizend jaar, dus ruim zevenhonderdduizend dagen verstreken. Bedenk dus even welke gruwel aan zonden de mensenzielen samen reeds hebben bereid sedert Jezus de verwoestende gevolgen van de zonde teniet heeft gedaan voor de zielen die deze Hemelse vrucht door hun goede wil in zich tot rijping laten komen. Alle zonden scheppen samen een schuld tegenover de Goddelijke Gerechtigheid (het systeem volgens hetwelk God als eeuwige Rechter oordeelt over de uiteindelijke waarde van alle daden, woorden, gedachten, verlangens en nalatigheden van het hele leven van ieder mens.) Die schuld moet gecompenseerd worden, en dat kan alleen door toewijding van al het negatieve dat u overkomt (beproevingen, lijden, lasten, ziekte, pijnen, smarten.)
Negatieve dingen verwoesten vele levens. Dat zou nooit het geval zijn indien zij toegewijd werden. De gouden regel luidt: de beproeving, last, pijn, enzovoort, ondergaan, ze beschouwen als een geschenk van God dat veel Heil in uw ziel en in andere zielen kan storten, ze daarom met Liefde aanvaarden, en vanuit de diepte van uw hart tot Maria zeggen "Hemelse Moeder, ik onderga dit leed voor u, en leg het in uw handen tot goedmaking tegenover Gods Gerechtigheid voor het Heil van de zielen en de komst van Gods Rijk op aarde". Dat is een akte van ware toewijding, een daadwerkelijke offerande aan God via Maria. Herhaal deze bij alles wat u als onaangenaam ervaart, zodat toewijden uw tweede natuur wordt.
Hoe erger de dingen die u overkomen (of hoe méér u ze als erg aanvoelt), des te zwaarder weegt het offer dat u ervan kunt maken. Anders gezegd: des te groter is de som die u in de schatkist van het Heil stort, de schatkist waarin alle vergoedingen verzameld worden waaruit Maria als de Middelares van alle Genaden put om dingen op aarde te veranderen: een zondaar bekeren, een zieke genezen, een dakloze huisvesting bekomen, en uiteindelijk de harten klaarmaken voor het groot Licht dat hen ertoe zal aanzetten om het Rijk Gods op aarde te helpen grondvesten. Dit is waar God op wacht: offers die de schuld van de mensheid tegenover Zijn Gerechtigheid (de Wet van de Liefde) helpen goedmaken. Om die reden ook worden negatieve dingen niet steeds onmiddellijk weggenomen door gebed: Er zijn te veel offers nodig. Maar deze offers worden slechts vóór God gebracht (of in de schatkist der genaden gestort) door toewijding ervan aan Maria.
Waar gaat het bij toewijding werkelijk om?
Het wezen, de kern van de totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding aan Maria is het afstand-doen van uw vrije wil, want het is uw vrije wil die het zaad van de zonde in zich draagt. God heeft de mens een vrije wil gegeven, en respecteert deze te allen tijde. Het is door het verkeerd gebruik van deze vrije wil, dit wil zeggen een gebruik ervan dat niet in overeenstemming is met Gods verwachtingen, dat alle zonde wordt bedreven en alle ellende op deze wereld ontstaat. Niet God heeft schuld aan de ellenden der wereld, doch louter en alleen de mens die zondigt door een niet-heilig gebruik van zijn vrije wil: Bij talloze gelegenheden gebruikt de mens zijn vrije wil om verkeerde dingen te doen en na te streven. God grijpt niet in, omdat Hij er in Zijn grenzeloze Liefde van uitgaat dat de mens deze dingen doet omdat Hij geen belang stelt in Gods Liefde.
Indien elk verkeerd gebruik van de menselijke vrije wil onmiddellijk door God bijgestuurd werd, zou de mens geen enkele verdienste van heiliging hebben, want dan zou al het goede dat hij doet, slechts volbracht worden omdat God het hem uitdrukkelijk voorschrijft. Uw vrije wil is een instrument dat tegelijkertijd heel kwetsbaar is en heel erg kan kwetsen. Dat betekent dat uw vrije wil u gemakkelijk naar de ondergang kan voeren doordat hij heel beïnvloedbaar is door alles wat werelds en heilloos is, en veel schade kan aanrichten, zowel in uw eigen ziel als in de zielen van uw medemensen. Dat komt doordat de mens verblind is voor vele goede dingen, en sneller de dingen der wereld ziet en volgt dan de dingen des Hemels. Toch is dit alles niet uitzichtloos, doordat u door de totale toewijding van uzelf de mogelijkheid wordt geboden om uw vrije wil, deze broedhaard van zonde, aan Maria weg te geven en Haar te smeken dat Zij deze zou vervangen door de Wil van God Zelf. Dat gebeurt zodra u Haar door uw akte van toewijding én door de bewijzen van uw bereidheid en verlangen om de regels en geloften van Uw toewijding strikt na te leven, aantoont dat u uw hele wezen en uw hele leven volkomen aan Haar uitlevert en dat Zij onbelemmerd in u kan heersen.
Zodra Maria in de diepste zin van het woord uw Meesteres is geworden, wordt er slechts één tot slaaf: uw vrije wil. Uzelf, uw ziel, de eeuwige kern van uw wezen, wint onder Maria’s regering de totale en absolute vrijheid, want Zij maakt u vrij van alles wat u tot slaaf van de zonde maakt. Totale toewijding aan Maria die daadwerkelijk doorleefd wordt in alle bijzonderheden van uw leven, is het ultieme wapen tegen alle bekoring, en de koninklijke weg naar de heiligheid.
Om het door God beoogt effect te krijgen, moet toewijding aan Maria werkelijk doorleefd worden. Het uitspreken van een akte van toewijding heeft op zich slechts de waarde van een uitnodiging aan Maria in uw hart en van het richten van uw eigen hart en geest op de doelstellingen die u beoogt. Om die doelstellingen werkelijk te bereiken, moet u vanaf dat ogenblik onverdroten aan uzelf werken. Totale en onvoorwaardelijke toewijding aan de Allerheiligste Maagd is een weg van heiliging, en daarom tevens een weg van onophoudelijke oorlog tegen uzelf. De heiligheid wordt slechts bereikt door een vrijwel eindeloze reeks overwinningen op uw eigen zwakheden. Een zwakheid is elke gewoonte of neiging in u die macht uitoefent over uw gedrag, denken, voelen of verlangen. Het is een vastgeroeste wijze van reageren die uw gedrag, denken, voelen of verlangen zodanig beheerst dat u er weinig weerstand tegen bezit. U kunt een zwakheid daarom beschouwen als een 'opening' in uw afweerlijn tegen bekoringen (aanvallen en listen waardoor de satan tracht, uw gedrag te manoeuvreren in een richting die u van Gods wegen wegleidt.)
Het is heel belangrijk dat u uw eigen zwakheden leert kennen, u er bewust van wordt. U kunt hen nooit overwinnen indien u hun bestaan niet tegenover uzelf toegeeft. Een zwakheid kan 'aangeboren' zijn (als het ware een familiale neiging) of verworven, aangeleerd, in de loop van uw leven ontstaan zijn. Zodra u ze kent, kent u tevens de punten waaraan u in uzelf moet werken om de weg naar de ware heiliging op te gaan. Het is van het grootste belang dat u dit hele proces van zelfontdekking, zelfbewustzijn, zelfkennis en werken aan uzelf dagelijks uitdrukkelijk aan Maria toewijdt: U smeekt Haar dat Zij u wil bevruchten met Haar eigen deugden, Haar persoonlijkheid, Haar volmaakte eigenschappen, dat Zij u wil bezielen met de Gaven van de Heilige Geest, en u engelen ter beschikking wil stellen om uw harde werken aan uzelf te beschermen tegen het dynamiet dat de satan eronder poogt te leggen bij elke gelegenheid die hij krijgt, vooral op ogenblikken waarop u vermoeid, teleurgesteld, verbitterd, bedroefd, neerslachtig of ziek bent.
Het is goed mogelijk dat u niet bij machte blijkt om uw eigen zwakheden te overwinnen. Dat komt doordat zwakheden constant gevoed worden door uw behoeften. Elk verlangen dat door u wordt aangevoeld als een grote behoefte, kan een zwakheid doen ontstaan: U verlangt er zodanig naar dat u het gevoel hebt, het niet te kunnen ontberen. Hierdoor krijgt dit verlangen macht over u, u wordt er de slaaf van. Een kernelement van uw toewijding moet dus hieruit bestaan, dat u dagelijks bidt om de kracht tot beheersing van uw behoeften. Uiteindelijk komt dit neer op gebed om vergeestelijking: steeds meer loskomen van alles wat u aan de wereld bindt. Op eigen kracht is dit heel moeilijk, maar naarmate Maria uw wezen méér beheerst, zal Zij Zelf in u deze strijd voeren. Niets kan aan Maria’s macht weerstaan, doch de basisregel luidt ook hier: uw eigen vrije wil moet het zwijgen opgelegd worden, anders kan Maria Haar alles overwinnende macht in u niet ten volle ontplooien. Zodra Zij dit wél kan, ligt voor u de weg naar de ware heiligheid open.
De grootste aanwijzing voor de vordering van uw toewijding aan Maria is deze waarbij u als uiteindelijke doelstelling van uw leven ernaar tracht en verlangt, op de dag van uw oordeel te mogen horen hoe God Maria prijst om wat Zij van u heeft gemaakt. Laat Haar alles met u doen wat Zij wil en hoe Zij het wil, onderga Haar werken in u zonder enig verzet doch in de nederigste dankbaarheid en met oneindige liefde, en op de dag van uw oordeel zult u Haar zalig prijzen omdat Zij uw vrije wil tot Haar gevangene heeft gemaakt.

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie onderrichtingen: Stormschriften: Stormschrift nr.65)

Dagelijks toewijdinggebed aan Maria door de H.Grignion de Monfort:
O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen, kies ik u heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan u toe en geef u, vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied u de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef u het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.“ Laat Maria alles met u doen wat Zij wil en hoe Zij het wil, onderga Haar werken in u zonder enig verzet doch in de nederigste dankbaarheid en met oneindige liefde, en op de dag van uw oordeel zult u Haar zalig prijzen omdat Zij uw vrije wil tot Haar gevangene heeft gemaakt.”


woensdag 4 april 2018

DE IDEALE MARIATOEGEWIJDEDE IDEALE MARIATOEGEWIJDE:


 Wat is de ideale aan Maria toegewijde ziel?
Totale Mariatoewijding is een contract, een heilig verbond, tussen Maria en uw ziel. Omdat buiten God alleen Maria volmaakt is, bent u in dit verbond steeds de zwakke schakel. Niettemin kan men zeggen dat u ofwel een goede toegewijde bent, ofwel geen toegewijde. Dit betekent dat u na het aangaan van dit heilig verbond door uw eerste akte van toewijding de verplichting hebt om zo strikt mogelijk te leven volgens de regels van de Mariatoewijding. Wat is de ideale aan Maria toegewijde ziel? Wanneer Maria Haar toegewijde bekijkt, moet Zij als het ware Zichzelf zien, als in een spiegel. Maria vormt en kneedt Haar toegewijde naar Haar model, zolang en in de mate waarin hij het Haar mogelijk maakt om dat te doen.
Maria legt niemand iets op tegen zijn wil. Hoe totaler u uzelf in Haar handen legt, des te meer zal Zij over u heersen, tot Heil van uw ziel. Uzelf totaal in Maria’s handen leggen, betekent dat u uzelf wegcijfert, uw noden ondergeschikt maakt aan deze van Gods Plannen, en uw dagelijkse beproevingen met Liefde aanvaardt. Waaruit bestaan Gods Plannen? In de eerste plaats uit bekeringen, evangelisatie, en het vormen van echte modellen van toewijding en overgave. Dit alles moet leiden naar de verwezenlijking van Gods ene grote doelstelling: het Verlossingswerk van Jezus tot vrucht brengen in alle zielen, opdat het Rijk Gods op aarde moge worden gevestigd.
Laat Maria de spiegel van uw ziel oppoetsen. Zij zal uw hele wezen dermate zuiveren dat u steeds méér zult schitteren. U wordt dan een "licht" voor uw omgeving. Er wordt gezegd dat iemand steeds sterker gaat lijken op diegene die hij innig liefheeft, omdat hij de geliefde als model of spiegel ziet. Zo geldt ook dat, wanneer u totaal in Maria opgaat, dit voor uw omgeving niet onopgemerkt zal blijven. Uit uzelf kunt u niets, doch hoe groter de Genaden die u van Maria krijgt en die u op de juiste wijze in u tot rijping laat komen, des te groter zal uw vermogen worden om werkelijk op Haar te lijken. Maria bezit de macht om u te kneden naar Haar eigen model. Dit vergt van u een aanhoudende inspanning en een totale overgave aan Haar Wil. U moet uzelf als boetseerklei voor Haar neerleggen en Haar smeken dat Zij u kneedt en vormt volgens Haar inzichten. Hoe vollediger u Maria in staat stelt om uw eigen wil te breken en door de Hare te vervangen, des te sneller zult u vorderen op de weg naar Haar ideaal. Het leven van de echte aan Maria toegewijde in hart en ziel is nooit gemakkelijk. Om op deze genadevolle weg de hoogste toppen te bereiken, zal veel van u worden gevraagd.
 Wat geeft Maria u terug?
Het ligt in de aard van de mens dat hij zich bij het leveren van een doorgedreven inspanning doorgaans de vraag stelt, wat hij hiervoor terug zal krijgen. In verband met totale Mariatoewijding is het antwoord eenvoudig: onmetelijk rijke schatten in de Hemel, en reeds vóór die tijd onafzienbare Genaden tijdens uw aardse leven, al zullen deze niet allemaal voor uw ogen waarneembaar zijn. Aan Maria is alle macht over Gods Genaden in handen gegeven. Zij zal deze in de eerste plaats uitstorten in uw ziel, doch in de mate waarin u Haar dient, zal Zij Zich bij herhaling de ware Meesteres van de Voorzienigheid tonen, ook in uw stoffelijke noden.
Het aardse leven van een ernstig aan Maria toegewijde ziel kan zwaar zijn, omdat van haar over het algemeen wordt gevraagd dat zij de lasten draagt van de talrijke mensen die niet bidden, hun kruisen niet aanvaarden noch toewijden, en hun lasten niet in blijmoedigheid en liefdevolle overgave aan de Hemel opdragen. Doch daar gaat het precies om: Het christelijk Heilsmysterie is een Mysterie van Verlossing door lijdenDoor uw leed, pijnen, lasten, ziekten, verdriet, offers, boete, vasten, enzovoort, worden zielen gered in de mate waarin dit alles wordt toegewijd (opgeofferd), want in Maria’s handen wordt alle leed tot bloemen van Genaden tot Verlossing van zielen uit de duisternis van het kwaad en de zonde. Menselijkerwijs kunt u hierdoor worden afgeschrikt. Dat is daadwerkelijk bij velen het geval. Precies om die reden haken velen korte tijd na het uitspreken van hun eerste akte van toewijding aan Maria af. Deze mensen hebben zich echter nooit in alle ernst de volgende twee vragen gesteld: Wegen de lasten van een kort leven op tegen de schatten die ik daarvoor kan krijgen in de Eeuwigheid? En heeft uw hart rust bij de gedachte dat Jezus en Maria, de grote Onschuldigen en volmaakt Heiligen, alle lijden voor de wereld zonder mij moeten dragen?
Indien u iets van Maria terug verwacht, is uw Liefde niet oprecht. Indien u Haar diep bemint, zult u branden van verlangen om Haar alles te geven dat enigszins in uw macht ligt om Haar te geven. Indien u eraan twijfelt dat Zij u oneindig méér zal geven dan u Haar kunt geven, zijn uw geloof en uw vertrouwen in de Liefde en de macht van Maria beschamend gering. Om het even hoe zwaar en veelvuldig de lasten van een leven als toegewijde van Maria vaak mogen blijken, indien u Maria werkelijk alles in u laat voltrekken wat Zij in u wil voltrekken, zult u op zeker ogenblik merken dat het leven als Haar toegewijde een onvergelijkbare voldoening schenkt, omdat uw ziel deze roeping zal herkennen als de weg waartoe zij werkelijk is geroepen.
Maria alles in u laten voltrekken wat Zij wil, betekent: zodanig leven volgens Haar Wil, in strikte betrachting van Haar deugden en met inachtneming van de ware doelstellingen van Haar Plan (de grondvesting van Gods Rijk op aarde, en de heiliging van zielen), dat Zij zonder tegenstand Zichzelf in u kan uitstorten. U zult van Maria alles verkrijgen, indien u bereid bent om te voldoen aan één voorwaarde: te zijn als een spijker in Haar hand, klaar om willoos de slagen des levens te ondergaan omdat Maria deze kan gebruiken voor de verwezenlijking van Haar Plan,  en precies daarom geschikt om zielen bij elkaar te brengen, precies zoals een spijker stukken hout bij elkaar kan brengen. Wat krijgt u ervoor? De zaligheid om in Maria’s hand te liggen, onder Haar beheersing te worden ingezet en benut, en de eeuwigdurende verdienste dat u bent ingepast in het onvergankelijk Bouwwerk van God.

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie Mariatoewijding: de tempel van Maria)
“Hoe groter de Genaden die u van Maria krijgt en die u op de juiste wijze in u tot rijping laat komen, des te groter zal uw vermogen worden om werkelijk op Haar te lijken.”
donderdag 22 maart 2018

DE SCHOOL VAN MARIA
DE SCHOOL VAN MARIA: 
Leven als toegewijde beschouwd als de school van Maria:

de school van Maria.

Uw leven als toegewijde van Maria kan worden vergeleken met het bezoek aan een school waarvan Maria tegelijkertijd Directrice en Lerares is. Zij onderwijst u dag en nacht. Heel frequent onderwerpt Zij u aan examens (beproevingen van de meest uiteenlopende aard) om te toetsen in hoeverre u vordert in het opnemen en verwerken van de lering die Zij u geeft. Uw eerste bezoek aan de school van Maria is het uitspreken van uw eerste toewijdinggebed. Dit is niets anders dan de inschrijving voor het volgen van de lessen bij deze volmaakte Lerares. Alle leerstof maakt het voorwerp uit van examens (de beproevingen), waarvan u niet bekend is wanneer Maria u eraan zal onderwerpen. Zij beslist daar eigenmachtig over, zodat de examens ook meermaals per dag en zelfs tijdens de nacht kunnen worden afgenomen. Wanneer u een beproeving met succes doorstaat, bent u voor dat specifieke examen geslaagd, en zal Maria u verder onderrichten. Wanneer u niet slaagt, zal Maria de les blijven herhalen tot u aantoont dat u ze goed hebt begrepen en ze zonder problemen kan toepassen. Een beproeving met succes overwinnen (slagen voor een examen), kunt u slechts door de leerstof samen met Maria in te studeren (met andere woorden: De toegewijde mag niets meer uit zichzelf doen, dus zonder het inroepen van Maria’s tussenkomst of zonder Haar toelating), en door dan de beproeving tegemoet te treden op de wijze waarop Maria het u heeft geleerd: Met aanvaarding, liefde, vertrouwen, geduld, en bezield door de wil om ze aan Maria op te offeren tot Heil van velen. Wanneer u dingen verkeerd blijft doen, heeft Zij de macht om u terecht te wijzen (bijvoorbeeld door u te onderwerpen aan gelijkaardige, langdurige beproevingen die u moeten leren om met alles om te gaan zoals Zij het wil en zoals Zij het u geleerd heeft.)
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie onderrichtingen: boeken: De tempel van Maria)

“Voelt u geborgen in de school van Maria.”

woensdag 14 maart 2018

DE KRUISWEG EN DE PASSIE VAN JEZUS


DE KRUISWEG EN DE PASSIE VAN JEZUS

 (-Mariatoewijding)Leven als toegewijde beschouwd als herhaling van de Passie van Jezus:
Gods Schepping is voor de mens weinig doorzichtig omdat zij is vervuld van Mysteries. Het is niet de bedoeling dat de mens deze tot in de bijzonderheden zou kennen of doorschouwen, omdat een volmaakte kennis ervan de verdiensten van zijn leven zou verminderen: Wie alles weet, heeft minder geloof nodig, en het geloof is precies één van de grote bronnen van de verdiensten die u in uw aardse leven kunt verwerven. Echt geloof is het blind vertrouwen (dus zonder het ooit volledig te zien) dat God bestaat, dat Hij waarlijk werkt, en dat Hij alles regelt met het oog op een verloop en een resultaat die een optimaal nut garanderen voor het geheel van de mensheid.
Eén van de grote Mysteries is dit, dat het leven van de mens op velerlei wijzen kan worden beschouwd als een 'heruitgave' van de Kruisweg en de Passie van Jezus. Ik nodig u op deze plaats uit om de analyse van het Passiegebeuren te bestuderen die ik u heb aangeboden (Zie meditaties: Passiemeditaties) Het zal u aantonen hoe vooral het leven van een Maria toegewijde zich aan dit Goddelijk voorbeeld kan spiegelen en welke lessen u eruit kunt leren. Moge die beschouwing van de Passie u aansporen om uw dagelijkse kruisen te aanvaarden en ze met liefde te dragen. Laat ik hier in dit verband slechts het volgende aanstippen: uw leven als totaal toegewijde van Maria kan een gouden weg naar verheerlijking worden. Het hangt alleen van uw eigen ingesteldheid en volharding af of dit zich daadwerkelijk verwezenlijkt. In de mate waarin u alles samen met Maria volbrengt, zult u in Haar de kracht vinden om al uw kruisen te dragen, want Zij zal u dermate vervullen met zichzelf, met Haar liefde en al Haar deugden, dat uw kijk op de dingen om u heen zeer grondig zal veranderen. U zult elk kruis beginnen te ervaren als een geschenk uit Maria’s hand: telkens opnieuw een gelegenheid om één van hart en geest te worden met Haar die Zelf een volmaakt leven heeft geleid.
BRON: Maria  Domina Animarum Apostolaat
(Zie onderrichtingen: boeken: De Tempel van Maria)


“Draag samen met Maria uw dagelijkse kruisen.”maandag 12 maart 2018

WERKWIJZE BIJ MARIATOEWIJDING
WERKWIJZE BIJ MARIATOEWIJDING:

Hoe moeten de zielen te werk gaan, die zich aan de Meesteres van alle zielen willen toewijden?Lieve zussen en broeders in Jezus en Maria,
Het is van groot belang dat elke ziel die zich op zekere dag volledig aan Maria wil toewijden:
1.  Terdege beseft wat toewijding werkelijk betekent;
2.  Eveneens beseft dat God van haar niet vanaf de eerste dag wonderen verlangt. De omvorming van de ziel voltrekt zich in vele lagen, volgens een golfpatroon. Elke groei in de ziel is een proces met successen en tegenslagen. Moeilijke momenten zijn noodzakelijke uitnodigingen om het hoofd te bieden aan een uitdaging. Om het met een beeld te schilderen: Wanneer men de bloemen in een wondermooie, hoog omheinde tuin wil zien, moet men vooreerst over de omheining klimmen, wat een inspanning vergt, en waarbij men zich dan ook nog pijn kan doen. Zo ongeveer is het in het leven in totale toewijding: De toegewijde krijgt wondermooie bloemen te zien, maar de ziel kan deze niet benaderen of ervan genieten zonder inspanningen te leveren.
God is geduldig, want Hij beschikt over de eeuwigheid. Belangrijk voor de toegewijde ziel is vooral:
 1.Een zuivere Liefde die haar de kracht geeft, ook in de moeilijke uren vol te houden;
2.Een onwankelbare hoop die haar diep in het hart toefluistert dat men voor de toekomst in de eeuwigheid geen inspanning uit de weg mag gaan;
3.   Een inwendig oog dat onophoudelijk op het doel is gericht, opdat zij beschermd mag zijn tegen dwaling;
4. Oprechtheid tegenover zichzelf (de eigen zwakheden), opdat zij steeds bereid zou zijn, aan zichzelf te werken;
5.Geduld met zichzelf.

5

Om op deze vijf punten steeds sterker te worden, moet de ziel dagelijks tot Maria bidden. Zonder gebed en een levenswijze die zo veel mogelijk op de toekomstige belangen van de ziel is gericht, kan de prachtige bedoeling van de toewijding niet verwezenlijkt worden. De ziel op zich is zwak, omdat zij dagelijks met vele dingen geconfronteerd wordt. Met Maria echter, kan zij onoverwinnelijk worden. Alles hangt van de innerlijke ingesteldheid en van de mate van volharding en liefde af.
Wanneer de ziel te gemakkelijk over zichzelf ontgoocheld is, kan zij de beleving van een totale toewijding niet volhouden. Zij moet zich steeds voor ogen houden dat de volledige toewijding aan Maria het meest diepgaand verbond met de Hemel is, dat God ooit heeft voorzien. Maria stelt Zich tot doel, de ziel van goede wil naar de heiligheid te brengen, en Zij werkt onophoudelijk aan de verwezenlijking van dit doel. Van de ziel verlangt Zij slechts een actieve, betrouwbare medewerking en een rotsvast vertrouwen in Haar als Meesteres van alle zielen, vooral tijdens de uren van beproeving die niemand bespaard blijven.
Van de ziel wordt één ding verwacht: dat zij Maria’s richtlijnen en onderrichtingen gehoorzaamt, deze zo goed mogelijk tracht toe te passen, doch bij elke misstap in alle rust tot Maria zegt: "Maria, mijn Hemelse Meesteres, u die de volmaakte heiligheid belichaamt en de macht, de Wijsheid en de Liefde bezit om mij naar de Hemelpoort te begeleiden, schenk mij de kracht, opdat ik uit Liefde tot u, tot God en tot de hele Schepping opnieuw kan beginnen en het elke dag beter moge doen". Vooral tijdens de beginfase kan het voor de ziel zeer nuttig en motiverend blijken, deze woorden regelmatig langzaam en diep in het hart te herhalen, alsof zij licht zou inademen. De ziel zal spoedig merken dat zij gedragen wordt. In de rust ligt de kracht, want alleen in de rust vindt de ziel de ware vrede van Christus. Een ziel in innerlijke vrede wordt een burcht van kracht, omdat zij geen energie meer verspilt door veeleer haar innerlijk gebrek aan geloof in de greep te krijgen en haar eigen verleden en de begane fouten te bestrijden, dan werkelijk op de weg van de heiligheid vooruit te komen.
De ziel die zich totaal aan Maria geeft, hoeft niet het gevoel te hebben dat van haar te veel wordt verlangd, want zij is geborgen in de machtigste Burcht van Liefde die God ooit heeft geschapen: Maria. De vele onderrichtingen mogen niet worden beschouwd als een wetboek in hetwelk bij elke paragraaf met een straf wordt gedreigd, doch als tuilen van de prachtigste, Hemelse bloemen, waarvan elke de zielen aan de verrukkingen herinnert, die Jezus reeds heeft beloofd.
Moge elke ziel die zich weldra aan Maria wil overgeven, elk van deze bloemen met vreugde kunnen ruiken. Kan een geurige bloem iemand bang maken? Zij is geschapen om vreugde, vrede en liefde over te brengen. Dat is precies wat Maria, de Meesteres van alle zielen, wil verwezenlijken in elke ziel in dewelke Zij kan heersen: Zij wil deze omvormen tot een tuin vol vreugde, vrede en liefde. Een bloem heeft niet het gevoel dat te veel van haar wordt verlangd, zij volgt slechts het plan dat God in haar heeft verborgen.
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie  antwoordbrieven, brief 112)

“Wie zich aan Maria geeft is geborgen in de machtigste Burcht van Liefde!”

 donderdag 8 maart 2018

UITNODIGING TOT EEN KETTINGGEBED


UITNODIGING TOT EEN KETTINGGEBED:


KETTINGGEBED OM DE KOMST VAN GODS RIJK OP AARDE TE BESPOEDIGEN:


Vorm NU met alle gelijkgezinde zielen een KETTING VAN LICHT.”
Maria roept de zielen van Haar Ketting van Licht, hen die zich volkomen aan Haar hebben toegewijd, op tot een gezamenlijk offensief van Licht tot bespoediging van de komst van Gods Rijk op aarde.
Daarom de uitnodiging aan alle zielen om vanaf vandaag dagelijks het volgende gebed tot de Meesteres van alle zielen te richten, opdat de Ketting van Licht het zaad van de Eeuwige Lente, dat door het Kruisoffer van Jezus is gezaaid, tot bloei moge brengen.
De Hemel wacht op de bloemen van onze harten om het onkruid van alle werken van duisternis van de aarde te verdrijven.
De komst van Gods Rijk op aarde ligt nu in onze handen! Laten wij samen kiezen voor een wereld in de volheid der Liefde en Vrede van Christus, en zonder de ellende van zonde en duisternis. 

GEBED: 

Maria, Hemelse Koningin en Moeder van de Goddelijke Verlosser,
Ik wil mijn hele wezen en mijn hele levensweg in uw dienst stellen, opdat Gods Rijk van volmaakte Liefde, vrede en heiligheid nu spoedig gevestigd moge worden. Ik smeek u:
Zuiver de innerlijke gesteldheden van alle zielen door de stroom van Gods Liefde, opdat elke ziel nog slechts al haar medeschepselen oprecht en in zelfverloochening zou liefhebben. Weesgegroet...
Wek in elke ziel de vaste wil om alle zondige gedachten, gevoelens en verlangens in zich te laten sterven. Weesgegroet...
Wek in elke ziel een alles beheersend verlangen naar het volbrengen van werken van Licht, opdat Gods Plan van Heil voor de hele schepping spoedig voltooid moge worden. Weesgegroet...
O Maria, Meesteres van mijn ziel, wil al mijn offers, lijden en beproevingen begraven in uw Hart, het Tabernakel der volmaakte heiligheid en der volmaakte Smarten, en wil mij in het vuur van uw vlekkeloze Liefde verenigen met het Heilig Kruis van Jezus Christus, de Sleutel tot Gods Rijk op aarde. Amen.  Weesgegroet Maria, meesteres van mijn ziel, vol van genade…

BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie gebeden: gebed nr. 1192)


“De Hemel wacht op de bloemen van onze harten om het onkruid van alle werken van duisternis van de aarde te verdrijven.”

dinsdag 6 maart 2018

HET VUUR VAN GOLGOTHA


HET VUUR DAT OP GOLGOTHA IS AANGESTOKEN ZAL DE WERELD VEROVEREN:


MARIA ZAL DE DUISTERNIS DER HARTEN OVERWINNEN!

Maria onderricht:

Maria zal als Meesteres van alle zielen Haar Rijk grondvesten met Vuur en bloemen, met Liefde en deugd. De zielen die dit Vuur en deze bloemen in zich zullen opnemen, zullen aan Mijn voeten liggen als slaven van de Liefde. De Liefde is de macht van God zelf. Alles wat geen liefde is, zal voor mij vluchten. Deze vlucht zal geen einde kennen, want wie de Meesteres van de ware liefde zoekt te ontvluchten, zal nooit de ware vrede vinden. De slang van alle kwaad zal elke grond schuwen die door mijn voeten is aangeraakt. Sidderen zal zij voor mij, ja dat doet zij nu reeds, want de heilige geur van mijn voeten brengt haar in ademnood. Zij zal verlamd worden bij de aanblik van mijn ogen, want het Vuur van God stroomt uit mij. Opdat zij herinnerd worde aan de macht van Haar die zij reeds verafschuwde vóór de tijd der mensenzielen begon, verlang Ik instrumenten van mijn macht, zielen die zich voor mij neerwerpen als een getuigenis tegen de slang, zielen wier hart en tong ik zal bekleden met het Vuur van Mijn Hart. Zo zal het Vuur dat op Golgotha is aangestoken, de wereld veroveren. Geen spelonk zal ontsnappen aan zijn warmte noch aan de straling van zijn Licht. Zo zal Ik de duisternis der harten overwinnen."


“Moge het rijk van Jezus Christus komen door het rijk van Maria.”
 (Uitspraak van de H.Grignion de Montfort.)

"Velen twijfelen aan mijn macht. Zij moeten ze wel aanvaarden wanneer Zij de uitingen ervan zien in een lichamelijke genezing of een stoffelijke gunst, doch zij nemen niet aan dat Ik macht heb over mensen, over zielen. Zij schrikken ervoor terug om mij hun 'Meesteres' te noemen. Nochtans is mij de macht gegeven om over alle zielen te heersen. Ieder christen weet dat de satan de tegenstander is van alle goeds, van alle Liefde. Hem dienen zij nochtans zonder enige remming, en doorgaans geloven zij in zijn invloed omdat zij daarvan de uitingen kunnen zien. Waarom geloven zij dan niet in de oneindig veel grotere macht van de Vrouw die hem met één akte van Haar wil onder Haar voeten kan leggen? Zeg hen dat Ik wacht op hun totale overgave, toewijding, onderwerping en Liefde om mijn macht te openbaren.
 Mijn macht geldt in de Hemel, op aarde, en over de duivelen. Binnen deze drie machtsgebieden word Ik alleen in de Hemel gediend in overeenstemming met de Wil van God. De Wet van Gods Gerechtigheid zal pas vervuld worden wanneer ook Mijn macht over mensen en duivelen zich ten volle zal kunnen openbaren. Alleen de strijdende kerk op aarde kan dit bekomen. Zolang de liefde van de mensenzielen tot hun Meesteres onvoldoende groot is, kan Ik de volheid van mijn macht niet ontplooien. Mogen de zielen daarom begrijpen hoe belangrijk het is dat Ik dit wél ten volle zou kunnen, want de openbaring van mijn macht zou niet alleen de volheid van mijn heerlijkheid laten stralen, doch ook de bevrijding van de mensheid uit zonde, kwaad en ellende brengen. Daarom verlang Ik, in overeenstemming met Gods Wil, de zielen aan mijn voeten te zien, opdat Ik de duivelen voorgoed kan temmen en verlammen. De macht is in mijn handen, zeg de zielen dat zij mij smeken om haar uit te oefenen in haar volheid.
 De ziel in een mensenlichaam is onderhevig aan lichamelijke pijnen en vermoeidheden, en staat voortdurend onder de bedreiging van ontelbare bekoringen. Voor een engel is Mijn meesterschap vanzelfsprekend, voor een gevallen engel is zij een gegeven dat voor eeuwig afgezworen is, maar voor de mensenziel op aarde is zij een barrière die slechts met veel moeite overwonnen wordt. De mens aan de voeten van de Vrouw als zijn Meesteres: dit is slechts denkbaar voor de ziel die de Genade ten volle aanvaardt. Het vereist een vurige liefde, de diepste nederigheid en een heldhaftige gehoorzaamheid.”

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie openbaringen: 21 januari 2006+ 18 februari 2006)

“Maria zal de duisternis der harten overwinnen."