woensdag 14 maart 2018

DE KRUISWEG EN DE PASSIE VAN JEZUS


DE KRUISWEG EN DE PASSIE VAN JEZUS

 (-Mariatoewijding)Leven als toegewijde beschouwd als herhaling van de Passie van Jezus:
Gods Schepping is voor de mens weinig doorzichtig omdat zij is vervuld van Mysteries. Het is niet de bedoeling dat de mens deze tot in de bijzonderheden zou kennen of doorschouwen, omdat een volmaakte kennis ervan de verdiensten van zijn leven zou verminderen: Wie alles weet, heeft minder geloof nodig, en het geloof is precies één van de grote bronnen van de verdiensten die u in uw aardse leven kunt verwerven. Echt geloof is het blind vertrouwen (dus zonder het ooit volledig te zien) dat God bestaat, dat Hij waarlijk werkt, en dat Hij alles regelt met het oog op een verloop en een resultaat die een optimaal nut garanderen voor het geheel van de mensheid.
Eén van de grote Mysteries is dit, dat het leven van de mens op velerlei wijzen kan worden beschouwd als een 'heruitgave' van de Kruisweg en de Passie van Jezus. Ik nodig u op deze plaats uit om de analyse van het Passiegebeuren te bestuderen die ik u heb aangeboden (Zie meditaties: Passiemeditaties) Het zal u aantonen hoe vooral het leven van een Maria toegewijde zich aan dit Goddelijk voorbeeld kan spiegelen en welke lessen u eruit kunt leren. Moge die beschouwing van de Passie u aansporen om uw dagelijkse kruisen te aanvaarden en ze met liefde te dragen. Laat ik hier in dit verband slechts het volgende aanstippen: uw leven als totaal toegewijde van Maria kan een gouden weg naar verheerlijking worden. Het hangt alleen van uw eigen ingesteldheid en volharding af of dit zich daadwerkelijk verwezenlijkt. In de mate waarin u alles samen met Maria volbrengt, zult u in Haar de kracht vinden om al uw kruisen te dragen, want Zij zal u dermate vervullen met zichzelf, met Haar liefde en al Haar deugden, dat uw kijk op de dingen om u heen zeer grondig zal veranderen. U zult elk kruis beginnen te ervaren als een geschenk uit Maria’s hand: telkens opnieuw een gelegenheid om één van hart en geest te worden met Haar die Zelf een volmaakt leven heeft geleid.
BRON: Maria  Domina Animarum Apostolaat
(Zie onderrichtingen: boeken: De Tempel van Maria)


“Draag samen met Maria uw dagelijkse kruisen.”maandag 12 maart 2018

WERKWIJZE BIJ MARIATOEWIJDING
WERKWIJZE BIJ MARIATOEWIJDING:

Hoe moeten de zielen te werk gaan, die zich aan de Meesteres van alle zielen willen toewijden?Lieve zussen en broeders in Jezus en Maria,
Het is van groot belang dat elke ziel die zich op zekere dag volledig aan Maria wil toewijden:
1.  Terdege beseft wat toewijding werkelijk betekent;
2.  Eveneens beseft dat God van haar niet vanaf de eerste dag wonderen verlangt. De omvorming van de ziel voltrekt zich in vele lagen, volgens een golfpatroon. Elke groei in de ziel is een proces met successen en tegenslagen. Moeilijke momenten zijn noodzakelijke uitnodigingen om het hoofd te bieden aan een uitdaging. Om het met een beeld te schilderen: Wanneer men de bloemen in een wondermooie, hoog omheinde tuin wil zien, moet men vooreerst over de omheining klimmen, wat een inspanning vergt, en waarbij men zich dan ook nog pijn kan doen. Zo ongeveer is het in het leven in totale toewijding: De toegewijde krijgt wondermooie bloemen te zien, maar de ziel kan deze niet benaderen of ervan genieten zonder inspanningen te leveren.
God is geduldig, want Hij beschikt over de eeuwigheid. Belangrijk voor de toegewijde ziel is vooral:
 1.Een zuivere Liefde die haar de kracht geeft, ook in de moeilijke uren vol te houden;
2.Een onwankelbare hoop die haar diep in het hart toefluistert dat men voor de toekomst in de eeuwigheid geen inspanning uit de weg mag gaan;
3.   Een inwendig oog dat onophoudelijk op het doel is gericht, opdat zij beschermd mag zijn tegen dwaling;
4. Oprechtheid tegenover zichzelf (de eigen zwakheden), opdat zij steeds bereid zou zijn, aan zichzelf te werken;
5.Geduld met zichzelf.

5

Om op deze vijf punten steeds sterker te worden, moet de ziel dagelijks tot Maria bidden. Zonder gebed en een levenswijze die zo veel mogelijk op de toekomstige belangen van de ziel is gericht, kan de prachtige bedoeling van de toewijding niet verwezenlijkt worden. De ziel op zich is zwak, omdat zij dagelijks met vele dingen geconfronteerd wordt. Met Maria echter, kan zij onoverwinnelijk worden. Alles hangt van de innerlijke ingesteldheid en van de mate van volharding en liefde af.
Wanneer de ziel te gemakkelijk over zichzelf ontgoocheld is, kan zij de beleving van een totale toewijding niet volhouden. Zij moet zich steeds voor ogen houden dat de volledige toewijding aan Maria het meest diepgaand verbond met de Hemel is, dat God ooit heeft voorzien. Maria stelt Zich tot doel, de ziel van goede wil naar de heiligheid te brengen, en Zij werkt onophoudelijk aan de verwezenlijking van dit doel. Van de ziel verlangt Zij slechts een actieve, betrouwbare medewerking en een rotsvast vertrouwen in Haar als Meesteres van alle zielen, vooral tijdens de uren van beproeving die niemand bespaard blijven.
Van de ziel wordt één ding verwacht: dat zij Maria’s richtlijnen en onderrichtingen gehoorzaamt, deze zo goed mogelijk tracht toe te passen, doch bij elke misstap in alle rust tot Maria zegt: "Maria, mijn Hemelse Meesteres, u die de volmaakte heiligheid belichaamt en de macht, de Wijsheid en de Liefde bezit om mij naar de Hemelpoort te begeleiden, schenk mij de kracht, opdat ik uit Liefde tot u, tot God en tot de hele Schepping opnieuw kan beginnen en het elke dag beter moge doen". Vooral tijdens de beginfase kan het voor de ziel zeer nuttig en motiverend blijken, deze woorden regelmatig langzaam en diep in het hart te herhalen, alsof zij licht zou inademen. De ziel zal spoedig merken dat zij gedragen wordt. In de rust ligt de kracht, want alleen in de rust vindt de ziel de ware vrede van Christus. Een ziel in innerlijke vrede wordt een burcht van kracht, omdat zij geen energie meer verspilt door veeleer haar innerlijk gebrek aan geloof in de greep te krijgen en haar eigen verleden en de begane fouten te bestrijden, dan werkelijk op de weg van de heiligheid vooruit te komen.
De ziel die zich totaal aan Maria geeft, hoeft niet het gevoel te hebben dat van haar te veel wordt verlangd, want zij is geborgen in de machtigste Burcht van Liefde die God ooit heeft geschapen: Maria. De vele onderrichtingen mogen niet worden beschouwd als een wetboek in hetwelk bij elke paragraaf met een straf wordt gedreigd, doch als tuilen van de prachtigste, Hemelse bloemen, waarvan elke de zielen aan de verrukkingen herinnert, die Jezus reeds heeft beloofd.
Moge elke ziel die zich weldra aan Maria wil overgeven, elk van deze bloemen met vreugde kunnen ruiken. Kan een geurige bloem iemand bang maken? Zij is geschapen om vreugde, vrede en liefde over te brengen. Dat is precies wat Maria, de Meesteres van alle zielen, wil verwezenlijken in elke ziel in dewelke Zij kan heersen: Zij wil deze omvormen tot een tuin vol vreugde, vrede en liefde. Een bloem heeft niet het gevoel dat te veel van haar wordt verlangd, zij volgt slechts het plan dat God in haar heeft verborgen.
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie  antwoordbrieven, brief 112)

“Wie zich aan Maria geeft is geborgen in de machtigste Burcht van Liefde!”

 donderdag 8 maart 2018

UITNODIGING TOT EEN KETTINGGEBED


UITNODIGING TOT EEN KETTINGGEBED:


KETTINGGEBED OM DE KOMST VAN GODS RIJK OP AARDE TE BESPOEDIGEN:


Vorm NU met alle gelijkgezinde zielen een KETTING VAN LICHT.”
Maria roept de zielen van Haar Ketting van Licht, hen die zich volkomen aan Haar hebben toegewijd, op tot een gezamenlijk offensief van Licht tot bespoediging van de komst van Gods Rijk op aarde.
Daarom de uitnodiging aan alle zielen om vanaf vandaag dagelijks het volgende gebed tot de Meesteres van alle zielen te richten, opdat de Ketting van Licht het zaad van de Eeuwige Lente, dat door het Kruisoffer van Jezus is gezaaid, tot bloei moge brengen.
De Hemel wacht op de bloemen van onze harten om het onkruid van alle werken van duisternis van de aarde te verdrijven.
De komst van Gods Rijk op aarde ligt nu in onze handen! Laten wij samen kiezen voor een wereld in de volheid der Liefde en Vrede van Christus, en zonder de ellende van zonde en duisternis. 

GEBED: 

Maria, Hemelse Koningin en Moeder van de Goddelijke Verlosser,
Ik wil mijn hele wezen en mijn hele levensweg in uw dienst stellen, opdat Gods Rijk van volmaakte Liefde, vrede en heiligheid nu spoedig gevestigd moge worden. Ik smeek u:
Zuiver de innerlijke gesteldheden van alle zielen door de stroom van Gods Liefde, opdat elke ziel nog slechts al haar medeschepselen oprecht en in zelfverloochening zou liefhebben. Weesgegroet...
Wek in elke ziel de vaste wil om alle zondige gedachten, gevoelens en verlangens in zich te laten sterven. Weesgegroet...
Wek in elke ziel een alles beheersend verlangen naar het volbrengen van werken van Licht, opdat Gods Plan van Heil voor de hele schepping spoedig voltooid moge worden. Weesgegroet...
O Maria, Meesteres van mijn ziel, wil al mijn offers, lijden en beproevingen begraven in uw Hart, het Tabernakel der volmaakte heiligheid en der volmaakte Smarten, en wil mij in het vuur van uw vlekkeloze Liefde verenigen met het Heilig Kruis van Jezus Christus, de Sleutel tot Gods Rijk op aarde. Amen.  Weesgegroet Maria, meesteres van mijn ziel, vol van genade…

BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie gebeden: gebed nr. 1192)


“De Hemel wacht op de bloemen van onze harten om het onkruid van alle werken van duisternis van de aarde te verdrijven.”

dinsdag 6 maart 2018

HET VUUR VAN GOLGOTHA


HET VUUR DAT OP GOLGOTHA IS AANGESTOKEN ZAL DE WERELD VEROVEREN:


MARIA ZAL DE DUISTERNIS DER HARTEN OVERWINNEN!

Maria onderricht:

Maria zal als Meesteres van alle zielen Haar Rijk grondvesten met Vuur en bloemen, met Liefde en deugd. De zielen die dit Vuur en deze bloemen in zich zullen opnemen, zullen aan Mijn voeten liggen als slaven van de Liefde. De Liefde is de macht van God zelf. Alles wat geen liefde is, zal voor mij vluchten. Deze vlucht zal geen einde kennen, want wie de Meesteres van de ware liefde zoekt te ontvluchten, zal nooit de ware vrede vinden. De slang van alle kwaad zal elke grond schuwen die door mijn voeten is aangeraakt. Sidderen zal zij voor mij, ja dat doet zij nu reeds, want de heilige geur van mijn voeten brengt haar in ademnood. Zij zal verlamd worden bij de aanblik van mijn ogen, want het Vuur van God stroomt uit mij. Opdat zij herinnerd worde aan de macht van Haar die zij reeds verafschuwde vóór de tijd der mensenzielen begon, verlang Ik instrumenten van mijn macht, zielen die zich voor mij neerwerpen als een getuigenis tegen de slang, zielen wier hart en tong ik zal bekleden met het Vuur van Mijn Hart. Zo zal het Vuur dat op Golgotha is aangestoken, de wereld veroveren. Geen spelonk zal ontsnappen aan zijn warmte noch aan de straling van zijn Licht. Zo zal Ik de duisternis der harten overwinnen."


“Moge het rijk van Jezus Christus komen door het rijk van Maria.”
 (Uitspraak van de H.Grignion de Montfort.)

"Velen twijfelen aan mijn macht. Zij moeten ze wel aanvaarden wanneer Zij de uitingen ervan zien in een lichamelijke genezing of een stoffelijke gunst, doch zij nemen niet aan dat Ik macht heb over mensen, over zielen. Zij schrikken ervoor terug om mij hun 'Meesteres' te noemen. Nochtans is mij de macht gegeven om over alle zielen te heersen. Ieder christen weet dat de satan de tegenstander is van alle goeds, van alle Liefde. Hem dienen zij nochtans zonder enige remming, en doorgaans geloven zij in zijn invloed omdat zij daarvan de uitingen kunnen zien. Waarom geloven zij dan niet in de oneindig veel grotere macht van de Vrouw die hem met één akte van Haar wil onder Haar voeten kan leggen? Zeg hen dat Ik wacht op hun totale overgave, toewijding, onderwerping en Liefde om mijn macht te openbaren.
 Mijn macht geldt in de Hemel, op aarde, en over de duivelen. Binnen deze drie machtsgebieden word Ik alleen in de Hemel gediend in overeenstemming met de Wil van God. De Wet van Gods Gerechtigheid zal pas vervuld worden wanneer ook Mijn macht over mensen en duivelen zich ten volle zal kunnen openbaren. Alleen de strijdende kerk op aarde kan dit bekomen. Zolang de liefde van de mensenzielen tot hun Meesteres onvoldoende groot is, kan Ik de volheid van mijn macht niet ontplooien. Mogen de zielen daarom begrijpen hoe belangrijk het is dat Ik dit wél ten volle zou kunnen, want de openbaring van mijn macht zou niet alleen de volheid van mijn heerlijkheid laten stralen, doch ook de bevrijding van de mensheid uit zonde, kwaad en ellende brengen. Daarom verlang Ik, in overeenstemming met Gods Wil, de zielen aan mijn voeten te zien, opdat Ik de duivelen voorgoed kan temmen en verlammen. De macht is in mijn handen, zeg de zielen dat zij mij smeken om haar uit te oefenen in haar volheid.
 De ziel in een mensenlichaam is onderhevig aan lichamelijke pijnen en vermoeidheden, en staat voortdurend onder de bedreiging van ontelbare bekoringen. Voor een engel is Mijn meesterschap vanzelfsprekend, voor een gevallen engel is zij een gegeven dat voor eeuwig afgezworen is, maar voor de mensenziel op aarde is zij een barrière die slechts met veel moeite overwonnen wordt. De mens aan de voeten van de Vrouw als zijn Meesteres: dit is slechts denkbaar voor de ziel die de Genade ten volle aanvaardt. Het vereist een vurige liefde, de diepste nederigheid en een heldhaftige gehoorzaamheid.”

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie openbaringen: 21 januari 2006+ 18 februari 2006)

“Maria zal de duisternis der harten overwinnen."

DE OCEAAN VAN DE MACHT VAN MARIA


DE OCEAAN VAN DE MACHT VAN MARIA:


Maria onderricht:
"Wanneer een ziel zich aan Mij geeft, leeft zij nog slechts voor één ding: ernaar te streven dat niemand anders dan Ik nog macht heeft over haar. Geen enkele kracht van duisternis kan aanspraak maken op een ziel, want elke ziel is Gods eigendom. Wanneer een ziel toch in de macht van de duisternis vervalt, is dit uiteindelijk de uitdrukking van haar eigen vrije wil. De satan heeft de mensenziel zo grondig bestudeerd dat geen enkele mogelijke menselijke zwakheid hem onbekend is. Via deze zwakheden oefent hij over de mensheid zijn verwoestende macht uit. Zielen, wees jullie er voortdurend van bewust dat de macht van de satan slechts een druppel is in vergelijking met de oceaan van Mijn macht. Welke onderdaan van een machtig rijk werpt zich op de knieën voor een mug doch negeert de Koningin van dat rijk?
De duisternis kan de zielen niets anders geven dan ellende, verwoesting en eeuwigdurend lijdenIk daarentegen, heb de macht om de zielen diepe vrede en de sleutel tot het Rijk van de Eeuwige Gelukzaligheid te geven. Maak jullie weerbaar tegen elke bekoring, elke verleiding, elke misleiding, elke dwaling, elke verblinding, elke wereldse invloed, elk ijdel tijdverdrijf, elke ondeugd, elke zwakheid. Maak onophoudelijk gebruik van mijn macht, die over jullie gespreid ligt als een deken van Hemelse kracht en Hemels Licht dat jullie kan beschermen tegen alles wat niet verenigbaar is met Gods Plannen en Werken. Maakt veelvuldig gebruik van de aanroeping die Ik jullie heb gegeven: Maria, machtige Meesteres van de zielen, ik lever alle duisternis over aan uw machtDeze aanroeping wekt Mijn vreeswekkende macht over alle duisternis zoals een explosie van Licht in een donkere nacht. Zij brengt Gods kracht tot leven op elke levensweg die in duisternis en ellende is gehuld".
"Jezus zei dat zijn bloed zou worden vergoten tot vergeving van de zonden. Vergeving van de zonden betekent, dat hun effecten, hun uitwerkingen in de ziel, ongedaan worden gemaakt, in die zin dat de greep van de duisternis op de zielen voortaan gebroken kan worden. Wanneer een ziel zondigt, kan men de uitwerking daarvan vergelijken met een gezwel in de ziel. Hoe méér de ziel de verlossende kracht van het Bloed van Christus afsmeekt, op mijn voorspraak, des te méér wordt dit gezwel teruggedrongen: het wordt kleiner en kleiner. Niettemin laat een gezwel ook wanneer het geneest, veranderingen achter in de cellen of weefsels waar het gezwel is begonnen. Om ook die sporen van verandering te compenseren, is het persoonlijk lijden, de beproeving, het kruis op de eigen levensweg, noodzakelijk. Het lijden van een ziel kan ook worden aangewend om de sporen van zonden in andere zielen te helpen genezen. Dit alles is een mysterie van Goddelijke Liefde en Barmhartigheid. Zielen, prijs de hindernissen op jullie levensweg."
"De aantrekkingskracht van de duisternis op zielen is zo groot omdat de duisternis de zielen steeds een gemakkelijk leven, een leven van genot, voorspiegelt. Zie toch hoe de krachten der duisternis te werk gaan: Zij lokken de zielen met de verleidingen van geld, bezit, macht, aanzien en ongeremde lichamelijke genietingen. De ziel die aan deze verleidingen toegeeft, belandt op de dwaalwegen van ondeugd en zonde: criminaliteit, verkwistingdrang, materialisme in zijn talloze vormen, hebzucht, ongenadige concurrentie, gevoelloosheid jegens de medeschepselen, zelfzucht, zedeloosheid, onmatigheid, hoogmoed, haat, vernietigingsdrang, zucht naar verdeeldheid, oneerlijkheid en zovele andere. Zielen, drie schilden kunnen jullie beschermen tegen al deze verleidingen:
1.Liefde
2.offerbereidheid en boetvaardigheid
3.nederigheid en eenvoud
De ziel die deze drie gesteldheden intens zoekt te beleven en in zich naar volkomenheid zoekt te voeren, wapent zichzelf tegen alle bekoringen en verleidingen, en ontvangt het Licht van onderscheiding tussen de wegen van Gods Voorzienigheid en alle dwaalwegen. De ziel in wie deze drie gesteldheden werkelijk leven, kan geen slavin van de duisternis worden. Zij zal naar het Licht worden getrokken en alle duisternis schuwen.
Waarom zijn deze drie schilden zo machtig? Omdat zij de ziel onderdompelen in de ervaringswereld van het Goddelijk Leven, dat de ziel vervult met tevredenheid, blijmoedigheid, aanvaarding, overgave, en zuiverheid in hart, geest en mond. De ziel in deze sfeer van beleving verwerft een grote macht op de poorten der Genade. In haar kan Ik volkomen heersen. Welnu, voor mij vlucht alle duisternis, want Ik draag in mij het Licht der wereld, de Geest van Wijsheid en heiligheid, en de scepter van de macht. Wie in mij gelooft, is onaantastbaar voor elke kracht die niet verenigbaar is met God."
BRON:Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie openbaringen 16 november 2007+29 februari 2008)


“Ik draag in mij het Licht der wereld, de Geest van Wijsheid en heiligheid, en de scepter van de macht. Wie in mij gelooft, is onaantastbaar voor elke kracht die niet verenigbaar is met God."
vrijdag 2 maart 2018

DE STRIJD TUSSEN LICHT EN DUISTERNIS
DE STRIJD TUSSEN LICHT EN DUISTERNIS:

 
”Er is hoop: De overwinning van het Licht is een vaststaand gegeven.”


Maria onderricht:

"De zielen zijn het voorwerp van een aanhoudende strijd tussen het Licht en de duisternis. De overwinning van het Licht is een vaststaand gegeven, want God is onoverwinnelijk. Waarom duurt deze strijd voort ondanks Gods almacht? Omdat God de mens een vrije wil heeft gegeven, en de mens de duisternis méér blijft beminnen dan het Licht. Dat komt omdat de duisternis de mens het paradijs voorspiegelt op aarde, in genot en bevrediging van lichamelijke, stoffelijke, tastbare behoeften. De ontastbare schatten van de ziel zijn voor de verblinde, zozeer afgedwaalde mensheid van weinig of geen tel. Zie, Ik ben de Meesteres van alle zielen, de Moeder van Christus die het Licht opnieuw kenbaar heeft gemaakt aan de zielen. Indien God de duisternis Zelf zou overwinnen zonder enige inmenging van de mens, zou de overwinning van het Licht een opgedrongen overwinning zijn, een overwinning en een bevrijding die de zielen niet zelf hebben gevraagd.

Daarom wil de Allerhoogste deze strijd tegen de duisternis voeren met volle medewerking van de zielen, ja, Hij wil de duisternis overwinnen via de zielen zelf. Hij heeft Mij tot voorbeeld en boegbeeld gesteld. In Mij is de erfzonde overwonnen. In Mij is elke dagelijkse zonde overwonnen. In Mij heeft God het Licht op de wereld gebracht. Door Mij zal de satan definitief overwonnen worden. Waarom toch aanvaarden zovele zielen Mijn uitverkiezing niet? Zeg aan de zielen dat de miskenning van de Meesteres van alle zielen, Maria, de Medeverlosseres naast Christus, een miskenning van Gods Plannen en Werken is.

De zielen kunnen niet bevrijd worden uit hun ellende zolang zij niet Gods beschikking aanvaarden door dewelke Ik ben aangesteld tot hun Meesteres met elementen van Goddelijke macht, tot Koningin over alle schepselen, Vertegenwoordigster van God bij de zielen, en Brug tussen Hemel en aarde. God had de effecten van de erfzonde Zelf eigenhandig kunnen verbreken, doch Hij heeft uitdrukkelijk voorzien dat een mensenziel deze overwinning zou bekrachtigen door Haar medewerking in elk facet van de strijd. Daarom heeft Hij Mij tot Moeder van Christus gemaakt, met behoud van Mijn maagdelijkheid. Zo zou een Vrouw rechtstreeks aan de basis liggen van de Verlossing door de Mens geworden Zoon van God. Als de Meesteres van alle zielen zet Ik deze rol van de allerhoogste uitverkiezing voor altijd voort. Op Mijn beurt kies Ik zielen tot Mijn uitsluitende dienst, en bereid Ik hen voor om dit Werk samen met Mij te verrichten. Niet omdat het Mij aan macht zou ontbreken, doch omdat de rechtstreekse betrokkenheid van zielen op aarde nog steeds noodzakelijk is volgens Gods Wet.

De zielen kunnen slechts bevrijd worden uit alle ellende van de duisternis door de rechtstreekse deelname van mensenzielen aan de strijd tegen alle kwaad en alle dwaling en verblinding. Ikzelf ben voor altijd het boegbeeld voor de mensenzielen.

De ware toedracht van een totale toewijding aan Mij is de zielen nog veel te weinig bekend. De toewijding van een ziel aan Mij, ook wanneer deze gebeurt door een andere ziel doch met volle medeweten en instemming vanwege de ziel die toegewijd wordt, is een heilig verbond tussen die ziel en Mij. Dit verbond wordt opgetekend in het Boek des Levens en geldt voor eeuwig. Het is onverbrekelijk. Indien de toegewijde dit verbond achteraf verloochent, het uitdrukkelijk afzweert, of er eenvoudig niet naar leeft, blijft het verbond bestaan doch wordt de betreffende ziel beschouwd als ontrouw aan Mij. Zij heeft een gelofte jegens de Meesteres van al het geschapene gebroken. Dit heeft zware gevolgen bij de Goddelijke Gerechtigheid. Deze dagelijkse boete waarmee je alle door jou aan Mij toegewijde zielen elke ochtend opnieuw aan Mijn voeten neerlegt, is van het grootste belang, want:

1.  zij smeekt genaden af over Mijn dienaren;

2.  zij smeekt barmhartigheid af over hen die deze gelofte breken;

3.  zij brengt eerherstel aan Mij, die zij niet meer erkennen als hun Meesteres".

“ Van alle zielen verlang Ik een veelvuldig gebruik van deze aanroeping – 'Maria, machtige Meesteres van alle zielen, ik lever alle duisternis over aan Uw macht' – in alle moeilijkheden van hun dagelijks leven en bij elke schokkende of bedroevende ervaring of vaststelling op hun levensweg. Deze aanroeping behelst de kern van de roeping van elke ziel in deze Laatste Tijden: de terugverovering van het terrein van Gods Rijk dat door de duisternis is bezet, en de overdracht ervan aan Mijn macht, aangezien God Mij de leiding over de strijd tegen de duisternis heeft toevertrouwd."

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat:

(Zie openbaringen: 13 juni2006 +21 december 2007)

”Maria heeft de leiding over de strijd tegen de duisternis in deze Laatste tijden!"
 

woensdag 24 januari 2018

ONVERSCHILLIGHEID


ONVERSCHILLIGHEID:

“Onverschilligheid staat in schril contrast met de vurigheid die Christus van ons verlangt!”
Het is waarlijk de hoogste tijd dat de zielen, en in de eerste plaats de christenen – die immers op grond van hun navolging van Christus, de Eeuwige Liefde, daartoe nog het meest geroepen zijn – er zich heel ernstig over bezinnen, dat op hen de verantwoordelijkheid rust om het zaad van Gods Liefde te laten openbloeien. Wij zijn hier op aarde om geen andere reden dan deze, in dit tranendal Gods Rijk tot bloei te helpen brengen. De aarde is niet door Gods Liefde tot een tranendal geworden, doch doordat deze Liefde ontelbaren onverschillig laat, en het zelfs vele christenen onverschillig laat, wat met de Schepping als geheel en met de individuele schepselen – mensenzielen en dieren, stuk voor stuk werken uit Gods hand – gebeurt.

Een leven op aarde is nooit zinloos. De dingen der wereld geven u soms de indruk dat uw leven geen inhoud heeft. In werkelijkheid is dit nooit zo, want de inhoud van uw leven wordt niet in de eerste plaats bepaald door de gebeurtenissen die samen dag na dag uw leven vormen, doch vooral door de wijze waarop u naar die dingen kijkt, wat u ermee doet, hoe uw hart ermee omgaat, en de achtergrond tegen dewelke u al die gebeurtenissen beschouwt. Wanneer u een eentonige scène op een toneel bekijkt, kunt u erdoor verveeld raken. Indien diezelfde scène gespeeld zou worden met op de achtergrond een feeëriek landschap, is het niet uitgesloten dat uw hart warmte en vreugde ervaart, en zelfs dat u de scène op één of andere wijze toch kunt smaken. Zo geldt het ook voor het toneel van uw leven. Het decor is daarbij het verlangen naar de Hemelse dingen (het ware doel van uw leven!) En de hoop op uw eindbestemming die na dit aardse leven komt. Dit decor geeft kleur aan uw leven. Wie leeft met de blik op de Hemel (met het hart gericht op de belangen van de Hemel), draagt in zich de onoverwinnelijke kracht om alle beproevingen tegemoet te treden in blijmoedigheid en vrede van hart. Deze kracht is een gave van God, een erfenis die voorzien was voor alle zielen zolang zij bereid waren om met God verbonden te leven. De mens was voorbestemd om zich totaal aan God te geven, met zijn hele wezen en alle details van zijn leven. Met de zonde heeft de mens deze erfenis verworpen. Uzelf totaal aan God geven, betekent uw leven als het ware aan Hem 'weggeven'. Dit is ware toewijding. Toewijding geeft zin aan alles, ook aan het schijnbaar onbelangrijke. God wil u gebruiken voor grote dingen, want niets in Gods Plan is banaal. De waarde van uw leven op aarde wordt in wezen bepaald door de mate waarin u alle lasten, lijden en beproevingen doorstaat in aanvaarding, Liefde en toewijding. Toewijding is alles, ook het onbenulligste, aan God 'afstaan' met de uitdrukkelijke doelstelling dat het gebruikt kan worden als 'betaalmiddel' binnen Gods Plan van Heil voor de mensheid en tot afbetaling van schulden die de zonden der mensen tegenover de Goddelijke Gerechtigheid verzameld hebben. Ik druk bij herhaling op de onovertrefbare waarde van totale toewijding aan Maria. Dit is als het ware een vorm van 'uw leven verliezen', in die zin dat de toegewijde zijn leven in de wereld prijsgeeft om een leven te leiden van totale dienstbaarheid aan Maria voor het Heil van de hele mensheid. De ziel die daarentegen haar leven tracht te behouden (dus in de eerste plaats aardse dingen nastreeft), verliest het in de eeuwigheid, want zij heeft zich niet ingezet voor Gods belangen en kan dus geen aanspraak maken op de Eeuwige Heerlijkheid. Totale toewijding is een engagement met zeer vergaande gevolgen. De waarde ervan kan door geen mens geschat worden.
Een leven in totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding is de meest absolute akt van Liefde tot God en tot de naaste, want het is de volkomen verloochening van de eigen belangen ten voordele van het Heil van zielen die u niet eens persoonlijk kent, en het is ook het grootste geschenk dat u aan God kunt geven: Kan een mens méér geven dan zichzelf, zijn hele wezen en zijn hele leven? De grootste voorbeelden van totale toewijding (zelfgave) in de heilsgeschiedenis hebben Jezus en Maria ons gegeven. Jezus kwam op de wereld met als enig doel: de Verlossing van de mensheid door de totale gave van Zichzelf aan Gods Plan. Maria sprak Haar 'ja' aan God met de woorden "Zie de dienstmaagd des Heren, Mij geschiede naar Uw woord". Dit jawoord was zo oppermachtig dat het het lot van de mensheid van alle tijden heeft veranderd: het opende de deur naar de Menswording van Jezus via Haar Moederschoot. Ook uw eigen jawoord aan God (via uw totale toewijding aan Maria) heeft een onschatbare waarde, en wel in de mate waarin u uw toewijding absoluter, oprechter en vuriger beleeft in alle bijzonderheden van uw leven.
Totale gave van uzelf aan God heeft niet alleen nut voor andere zielen, maar ook voor uzelf. De ziel die zich ten dienste stelt van het Licht, verandert zelf in Licht, en wel des te sterker naarmate haar zelfgave meer volkomen wordt. Elke rem in de zelfgave wijst op een tekortkoming in Liefde, want wanneer Liefde totaal is, verlangt de liefhebbende nog slechts naar de eenwording met de geliefde. Wanneer u bedenkt dat binnen Gods Wet de Liefde de maat van alle dingen is, zult u begrijpen dat het verlangen naar totale zelfgave een diepgewortelde behoefte vormt voor elke ziel die vordert op de weg naar vervolmaking. Dus voor de ziel die streeft naar terugkeer naar de staat van heiligheid die God voor ieder mens had voorzien, is de gave van zichzelf aan God een natuurlijke en wezenlijke behoefte.
Vele zielen verspillen hun leven door al hun inspanningen en belangstelling te richten op de vergankelijke dingen der wereld: Zij maken ontelbare plannen, jagen slechts na wat hun aanzien, comfort, invloed en welstand kan bevorderen, en verliezen zo hun ware leven doordat zij dagelijks de kettingen smeden waarmee zij zichzelf beletten om nog te ontsnappen uit de duistere en heilloze gevangenis van het werelds, stoffelijk leven, waarin hun ziel wegkwijnt door gebrek aan licht, voedsel en echte, blijvende hoop. Deze zielen hebben zich laten gevangennemen door de verblinding, misleiding en dwaling (het verlokkend schijngoud van het werelds genot), hebben zichzelf vastgeketend door het onophoudelijk toegeven aan bekoringen en valse behoeften, en sluiten de ramen van hun kerker helemaal voor de heiligende stralen van Gods Licht en Liefde door hun ogen te sluiten voor de enige werkelijkheid die het ware Leven aan de ziel kan schenken: de niet-stoffelijke werkelijkheid van Gods Waarheid (het wezen en de noden van de ziel en de bevrijdende weg van de heiligheid.) Wie zijn leven verliest (weggeeft) om Jezus’ wil, zal het winnen: Wanneer u uw stoffelijke behoeften en de doelstellingen van uw aardse leven ondergeschikt maakt aan de behoeften van uw ziel en de doelstellingen voor het Eeuwig Leven, wint u reeds op aarde het ware Leven. Gods Geest zal u de diepe werkelijkheid van de ziel laten aanvoelen, en uw leven zal oneindig diepere dimensies verwerven. De gelukzaligheid der heiligen zal reeds op uw aardse levensweg geregeld uw deel worden. Wie wil leven zoals Jezus, zal ook delen in Zijn levenssfeer, want het verlangen naar zelfgave schept eenwording.

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie gebeden 751-1000; tussentekst+
Stormschriften II: nr.51:  Wie zijn leven verliest om mijnentwil)

“Bidden we op voorspraak van Maria de bruid van de H.Geest om de gave van vurigheid in ons geloof.”
dinsdag 16 januari 2018

VURIGE EN LIEFDEVOLLE ONDERWERPING AAN MARIA


VURIGE EN LIEFDEVOLLE ONDERWERPING AAN MARIA:
Onderrichting van Maria:

"Elke akte van vurige en liefdevolle onderwerping jegens Mij wekt Gods welbehagen op een onvergelijkbare wijze, want Ik heb je gezegd dat Hij in deze Laatste Tijden de mensheid aan Mijn voeten wil zien. Begrijp zo hoeveel Liefde en welke kracht van Goddelijk Leven over de mensheid uitgestort kan worden naarmate méér mensenzielen zich aan Mijn voeten neerwerpen en Mij erkennen en prijzen als machtige Meesteres van alle zielen. De Allerhoogste heeft Mij bekleed met alle macht over Zijn Heilsplan. Daarom wil Hij deze macht verheerlijkt en geprezen zien in Mij, de Draagster van Gods macht. Met elke erkenning van Mijn macht, niet alleen met woorden maar vooral met daden van totale onderwerping aan Mij, breekt één van de schakels van de vrijwel eindeloze ketting waarmee de satan de mensheid vastbindt in zijn kerkers van de wereld, het materialisme, de hoogmoed, de onzedigheid. Indien de mensheid haar bevrijding uit de ellende verlangt, moet zij aan Mijn voeten komen. Zo wil de Allerhoogste het."
“Als Meesteres van alle zielen ben Ik het geschenk bij uitstek vanwege Gods Barmhartigheid. De Eeuwige Liefde heeft sedert het Lijden en de Kruisdood van Mijn Zoon zelden zo intens gestraald als in deze Laatste Tijden. Zij balt zich nu samen in Mij, de Vrouw die de Belofte van de Nieuwe Lente aan de mensheid wil brengen. Doordat de Allerhoogste de erkenning verlangt van de Draagster van Zijn Goddelijke macht in Haar hoedanigheid van Meesteres van alle zielen, en doordat Hij de onderwerping van mensenzielen aan Mij verlangt, geef Ik in deze hoedanigheid en door de uitoefening van de onvergelijkbare macht die Mij is gegeven, aan de mensheid de kans om vele schulden jegens de Goddelijke Gerechtigheid af te betalen. Hierdoor zal de Bron van de Goddelijke Liefde ontsloten worden om in nooit geziene stromen over de mensheid neer te komen. Zo zal de mensheid deze Bron leren kennen als de ware Bron van alle Leven, en zij zal moeten begrijpen dat Ik dit als Meesteres van alle zielen voor haar heb bekomen.
Ik verwijs de zielen naar het Kruis van Jezus Christus, van waarop Mijn Zoon Mij aan de mens, en de mens aan Mij heeft gegeven. Jezus heeft voorzien dat de zielen Mij nodig zouden hebben om de vrucht van Zijn Kruisdood in zich tot volvoering te kunnen brengen. Ik ben de Gids op de kruisweg van elk mensenleven, maar Ik word zelden herkend noch erkend. Ik kom de zielen herinneren aan de verlossende macht van het Kruis, ook van het kruis in elk leven, en die macht vindt haar voortzetting en voltooiing in de zielen door de erkenning van Mijn meesterschap over hen, want dit meesterschap is Mij door God geschonken. Ik ben Maria, de Medeverlosseres naast de gekruisigde Verlosser. God Zelf heeft Mij bekleed met alle macht om als Zijn Vertegenwoordigster de zielen te bevrijden en de grondvesting van Zijn Rijk op aarde te voltrekken via de soevereine uitoefening van Mijn macht. De ziel die niet bereid is om zich aan Mijn voeten neer te werpen, miskent hierdoor de door God uitverkoren weg waarop de verlossende macht van de Christus tot haar wil doordringen, en miskent aldus één van de grootste Goddelijke Mysteries.”
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie openbaringen 17+18 december 2005)
Ter beschouwing:
 (Uit onderrichtingen: meditaties: sterren van hoop.)
 
Waarom is lijden noodzakelijk voor de redding der wereld?
Jezus heeft ons door Zijn Kruisdood verlost. Hoe moeten wij dat verstaan?
Er bestaat in de Schepping een soort evenwicht dat in stand moet worden gehouden: God verlangt een zuivere Schepping. Telkens van die zuiverheid wordt afgeweken door allerlei zonden, onzuiverheden en bekoringen (en die zijn ontelbaar, elke dag opnieuw, over de hele wereld), moet daar een vorm van goedmaking tegenover staan. Die compensatie gebeurt door gebed en opgeofferd lijden. Talloze mensen bidden niet, en offeren niets op (integendeel, zij vervloeken God omdat zij geloven dat Hij dat lijden veroorzaakt.) Daardoor gaat de 'spirituele kwaliteit' van de Schepping sterk achteruit. Daarom is de totale inzet van de aan Maria toegewijde zielen zo belangrijk.

“Als Meesteres van alle zielen ben Ik het geschenk bij uitstek vanwege Gods Barmhartigheid.”zondag 7 januari 2018

EEN LEVENDIG GELOOF! GELOOFSGETUIGENIS


EEN LEVENDIG GELOOF!

Geloofsgetuigenis:
 
Lucas 12:49:Jezus sprak:” Ik ben gekomen om op aarde een VUUR te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!God verlangt van de mens een levendig geloof. Jammer genoeg zien we bij vele gelovigen, een geloof dat uitdooft, of nog nauwelijks enige betekenis heeft, men sleurt het met zich mee alsof het meer last is dan  gave! Graag wil ik jullie even vertellen over mijn persoonlijke geloof… Bij iedere mens schenkt God bij de geboorte het zaad van het geloof mee in het hart. Reeds als kleine jongen voelde ik veel genegenheid t.o.v. Jezus en Maria (Ik groeide ook op in een gezin waar geloof zijn plaats had.) Zo als kind van ongeveer 5 a 6 jaar  deed ik telkens op Goede Vrijdag het volgende: ik  nam het kruisbeeld dat aan de muur ging en legde dat  op de tafel, ik ging buiten op zoek naar bloemetjes om het kruis van Jezus met bloemen te omkransen, ik had die man die aan het kruis voor ons gestorven was innig lief en dat was toen voor mij een manier om dat uit te drukken (een soort van kruisverering van een klein kind…)
Als ik mij verdrietig voelde, nam ik dikwijls mijn toevlucht tot Maria, zo kroop ik s’avonds diep onder mijn deken in m’n bed en bad ik al huilend weesgegroetjes tot Maria, ik zocht troost bij mijn hemelse moeder, en die vond ik door het bidden van weesgegroetjes. Deze 2 elementen vind ik nu als senior nog altijd terug in mijn geloof:
1.de liefde tot de gekruisigde Christus; wat zich  vertaald in het aanvaarden van lijden die op mijn levensweg komt, zoals Jezus ons vraagt, om dagelijks ons kruis op te nemen en het te dragen, en dit lijden opofferen, in navolging van Jezus.

Zo probeer ik ten volle deel te nemen aan de werken der verlossing, zodat de woorden van de Heilige Paulus vervult worden: “Datgene te doen, wat nog ontbreekt aan het Lijden van Christus.”  

 ( Kolossenzen 1:24)


2. mijn spiritualiteit die ik volg in mijn geloof volg is deze van de H.Grignion de Montfort:”Maria is de VEILIGSTE ZEKERSTE en SNELSTE WEG om tot Jezus te komen.” Daadwerkelijk vertaalt zich dit in de praktijk in een leven in “totale toewijding aan Maria.”  “Ik ben helemaal van u, o mijn beminnelijke Jezus, en al wat ik bezit behoort u toe door Maria, uw heilige Moeder.”
 (uit: De Ware Godsvrucht -H.Grignion de Montfort) 
Mijn gebedsleven verloopt bijgevolg ook door en met Maria, door het dagelijks mediterend bidden van de H.Rozenkrans.
 ( = Maria’s geliefkoosde gebed!)

de H.Rozenkrans ,een machtig wapen tegen het kwade!”


 Maria is mijn gids in mijn geloofsleven! Op deze manier schakel ik mij in als schakel in de ketting van Licht van Maria:


Naast een intens gebedsleven, probeer ik mijn geestelijk leven ook te verrijken door het lezen van degelijke(!) geestelijke literatuur, en lezing van de H.Schrift (de bijbel.)

Na eind de jaren ’90 verschillende keren op bedevaart te zijn geweest naar LA SALETTE (verschijningsoord van Maria in de Franse alpen.) ontving ik ook van Maria de zending om Haar boodschap gegeven in L.S. goed bekend te maken aan gans Haar volk, zoals ze op het einde van Haar boodschap uitdrukkelijk tot 2 x toe gevraagd heeft. Boodschap van LA SALETTE:

 Deze zending vervulde ik vroeger in samenwerking met goede vrienden van mij, maar dit is momenteel helaas wegens gezondheidsomstandigheden, voorlopig niet meer van toepassing, wel probeer ik via internet deze zending nog verder te zetten…

Tot slot kan ik nu reeds zeggen dat ik God dankbaar ben voor mijn leven, ondanks het getekend is door  tegenslagen, ziektes, tijden van duisternis. Het lijden heeft van mij een “nieuwe mens” gemaakt en “het oude” heb ik definitief van mij afgelegd. Innerlijk voel ik mij diep gelukkig dankzij mijn geloof die mij vrede en vreugde schenkt. Doorheen al de beproevingen, ben ik gegroeid als mens en als gelovige. Met de apostel Paulus kan ik zeggen:” Niet ik leef, maar Christus leeft in mij.” (Galaten 2:20)

Het mooiste moet nog komen!

 "Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden." 

(Romeinen 8:18)

“Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.” 
(Romeinen 8: 17)

 Al mijn werken zijn er op gericht om mee te werken aan de vorming van het Rijk Gods op aarde, en dit tot meerdere eer en Glorie van God en het heil van de zielen!

O, zalig zijn zij die zich binden met liefde en vertrouwen op deze twee ankers van de zaligheid: Jezus en Maria. Zeker, zij zullen niet verloren gaan.” (H.Alfonsus Linguori)